Proverbs of Solomon, глава 1

Pildele lui Solomon, fiul lui David, Ómpăratul lui Israel, pentru cunoaşterea Ónţelepciunii şi Ónvăţăturii, pentru Ónţelegerea cuvintelor minţii; pentru căpătarea Ónvăţăturilor de bun simţ, de dreptate, de judecată şi de nepărtinire; ca să dea celor neÓncercaţi agerime de minte, t‚nărului cunoştinţă şi chibzuinţă, ñ să asculte Ónsă şi Ónţeleptul, şi Óşi va mări ştiinţa, şi cel priceput, şi va căpăta iscusinţă ñ pentru prinderea Ónţelesului unei pilde sau al unui cuv‚nt ad‚nc, Ónţelesul cuvintelor Ónţelepţilor şi al cuvintelor lor cu t‚lc.

Frica Domnului este Ónceputul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc Ónţelepciunea şi Ónvăţătura.

Ascultă, fiule, Ónvăţătura tatălui tău, şi nu lepăda Óndrumările mamei tale!

Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău, şi un lanţ de aur la g‚tul tău.

Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa c‚ştigat de ei!

Dacă-ţi vor zice: ÑVino cu noi! Haidem să Óntindem curse ca să vărsăm s‚nge, să Óntindem fără temei laţuri celui nevinovat; haidem să-i Ónghiţim de vii, ca locuinţa morţilor, şi Óntregi, ca pe cei ce se pogoară Ón groapă; vom găsi tot felul de lucruri scumpe, şi ne vom umple casele cu pradă; vei avea şi tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toţii!î ñ fiule, să nu porneşti la drum cu ei, abate-ţi piciorul de pe cărarea lor!

Căci picioarele lor aleargă la rău, şi se grăbesc să verse s‚nge.

Dar degeaba se aruncă laţul Ónaintea ochilor tuturor păsărilor; căci ei Óntind curse tocmai Ómpotriva s‚ngelui lor, şi sufletului lor Óşi Óntind ei laţuri.

Aceasta este soarta tuturor celor lacomi de c‚ştig: lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea.

Œnţelepciunea strigă pe uliţe, Óşi Ónalţă glasul Ón pieţe: strigă unde e zarva mai mare; la porţi, Ón cetate, Óşi spune cuvintele ei: ÑP‚nă c‚nd veţi iubi prostia, proştilor? P‚nă c‚nd le va plăcea batjocoritorilor batjocura, şi vor urÓ nebunii ştiinţa?

Œntoarceţi-vă să ascultaţi mustrările mele! Iată, voi turna duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele meleÖ Fiindcă eu chem şi voi vă Ómpotriviţi, fiindcă Ómi Óntind m‚na şi nimeni ia seama, fiindcă lepădaţi toate sfaturile mele, şi nu vă plac mustrările mele, de aceea şi eu, voi r‚de c‚nd veţi fi Ón vreo nenorocire, Ómi voi bate joc de voi c‚nd vă va apuca groaza, c‚nd vă va apuca groaza ca o furtună, şi c‚nd vă va Ónvălui nenorocirea ca un v‚rtej, c‚nd va da peste voi necazul şi str‚mtorarea.

Atunci mă vor chema, şi nu voi răspunde; mă vor căuta, şi nu mă vor găsi.

Pentru că au ur‚t ştiinţa, şi n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile mele, şi au nesocotit toate mustrările mele.

De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor, şi se vor sătura cu sfaturile lor.

Căci Ómpotrivirea proştilor Ói ucide, şi liniştea nebunilor Ói pierde; dar cel ce m-ascultă va locui fără grijă, va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun rău.