Book of Psalms, псалом 34

(Un psalm alcătuit de David, cÓnd a făcut pe nebunul Ón faţa lui Abimelec, şi a plecat izgonit de el.) Voi binecuvÓnta pe Domnul Ón orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna Ón gura mea.

Să mi se laude sufletul Ón Domnul! Să asculte cei nenorociţi şi să se bucure.

خnălţaţi pe Domnul, Ómpreună cu mine. Să lăudăm cu toţii Numele Lui! - Eu am căutat pe Domnul, şi mi -a răspuns: m'a izbăvit din toate temerile mele.

CÓnd Óţi Óntorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, şi nu ţi se umple faţa de ruşine.

CÓnd strigă un nenorocit, Domnul aude, şi -l scapă din toate necazurile lui.

خngerul Domnului tăbărăşte Ón jurul celor ce se tem de El, şi -i scapă din primejdie.

Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se Óncrede Ón El!

Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El!

Puii de leu duc lipsă, şi li -i foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de nici un bine.

Veniţi, fiilor, şi ascultaţi-mă, căci vă voi Ónvăţa frica Domnului.

Cine este omul, care doreşte viaţa, şi vrea să aibă parte de zile fericite?

Fereşte-ţi limba de rău, şi buzele de cuvinte Ónşelătoare!

Depărtează-te de rău, şi fă binele; caută pacea, şi aleargă după ea!

Ochii Domnului sÓnt peste cei fără prihană, şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor.

Domnul خşi Óntoarce Faţa Ómpotriva celor răi, ca să le şteargă pomenirea de pe pămÓnt.

CÓnd strigă cei fără prihană, Domnul aude, şi -i scapă din toate necazurile lor.

Domnul este aproape de cei cu inima ÓnfrÓntă, şi mÓntuieşte pe cei cu duhul zdrobit.

De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul Ól scapă totdeauna din ea.

Toate oasele i le păzeşte, ca niciunul din ele să nu i se sfărÓme.

Pe cel rău Ól omoară nenorocirea, dar vrăjmaşii celui fără prihană sÓnt pedepsiţi.

Domnul scapă sufletul robilor Săi, şi niciunul din cei ce se Óncred Ón El, nu este osÓndit.