Book of Micah, глава 3

Am zis: ÑAscultaţi, căpetenii ale lui Iacov, şi mai mari ai casei lui Israel! Nu este datoria voastră să cunoaşteţi dreptatea?

Şi totuşi voi ur‚ţi binele şi iubiţi răul, le jupuiţi pielea şi carnea de pe oase!

După ce au m‚ncat carnea poporului Meu, după ce-i jupoaie pielea, şi-i sfăr‚mă oasele; Ól fac bucăţi; ca ceea ce se fierbe Óntr-o oală, ca şi carnea dintr-un cazan, apoi strigă către Domnul. Dar El nu le răspunde, ci Œşi ascunde Faţa de ei Ón vremea aceea, pentru că au făcut fapte rele.

ÑAşa vorbeşte Domnul despre proorocii care rătăcesc pe poporul meu, care, dacă au de muşcat ceva cu dinţii, vestesc pacea, iar dacă nu li se pune nimic Ón gură, vestesc războiul sf‚nt: ÑDin pricina aceasta, va veni noaptea peste voiÖ fără nici o vedenie! Şi ÓntunericulÖ fără nici o prorocie! Soarele va asfinţi peste aceşti prooroci, şi ziua se va Óntuneca peste ei!

Văzătorii vor fi daţi de ruşine, ghicitorii vor roşi, toţi Óşi vor acoperi barba; căci Dumnezeu nu va răspunde.

Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoştinţa dreptăţii şi de vlagă, ca să fac cunoscut lui Iacov nelegiuirea lui, şi lui Israel păcatul lui.î ÑAscultaţi dar lucrul acesta, căpetenii ale casei lui Iacov, şi mai mari ai casei lui Israel, voi, cărora vă este sc‚rbă de dreptate, şi care suciţi tot ce este drept; Voi care zidiţi Sionul cu s‚nge, şi Ierusalimul cu nelegiuire!

Căpeteniile cetăţii judecă pentru daruri, preoţii lui Ónvaţă pe popor pentru plată, şi proorocii lui prorocesc pe bani; şi mai Óndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul şi zic: ÑOare nu este Domnul Ón mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nici o nenorocire!î De aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre, şi muntele Templului o Ónălţime acoperită de păduri.