The Gospel According to Matthew, глава 27

C‚nd s-a făcut ziuă, toţi preoţii cei mai de seamă şi bătr‚nii norodului au ţinut sfat Ómpotriva lui Isus, ca să-L omoare.

După ce L-au legat, L-au dus şi L-au dat Ón m‚na dregătorului Pilat din Pont.

Atunci Iuda, v‚nzătorul, c‚nd a văzut că Isus a fost os‚ndit la moarte, s-a căit, a dus Ónapoi cei treizeci de arginţi, i-a dat preoţilor celor mai de seamă şi bătr‚nilor, şi a zis: ÑAm păcătuit, căci am v‚ndut s‚nge nevinovat.î ÑCe ne pasă nouă?î i-au răspuns ei. ÑTreaba ta.î Iuda a aruncat arginţii Ón Templu, şi s-a dus de s-a sp‚nzurat.

Preoţii cei mai de seamă au str‚ns arginţii, şi au zis: ÑNu este Óngăduit să-i punem Ón vistieria Templului, fiindcă sunt preţ de s‚nge.î Şi după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia ÑŢarina olaruluiî, ca loc pentru Óngroparea străinilor.

Iată de ce ţarina aceea a fost numită p‚nă Ón ziua de azi: ÑŢarina s‚ngelui.î Atunci s-a Ómplinit ce fusese vestit prin proorocul Ieremia, care zice: ÑAu luat cei treizeci de arginţi, preţul celui preţuit, pe care l-au preţuit unii din fiii lui Israel; şi i-au dat pe Ţarina olarului, după cum Ómi poruncise Domnul.î Isus S-a Ónfăţişat Ónaintea dregătorului. Dregătorul L-a Óntrebat: ÑEşti Tu ,Œmpăratul Iudeilor?î ÑDaî, i-a răspuns Isus, Ñsunt.î Dar n-a răspuns nimic la Ónvinuirile preoţilor celor mai de seamă şi bătr‚nilor.

Atunci Pilat I-a zis: ÑN-auzi de c‚te lucruri Te Ónvinuiesc ei?î Isus nu i-a răspuns la nici un cuv‚nt, aşa că se mira foarte mult dregătorul.

La fiecare praznic al Paştelor, dregătorul avea obicei să sloboadă norodului un Óntemniţat, pe care-l voiau ei.

Pe atunci aveau un Óntemniţat vestit, numit Baraba.

C‚nd erau adunaţi la un loc, Pilat le-a zis: ÑPe care voiţi să vi-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Isus, care se numeşte Hristos?î Căci ştia că din pizmă dăduseră pe Isus Ón m‚inile lui.

Pe c‚nd sta Pilat pe scaun la judecată, nevasta sa a trimis să-i spună: ÑSă n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta; căci azi am suferit mult Ón vis din pricina lui.î Preoţii cei mai de seamă şi bătr‚nii au Ónduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Isus să-L omoare.

Dregătorul a luat cuv‚ntul, şi le-a zis: ÑPe care din am‚ndoi voiţi să vi-l slobozesc?î ÑPe Barabaî, au răspuns ei.

Pilat le-a zis: ÑDar ce să fac cu Isus, care se numeşte Hristos?î ÑSă fie răstignitî, i-au răspuns cu toţii.

Dregătorul a zis: ÑDar ce rău a făcut?î Ei au Ónceput să strige şi mai tare: ÑSă fie răstignit!î C‚nd a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă, şi-a spălat m‚inile Ónaintea norodului, şi a zis: ÑEu sunt nevinovat de s‚ngele neprihănitului acestuia. Treaba voastră!î Şi tot norodul a răspuns: ÑS‚ngele Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri.î Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat Ón m‚inile lor, ca să fie răstignit.

Ostaşii dregătorului au dus pe Isus Ón pretoriu, şi au adunat Ón jurul Lui toată ceata ostaşilor.

L-au dezbrăcat de hainele Lui, şi L-au Ómbrăcat cu o haină stacojie.

Au Ómpletit o cunună de spini, pe care I-au pus-o pe cap, şi I-au pus o trestie Ón m‚na dreaptă. Apoi Óngenuncheau Ónaintea Lui, Óşi băteau joc de El, şi ziceau: ÑPlecăciune, Œmpăratul Iudeilor!î Şi scuipau asupra Lui, şi luau trestia şi-L băteau Ón cap.

După ce şi-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina stacojie, L-au Ómbrăcat cu hainele Lui, şi L-au dus să-L răstignească.

Pe c‚nd ieşeau afară din cetate, au Ónt‚lnit pe un om din Cirene numit Simon, şi l-au silit să ducă crucea lui Isus.

