Book of Micah, глава 5

Acum, str‚nge-ţi r‚ndurile Ón cetate, ceata Sionului, căci suntem Ómpresuraţi! Judecătorul lui Israel este lovit cu nuiaua pe obraz!

Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic Óntre cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Œmi va ieşi Cel ce va stăp‚ni peste Israel, şi a cărui ob‚rşie se suie p‚nă Ón vremuri străvechi, p‚nă Ón zilele veşniciei.

De aceea Ói va lăsa, p‚nă la vremea c‚nd va naşte cea care are să nască, şi rămăşiţa fraţilor Săi se va Óntoarce la copiii lui Israel.

El se va Ónfăţişa, şi va c‚rmui cu puterea Domnului, şi cu măreţia Numelui Domnului, Dumnezeului Său: vor locui liniştiţi, căci El va fi proslăvit p‚nă la marginile păm‚ntului.

El va fi pacea noastră! C‚nd va veni Asirianul Ón ţara noastră, şi va pătrunde Ón palatele noastre, vom ridica Ómpotriva lui şapte păstori şi opt căpetenii ale poporului.

Ei vor pustii ţara Asiriei cu sabia, şi ţara lui Nimrod cu sabia scoasă din teacă. Ne va izbăvi astfel de Asirian, c‚nd va veni Ón ţara noastră, şi va pătrunde Ón ţinutul nostru.

Rămăşiţa lui Iacov va fi Ón mijlocul multor popoare, ca o rouă care vine de la Domnul, ca ploaia măruntă pe iarbă care nu se bizuie pe nimeni, şi nu at‚rnă de copiii oamenilor.

Rămăşiţa lui Iacov va fi Óntre neamuri, Ón mijlocul multor popoare, ca un leu Óntre fiarele pădurii, ca un pui de leu Óntre turmele de oi: care, c‚nd trece, calcă Ón picioare şi sf‚şie, şi nimeni nu poate scăpa pe altul.

Ţi se va ridica m‚na peste potrivnicii tăi, şi toţi vrăjmaşii tăi vor fi nimiciţi!

ÑŒn ziua aceea, zice Domnul, Óţi voi nimici cu desăv‚rşire caii din mijlocul tău, şi-ţi voi sfăr‚ma carele; voi nimici cu desăv‚rşire cetăţile din ţara ta, şi-ţi voi surpa toate cetăţuile.

Voi nimici cu desăv‚rşire desc‚ntecele din mijlocul tău, şi nu vei mai avea vrăjitori; voi nimici cu desăv‚rşire idolii tăi şi st‚lpii tăi idoleşti din mijlocul tău, şi nu te vei mai Ónchina la lucrarea m‚inilor tale; voi nimici cu desăv‚rşire din mijlocul tău Astarteele tale, şi-ţi voi dăr‚ma idolii.

Œmi voi răzbuna cu m‚nie, cu urgie, pe neamurile, care n-au vrut s-asculte.î