Letter of Paul to the Philippians, глава 3

Œncolo, fraţii mei, bucuraţi-vă Ón Domnul.

Păziţi-vă de c‚inii aceia; păziţi-vă de lucrătorii aceia răi; păziţi-vă de scrijelaţii aceia!

Căci cei tăiaţi Ómprejur suntem noi, care slujim lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm Ón Hristos Isus, şi care nu ne punem Óncrederea Ón lucrurile păm‚nteşti.

Măcar că eu aş avea pricină de Óncredere chiar Ón lucrurile păm‚nteşti. Dacă altul crede că se poate Óncrede Ón lucrurile păm‚nteşti, eu şi mai mult; eu, care sunt tăiat Ómprejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminţia lui Beniamin, Evreu din Evrei; Ón ce priveşte Legea, Fariseu; Ón ce priveşte r‚vna, prigonitor al Bisericii; cu privire la neprihănirea, pe care o dă Legea, fără prihană.

Dar lucrurile, care pentru mine erau c‚ştiguri, le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos.

Ba Óncă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să c‚ştig pe Hristos, şi să fiu găsit Ón El, nu av‚nd o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa Ón Hristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă.

Şi să-L cunosc pe El şi puterea Ónvierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la Ónvierea din morţi.

Nu că am şi c‚ştigat premiul, sau că am şi ajuns desăv‚rşit; dar alerg Ónainte, căut‚nd să-l apuc, Óntruc‚t şi eu am fost apucat de Hristos Isus.

Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat Óncă; dar fac un singur lucru: uit‚nd ce este Ón urma mea, şi arunc‚ndu-mă spre ce este Ónainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, Ón Hristos Isus.

G‚ndul acesta dar să ne Ónsufleţească pe toţi, care suntem desăv‚rşiţi; şi dacă Ón vreo privinţă sunteţi de altă părere, Dumnezeu vă va lumina şi Ón această privinţă.

Dar Ón lucrurile Ón care am ajuns de aceeaşi părere, să umblăm la fel.

Urmaţi-mă pe mine, fraţilor, şi uitaţi-vă bine la cei ce se poartă după pilda, pe care o aveţi Ón noi.

Căci v-am spus de multe ori, şi vă mai spun şi acum, pl‚ng‚nd: sunt mulţi, care se poartă ca vrăjmaşi ai crucii lui Hristos.

Sf‚rşitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este p‚ntecele şi slava lor este Ón ruşinea lor, şi se g‚ndesc la lucrurile de pe păm‚nt.

Dar cetăţenia noastră este Ón ceruri, de unde şi aşteptăm ca M‚ntuitor pe Domnul Isus Hristos.

El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.