Book of Nahum, глава 2

Nimicitorul porneşte Ómpotriva ta, Ninive; păzeşte cetăţuia! Ia seama la drum! Œntăreşte-ţi coapsele! Adună-ţi toată puterea!Ö Căci Domnul aşează iarăşi slava lui Iacov şi o face iarăşi ca slava de odinioară a lui Israel, pentru că i-au jefuit jefuitorii şi le-au stricat butucii de vieÖ Scuturile vitejilor săi sunt roşii, războinicii sunt Ómbrăcaţi cu purpură; fulgeră carele de focul oţelului Ón ziua sorocită pregătirii de luptă, şi suliţele se Ónv‚rtesc.

Duruiesc carele pe uliţe, se năpustesc unele peste altele Ón pieţe; parcă sunt nişte făclii la vedere, şi aleargă ca fulgereleÖ El, Ómpăratul Ninivei, cheamă pe oamenii lui cei viteji, dar ei se poticnesc Ón mersul lor; aleargă spre ziduri, şi se gătesc de apărareÖ Porţile de la r‚uri sunt deschise, şi palatul se prăbuşeşte!Ö S-a isprăvit cu ea: este dezgolită, este luată; slujnicele ei se vaită ca nişte turturele, şi se bat Ón piept.

Ninive era odinioară ca un iaz plin. de apăÖ Dar iată-i că fug!Ö ÑStaţi! Staţi! Opriţi-vă!Ö Dar nici unul nu se ÓntoarceÖî Jefuiţi argintul! Jefuiţi aurul! Acolo sunt comori nesf‚rşite, tot felul de bogăţii de lucruri scumpe!

Este jefuită, pustiită, şi stoarsă de tot! Inima Ói e m‚hnită, Ói tremură genunchii, toate coapsele suferă, şi toate feţele au Óngălbenit.

Unde este acum culcuşul acela de lei, păşunea aceea pentru puii de lei, pe unde umbla leul, leoaica şi puiul de leu, fără să-i tulbure nimeni?

Leul sf‚şia c‚t Ói trebuia pentru puii săi, sugruma pentru leoaicele sale; Óşi umplea vizuinile de pradă, şi culcuşurile cu ce răpise.

ÑIată că am necaz pe tine, zice Domnul oştirilor; Ón fum Óţi voi preface carele de război, sabia va mistui pe puii tăi de lei, Óţi voi nimici prada din ţară; şi nu se va mai auzi glasul solilor tăi.