The Gospel According to Matthew, глава 25

Atunci Œmpărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, care şi-au luat candelele, şi au ieşit Ón Ónt‚mpinarea mirelui.

Cinci din ele erau nechibzuite, şi cinci Ónţelepte.

Cele nechibzuite, c‚nd şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn; dar cele Ónţelepte, Ómpreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn Ón vase.

Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate, şi au adormit.

La miezul nopţii, s-a auzit o strigare: ,Iată mirele, ieşiţi-i Ón Ónt‚mpinare!í Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit candelele.

Cele nechibzuite au zis celor Ónţelepte: ,Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.í Cele Ónţelepte le-au răspuns: ,Nu; ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă nici vouă; ci mai bine duceţi-vă la cei ce v‚nd untdelemn şi cumpăraţi-vă.í Pe c‚nd se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata, au intrat cu el Ón odaia de nuntă, şi s-a Óncuiat uşa.

Mai pe urmă, au venit şi celelalte fecioare, şi au zis: ,Doamne, Doamne, deschide-ne!í Dar el, drept răspuns, le-a zis: ,Adevărat vă spun, că nu vă cunosc!í Vegheaţi dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul Ón care va veni Fiul omului.

Atunci Œmpărăţia cerurilor se va asemăna cu un om, care, c‚nd era să plece Óntr-o altă ţară, a chemat pe robii săi, şi le-a Óncredinţat avuţia sa.

Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, şi altuia unul: fiecăruia după puterea lui; şi a plecat.

Œndată, cel ce primise cei cinci talanţi, s-a dus, i-a pus Ón negoţ, şi a c‚ştigat cu ei alţi cinci talanţi.

Tot aşa, cel ce primise cei doi talanţi, a c‚ştigat şi el alţi doi cu ei.

Cel ce nu primise dec‚t un talant, s-a dus de a făcut o groapă Ón păm‚nt şi a ascuns acolo banii stăp‚nului său.

După multă vreme, stăp‚nul robilor acelora s-a Óntors şi le-a cerut socoteala.

Cel ce primise cei cinci talanţi, a venit, a adus alţi cinci talanţi, şi a zis: ,Doamne, mi-ai Óncredinţat cinci talanţi; iată că am c‚ştigat cu ei alţi cinci talanţi.í Stăp‚nul său i-a zis: ,Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios Ón puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră Ón bucuria stăp‚nului tău.í Cel ce primise cei doi talanţi, a venit şi el, şi a zis: ,Doamne, mi-ai Óncredinţat doi talanţi; iată că am c‚ştigat cu ei alţi doi talanţi.í Stăp‚nul său i-a zis: ,Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios Ón puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră Ón bucuria stăp‚nului tău!í Cel ce nu primise dec‚t un talant, a venit şi el, şi a zis: ,Doamne, am ştiut că eşti om aspru, care seceri de unde n-ai semănat, şi str‚ngi de unde n-ai v‚nturat: mi-a fost teamă, şi m-am dus de ţi-am ascuns talantul Ón păm‚nt; iată-ţi ce este al tău!í Stăp‚nul său i-a răspuns: ,Rob viclean şi leneş! Ai ştiut că secer de unde n-am semănat, şi că str‚ng de unde n-am v‚nturat; prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi, şi, la venirea mea, eu mi-aş fi luat Ónapoi cu dob‚ndă ce este al meu!

Luaţi-i dar talantul, şi daţi-l celui ce are zece talanţi.

Pentru că celui ce are, i se va da, şi va avea de prisos; dar de la cel ce n-are, se va lua şi ce are!

Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l Ón Óntunericul de afară: acolo va fi pl‚nsul şi scr‚şnirea dinţilor.

ÑC‚nd va veni Fiul omului Ón slava Sa, cu toţi sfinţii Óngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale.

Toate neamurile vor fi adunate Ónaintea Lui. El Ói va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre; şi va pune oile la dreapta, iar caprele la st‚nga Lui.

Atunci Œmpăratul va zice celor de la dreapta Lui: ,Veniţi binecuv‚ntaţii Tatălui Meu de moşteniţi Œmpărăţia, care v-a fost pregătită de la Óntemeierea lumii.

Căci am fost flăm‚nd, şi Mi-aţi dat de m‚ncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit; am fost gol, şi M-aţi Ómbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost Ón temniţă, şi aţi venit pe la Mine.í Atunci cei neprihăniţi Œi vor răspunde: ,Doamne, c‚nd Te-am văzut noi flăm‚nd, şi Ţi-am dat să măn‚nci? Sau fiindu-Ţi sete, şi Ţi-am dat de ai băut?

C‚nd Te-am văzut noi străin, şi Te-am primit? Sau gol, şi Te-am Ómbrăcat?

C‚nd Te-am văzut noi bolnav sau Ón temniţă, şi am venit pe la Tine?í Drept răspuns, Œmpăratul le va zice: ,Adevărat vă spun că, ori de c‚te ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neÓnsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.í Apoi va zice celor de la st‚nga Lui: ,Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, Ón focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi Óngerilor lui!

Căci am fost flăm‚nd, şi nu Mi-aţi dat să măn‚nc; Mi-a fost sete, şi nu Mi-aţi dat să beau; am fost străin, şi nu M-aţi primit; am fost gol, şi nu M-aţi Ómbrăcat; am fost bolnav şi Ón temniţă, şi n-aţi venit pe la Mine.í Atunci Œi vor răspunde şi ei: ,Doamne, c‚nd Te-am văzut noi flăm‚nd sau fiindu-Ţi sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau Ón temniţă, şi nu Ţi-am slujit?í Şi El, drept răspuns, le va zice: ,Adevărat vă spun că, ori de c‚te ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintr-aceşti foarte neÓnsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.í Şi aceştia vor merge Ón pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge Ón viaţa veşnică.î