The Gospel According to Matthew, глава 16

Fariseii şi Saducheii s-au apropiat de Isus, şi, ca să-L ispitească, I-au cerut să le arate un semn din cer.

Drept răspuns, Isus le-a zis: ÑC‚nd se Ónserează, voi ziceţi: ,Are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roşu.í Şi dimineaţa, ziceţi: ,Astăzi are să fie furtună, căci cerul este roşu-posomor‚t.í Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o deosebiţi, şi semnele vremurilor nu le puteţi deosebi?

Un neam viclean şi preacurvar cere un semn; nu i se va da alt semn dec‚t semnul proorocului Iona.î Apoi i-a lăsat şi a plecat.

Ucenicii trecuseră de cealaltă parte, şi uitaseră să ia p‚ini.

Isus le-a zis: ÑLuaţi seama şi păziţi-vă de aluatul Fariseilor şi al Saducheilor.î Ucenicii se g‚ndeau Ón ei, şi ziceau: ÑNe zice aşa pentru că n-am luat p‚ini!î Isus, care cunoştea lucrul acesta, le-a zis: ÑPuţin credincioşilor, pentru ce vă g‚ndiţi că n-aţi luat p‚ini?

Tot nu Ónţelegeţi? Şi nici nu vă mai aduceţi aminte de cele cinci p‚ini pentru cei cinci mii de oameni, şi c‚te coşuri aţi ridicat?

Nici de cele şapte p‚ini pentru cei patru mii de oameni, şi c‚te coşniţe aţi ridicat?

Cum nu Ónţelegeţi că nu v-am spus de p‚ini? Ci v-am spus să vă păziţi de aluatul Fariseilor şi al Saducheilor?î Atunci au Ónţeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul p‚inii, ci de Ónvăţătura Fariseilor şi a Saducheilor.

Isus a venit Ón părţile Cezareii lui Filip, şi a Óntrebat pe ucenicii Săi: ÑCine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?î Ei au răspuns: ÑUnii zic că eşti Ioan Botezătorul; alţii: Ilie; alţii: Ieremia, sau unul din prooroci.î ÑDar voiî, le-a zis El, Ñcine ziceţi că sunt?î Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: ÑTu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!î Isus a luat din nou cuv‚ntul, şi i-a zis: ÑFerice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi s‚ngele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este Ón ceruri.

Şi Eu Óţi spun: tu eşti Petru (Greceşte: Petros.), şi pe această piatră (Greceşte: petra.) voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.

Œţi voi da cheile Œmpărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe păm‚nt, va fi legat Ón ceruri, şi orice vei dezlega pe păm‚nt, va fi dezlegat Ón ceruri.î Atunci a poruncit ucenicilor Săi să nu spună nimănui că El este Hristosul.

De atunci Óncolo, Isus a Ónceput să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătr‚nilor, din partea preoţilor celor mai de seamă şi din partea cărturarilor; că are să fie omor‚t, şi că a treia zi are să Ónvie.

Petru L-a luat de o parte, şi a Ónceput să-L mustre, zic‚nd: ÑSă Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se Ónt‚mple aşa ceva!î Dar Isus S-a Óntors, şi a zis lui Petru: ÑŒnapoia Mea, Satano: tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine! Căci g‚ndurile tale nu sunt g‚ndurile lui Dumnezeu, ci g‚nduri de ale oamenilor.î Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: ÑDacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze.

Pentru că oricine va vrea să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine Óşi va pierde viaţa pentru Mine, o va c‚ştiga.

Şi ce ar folosi unui om să c‚ştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau, ce ar da un om Ón schimb pentru sufletul său?

Căci Fiul omului are să vină Ón slava Tatălui Său, cu Óngerii Săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui.

Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea p‚nă nu vor vedea pe Fiul omului venind Ón Œmpărăţia Sa.î