Proverbs of Solomon, глава 31

Cuvintele Ómpăratului Lemuel. Œnvăţătura pe care i-o dădea mama sa.

Ce să-ţi spun, fiule? Ce să-ţi spun fiul trupului meu? Ce să-ţi spun, fiule, rodul juruinţelor mele?

Nu-ţi da femeilor vlaga, şi dezmierdările tale celor ce pierd pe Ómpăraţi.

Nu se cade Ómpăraţilor, Lemuele, nu se cade Ómpăraţilor să bea vin, nici voievozilor să umble după băuturi tari; ca nu cumva, b‚nd, să uite legea, şi să calce drepturile tuturor celor nenorociţi.

Daţi băuturi tari celui ce piere, şi vin, celui cu sufletul amăr‚t; ca să bea să-şi uite sărăcia, şi să nu-şi mai aducă aminte de necazurile lui. ñ Deschide-ţi gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiţi!

Deschide-ţi gura, judecă cu dreptate, şi apără pe cel nenorocit şi pe cel lipsit.

Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ dec‚t mărgăritarele.

Inima bărbatului se Óncrede Ón ea, şi nu duce lipsă de venituri.

Ea Ói face bine, şi nu rău, Ón toate zilele vieţii sale.

Ea face rost de l‚nă şi de in, şi lucrează cu m‚ini harnice.

Ea este ca o corabie de negoţ; de departe Óşi aduce p‚inea.

Ea se scoală c‚nd este Óncă noapte, şi dă hrană casei sale, şi Ómparte lucrul de peste zi slujnicelor sale.

Se g‚ndeşte la un ogor, şi-l cumpără; din rodul muncii ei sădeşte o vie. ñ Ea Óşi Óncinge mijlocul cu putere, şi Óşi oţeleşte braţele.

Vede că munca Ói merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea.

Ea pune m‚na pe furcă, şi degetele ei ţin fusul.

Ea Óşi Óntinde m‚na către cel nenorocit, Óşi Óntinde braţul către cel lipsit.

Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este Ómbrăcată cu cărămiziu.

Ea Óşi face Ónvelitori, are haine de in subţire şi purpură.

Bărbatul ei este bine văzut la porţi, c‚nd stă cu bătr‚nii ţării.

Ea face cămăşi, şi le vinde, şi dă cingători negustorului.

Ea este Ómbrăcată cu tărie şi slavă, şi r‚de de ziua de m‚ine.

Ea deschide gura cu Ónţelepciune, şi Ónvăţături plăcute Ói sunt pe limbă.

Ea veghează asupra celor ce se petrec Ón casa ei, şi nu măn‚ncă p‚inea lenevirii.

Fiii ei se scoală, şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală, şi-i aduce laude zic‚nd: ÑMulte fete au o purtare cinstită, dar tu le Óntreci pe toate.î Dezmierdările sunt Ónşelătoare, şi frumuseţea este deşartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată.

Răsplătiţi-o cu rodul muncii ei, şi faptele ei s-o laude la porţile cetăţii.