Book of Psalms, псалом 51

(Către mai marele cÓntăreţilor. Un psalm al lui David. Făcut cÓnd a venit la el proorocul Natan, după ce intrase David la Bat-Şeba.) Ai milă de mine, Dumnezeule, Ón bunătatea Ta! După Óndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele!

Spală-mă cu desăvÓrşire de nelegiuirea mea, şi curăţeşte-mă de păcatul meu!

Căci Ómi cunosc bine fărădelegile, şi păcatul meu stă necurmat Ónaintea mea.

Œmpotriva Ta, numai Ómpotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău Ónaintea Ta; aşa că vei fi drept Ón hotărÓrea Ta, şi fără vină Ón judecata Ta.

Iată că sÓnt născut Ón nelegiuire, şi Ón păcat m'a zămislit mama mea.

Dar Tu ceri ca adevărul să fie Ón adÓncul inimii: fă dar să pătrundă Ónţelepciunea Ónlăuntrul meu!

Curăţeşte-mă cu isop, şi voi fi curat; spală-mă, şi voi fi mai alb decÓt zăpada.

Fă-mă să aud veselie şi bucurie, şi oasele, pe cari le-ai zdrobit Tu, se vor bucura.

Œntoarce-Ţi privirea dela păcatele mele, şterge toate nelegiuirile mele!

Zideşte Ón mine o inimă curată, Dumnezeule, pune Ón mine un duh nou şi statornic!

Nu mă lepăda dela Faţa Ta, şi nu lua dela mine Duhul Tău cel SfÓnt.

Dă-mi iarăşi bucuria mÓntuirii Tale, şi sprijineşte-mă cu un duh de bunăvoinţă!

Atunci voi Ónvăţa căile Tale pe ceice le calcă, şi păcătoşii se vor Óntoarce la Tine.

Dumnezeule, Dumnezeul mÓntuirii mele! Izbăveşte-mă de vina sÓngelui vărsat, şi limba mea va lăuda Óndurarea Ta.

Doamne, deschide-mi buzele, şi gura mea va vesti lauda Ta.

Dacă ai fi voit jertfe, Ţi-aş fi adus: dar Ţie nu-Ţi plac arderile de tot.

Jertfele plăcute lui Dumnezeu sÓnt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mÓhnită.

Œn Óndurarea Ta, varsă-Ţi binefacerile asupra Sionului, şi zideşte zidurile Ierusalimului!

Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot şi jertfe Óntregi; atunci se vor aduce pe altarul Tău viţei.