Book of Micah, глава 6

Ascultaţi dar ce zice Domnul; ÑScoală-te, judecă-te Ónaintea munţilor, şi dealurile să-ţi audă glasul!Ö Ascultaţi, munţi, pricina Domnului, şi luaţi aminte, temelii tari ale păm‚ntului! Căci Domnul are o judecată cu poporul Său, şi vrea să Se judece cu Israel. ñ ÑPoporul Meu, ce ţi-am făcut şi cu ce te-am ostenit? Răspunde-Mi!

Căci te-am scos din ţara Egiptului, te-am izbăvit din casa robiei, şi am trimis Ónaintea ta pe Moise, Aaron şi Maria!

Poporul Meu, adu-ţi aminte ce plănuia Balac Ómpăratul Moabului, şi ce i-a răspuns Balaam, fiul lui Beor, şi ce s-a Ónt‚mplat din Sitim p‚nă la Ghilgal, ca să cunoşti binefacerile Domnului!î ÑCu ce voi Ónt‚mpina pe Domnul, şi cu ce mă voi pleca Ónaintea Dumnezeului Celui Prea Œnalt? Œl voi Ónt‚mpina oare cu arderi de tot, cu viţei de un an?

Dar primeşte Domnul oare mii de berbeci, sau zeci de mii de r‚uri de untdelemn? Să dau eu pentru fărădelegile mele pe Ónt‚iul meu născut, rodul trupului meu pentru păcatul sufletului meu?î ñ ÑŢi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine, dec‚t să faci dreptate, să iubeşti mila, şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?î Glasul Domnului strigă cetăţii, şi omul Ónţelept se teme de Numele Tău. Ascultaţi pedeapsa şi pe Cel ce o trimite!

Mai sunt Ón casa celui rău comori nelegiuite, şi blestemata efă mică?

Pot socoti Eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă şi greutăţi str‚mbe Ón sac?

Pentru că bogaţii lui sunt plini de silnicie, locuitorii lui spun minciuni, şi limba lor este numai Ónşelătorie Ón gura lor, de aceea, şi Eu te voi lovi cu suferinţa, te voi pustii pentru păcatele tale.

Vei m‚nca şi tot nu te vei sătura, ci foamea va răm‚ne Ón tine; ce vei lua dinaintea vrăjmaşului nu vei scăpa, căci ce vei scăpa, voi da pradă sabiei.

Veţi semăna, dar nu vei secera, vei stoarce măsline dar nu te vei unge cu untdelemnul lor, vei face must, dar nu vei bea vin!

Căci ei păzesc toate or‚nduirile lui Omri, şi lucrează tocmai cum a lucrat casa lui Ahab, şi umblă după sfaturile lor, de aceea te voi face de pomină, Óţi voi face locuitorii de batjocură, şi veţi purta ocara poporului Meu.