Letter of Paul to the Philippians, глава 4

De aceea, preaiubiţii şi mult doriţii mei fraţi, bucuria şi cununa mea, răm‚neţi astfel tari Ón Domnul, preaiubiţilor!

Œndemn pe Evodia şi Óndemn pe Sintichia să fie cu un g‚nd Ón Domnul.

Şi pe tine, adevărat tovarăş de jug, te rog să vii Ón ajutorul femeilor acestora, care au lucrat Ómpreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement şi cu ceilalţi tovarăşi de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise Ón cartea vieţii.

Bucuraţi-vă totdeauna Ón Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!

Bl‚ndeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape.

Nu vă Óngrijoraţi de nimic; ci Ón orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.

Şi pacea lui Dumnezeu, care Óntrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi g‚ndurile Ón Hristos Isus.

Œncolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă Ónsufleţească.

Ce aţi Ónvăţat, ce aţi primit şi auzit de la mine, şi ce aţi văzut Ón mine, faceţi. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.

Am avut o mare bucurie Ón Domnul, că, Ón sf‚rşit, aţi putut să vă Ónnoiţi iarăşi simţămintele voastre faţă de mine. Vă g‚ndeaţi voi la aşa ceva, dar vă lipsea prilejul.

Nu zic lucrul acesta av‚nd Ón vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu mulţumit cu starea Ón care mă găsesc.

Ştiu să trăiesc smerit, şi ştiu să trăiesc Ón belşug. Œn totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flăm‚nd, să fiu Ón belşug şi să fiu Ón lipsă.

Pot totul Ón Hristos, care mă Óntăreşte.

Dar bine aţi făcut că aţi luat parte la str‚mtorarea mea.

Ştiţi voi Ónşivă, Filipenilor, că, la Ónceputul Evangheliei, c‚nd am plecat din Macedonia, nici o Biserică n-a avut legătură cu mine Ón ce priveşte Ñdareaî şi Ñprimireaî afară de voi.

Căci mi-aţi trimis Ón Tesalonic, odată, şi chiar de două ori, ceva pentru nevoile mele.

Nu că umblu după daruri. Dimpotrivă, umblu după c‚ştigul care prisoseşte Ón folosul vostru.

Am de toate, şi sunt Ón belşug. Sunt bogat, de c‚nd am primit prin Epafrodit ce mi-aţi trimis, ñ un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită şi plăcută lui Dumnezeu.

Şi Dumnezeul meu să Óngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, Ón slavă, Ón Isus Hristos.

A lui Dumnezeu şi Tatăl nostru să fie slava Ón vecii vecilor! Amin.

Spuneţi sănătate fiecărui sf‚nt Ón Hristos Isus. Fraţii, care sunt cu mine, vă trimit sănătate.

Toţi sfinţii vă trimit sănătate, mai ales cei din casa Cezarului.

Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.