Proverbs of Solomon, глава 18

Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. ñ Nebunului nu-i este de Ónvăţătură, ci vrea să arate ce ştie el. ñ C‚nd vine cel rău, vine şi dispreţul; şi odată cu ruşinea, vine şi ocara. ñ Cuvintele gurii unui om sunt ca nişte ape ad‚nci; izvorul Ónţelepciunii este ca un şuvoi care curge Óntr-una. ñ Nu este bine să ai Ón vedere faţa celui rău, ca să nedreptăţeşti pe cel neprihănit la judecată. ñ Vorbele nebunului aduc ceartă, şi gura lui Ónjură p‚nă st‚rneşte lovituri. ñ Gura nebunului Ói aduce pieirea, şi buzele Ói sunt o cursă pentru suflet. ñ Cuvintele b‚rfitorului sunt ca prăjiturile: alunecă p‚nă Ón fundul măruntaielor. ñ Cine se leneveşte Ón lucrul lui este frate cu cel ce nimiceşte. ñ Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge Ón el, şi stă la adăpost. ñ Averea este o cetate Óntărită pentru cel bogat; Ón Ónchipuirea lui, ea este un zid Ónalt. ñ Œnainte de pieire, inima omului se Óng‚mfă, dar smerenia merge Ónaintea slavei. ñ Cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie şi Óşi trage ruşinea. ñ Duhul omului Ól sprijineşte la boală; dar duhul dobor‚t de Óntristare, cine-l va ridica? ñ O inimă pricepută dob‚ndeşte ştiinţa, şi urechea celor Ónţelepţi caută ştiinţa. ñ Darurile unui om Ói fac loc, şi-i deschid intrarea Ónaintea celor mari. ñ Cel care vorbeşte Ónt‚i Ón pricina lui, pare că are dreptate, dar vine celălalt, şi-l ia la cercetare. ñ Sorţul pune capăt neÓnţelegerilor, şi hotărăşte Óntre cei puternici. ñ Fraţii nedreptăţiţi sunt mai greu de c‚ştigat dec‚t o cetate Óntărită, şi certurile lor sunt tot aşa de greu de Ónlăturat ca zăvoarele unei case Ómpărăteşti. ñ Din rodul gurii lui Óşi satură omul trupul, din venitul buzelor lui se satură. ñ Moartea şi viaţa sunt Ón puterea limbii; oricine o iubeşte, Ói va m‚nca roadele. ñ Cine găseşte o nevastă bună, găseşte fericirea; este un har pe care-l capătă de la Domnul. ñ Săracul vorbeşte rug‚ndu-se, dar bogatul răspunde cu asprime. ñ Cine Óşi face mulţi prieteni, Ói face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ţine mai mult la tine dec‚t un frate. ñ