C‚nd au ajuns la un loc numit Golgota, care Ónseamnă: ÑLocul căpăţ‚niiî, I-au dat să bea vin amestecat cu fiere; dar, c‚nd l-a gustat, n-a vrut să bea.

După ce L-au răstignit, I-au Ómpărţit hainele Óntre ei, trăg‚nd la sorţi, pentru ca să se Ómplinească ce fusese vestit prin proorocul care zice: ÑŞi-au Ómpărţit hainele Mele Óntre ei, şi pentru cămaşa Mea au tras la sorţi.î Apoi au şezut jos, şi-L păzeau.

Şi I-au scris deasupra capului vina: ÑAcesta este Isus, Œmpăratul Iudeilor.î Œmpreună cu El, au fost răstigniţi doi t‚lhari: unul la dreapta şi celălalt la st‚nga Lui.

Trecătorii Óşi băteau joc de El, dădeau din cap, şi ziceau: ÑTu, care strici Templul, şi-l zideşti la loc Ón trei zile, m‚ntuieşte-Te pe Tine Ónsuţi! Dacă eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-Te de pe cruce!î Preoţii cei mai de seamă, Ómpreună cu cărturarii şi bătr‚nii, Óşi băteau şi ei joc de El, şi ziceau: ÑPe alţii i-a m‚ntuit iar pe Sine nu Se poate m‚ntui! Dacă este El Œmpăratul lui Israel, să Se pogoare acum de pe cruce, şi vom crede Ón El!

S-a Óncrezut Ón Dumnezeu: să-l scape acum Dumnezeu, dacă-L iubeşte. Căci a zis: ,Eu sunt Fiul lui Dumnezeu!î T‚lharii care erau răstigniţi Ómpreună cu El, Ói aruncau aceleaşi cuvinte de batjocură.

De la ceasul al şaselea p‚nă la ceasul al nouălea s-a făcut Óntuneric peste toată ţara.

Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: ÑEli, Eli, Lama Sabactani?î adică: ÑDumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?î Unii din cei ce stăteau acolo, c‚nd au auzit aceste vorbe, au zis: ÑStrigă pe Ilie!î Şi Óndată, unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oţet, l-a pus Óntr-o trestie, şi i-a dat să bea.

Dar ceilalţi ziceau: ÑLasă, să vedem dacă va veni Ilie să-L m‚ntuiască.î Isus a strigat iarăşi cu glas tare, şi Şi-a dat duhul.

Şi Óndată perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt Ón două, de sus p‚nă jos, păm‚ntul s-a cutremurat, st‚ncile s-au despicat, mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră, au Ónviat.

Ei au ieşit din morminte, după Ónvierea lui, au intrat Ón sf‚nta cetate, şi s-au arătat multora.

Sutaşul, şi cei ce păzeau pe Isus Ómpreună cu el, c‚nd au văzut cutremurul de păm‚nt şi cele Ónt‚mplate, s-au Ónfricoşat foarte tare, şi au zis: ÑCu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!î Acolo erau şi multe femei, care priveau de departe; ele urmaseră pe Isus din Galilea, ca să-I slujească.

Œntre ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov şi a lui Iose, şi mama fiilor lui Zebedei.

Spre seară, a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era şi el ucenic al lui Isus.

El s-a dus la Pilat, şi a cerut trupul lui Isus. Pilat a poruncit să i-l dea.

Iosif a luat trupul, l-a Ónfăşurat Óntr-o p‚nză curată de in, şi l-a pus Óntr-un morm‚nt nou al lui Ónsuşi, pe care-l săpase Ón st‚ncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la uşa morm‚ntului, şi a plecat.

Maria Magdalena şi cealaltă Marie erau acolo, şi şedeau Ón faţa morm‚ntului.

A doua zi care vine după ziua Pregătirii, preoţii cei mai de seamă şi Fariseii, s-au dus Ómpreună la Pilat, şi i-au zis: ÑDoamne, ne-am adus aminte că Ónşelătorul acela, pe c‚nd era Óncă Ón viaţă, a zis: ,După trei zile voi Ónvia.í Dă poruncă dar ca morm‚ntul să fie păzit bine p‚nă a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul, şi să spună norodului: ,A Ónviat din morţi!í Atunci Ónşelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea dec‚t cea dint‚i.î Pilat le-a zis: ÑAveţi o strajă; duceţi-vă de păziţi cum puteţi.î Ei au plecat, şi au Óntărit morm‚ntul, pecetluind piatra şi pun‚nd strajă.î