Book of Psalms, псалом 10

Pentruce stai aşa de departe, Doamne? Pentruce Te ascunzi la vreme de necaz?

Cel rău, Ón mÓndria lui, urmăreşte pe cei nenorociţi, şi ei cad jertfă curselor urzite de el.

Căci cel rău se făleşte cu pofta lui, iar răpitorul batjocoreşte şi nesocoteşte pe Domnul.

Cel rău zice cu trufie: ,,Nu pedepseşte Domnul! Nu este Dumnezeu!`` Iată toate gÓndurile lui.

Treburile Ói merg bine Ón orice vreme; judecăţile Tale sÓnt prea Ónalte pentru el, ca să le poată vedea, şi suflă cu dispreţ Ómpotriva tuturor protivnicilor lui.

El zice Ón inima lui: ,,Nu mă clatin, Ón veci sÓnt scutit de nenorocire!`` Gura Ói este plină de blesteme, de Ónşelătorii şi de vicleşuguri; şi supt limbă are răutate şi fărădelege.

Stă la pÓndă lÓngă sate, şi ucide pe cel nevinovat Ón locuri dosnice: ochii lui pÓndesc pe cel nenorocit.

Stă la pÓndă Ón ascunzătoarea lui, ca leul Ón vizuină: stă la pÓndă să prindă pe cel nenorocit. خl prinde, şi -l trage Ón laţul lui: se Óndoaie, se pleacă, şi -i cad săracii Ón ghiare!

El zice Ón inima lui: ,,Dumnezeu uită! خşi ascunde Faţa şi Ón veac nu va vedea!`` Scoală-Te, Doamne, Dumnezeule, ridică mÓna! Nu uita pe cei nenorociţi!

Pentruce să hulească cel rău pe Dumnezeu? Pentruce să zică Ón inima lui că Tu nu pedepseşti?

Dar Tu vezi; căci Tu priveşti necazul şi suferinţa, ca să iei Ón mÓnă pricina lor. خn nădejdea Ta se lasăcel nenorocit, şi Tu vii Ón ajutor orfanului.

Zdrobeşte braţul celui rău, pedepseşte -i fărădelegile, ca să piară din ochii Tăi!

Domnul este خmpărat Ón veci de veci; neamurile sÓnt nimicite din ţara Lui.

Tu auzi rugăciunile celor ce sufăr, Doamne! Le Óntăreşti inima, خţi pleci urechea spre ei, ca să faci dreptate orfanului şi celui asuprit, şi ca să nu mai Ónsufle groaza omul cel luat din pămÓnt.