Letter of Paul to the Romans, глава 15

Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi, şi să nu ne plăcem nouă Ónşine.

Fiecare din noi să placă aproapelui, Ón ce este bine, Ón vederea zidirii altora.

Căci şi Hristos nu Şi-a plăcut Lui Ónsuşi; ci, după cum este scris: ÑOcările celor ce Te ocărăsc pe Tine, au căzut peste Mine.î Şi tot ce a fost scris mai Ónainte, a fost scris pentru Ónvăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi nu prin m‚ng‚ierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde.

Dumnezeul răbdării şi al m‚ng‚ierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte, unii faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus; pentru ca toţi Ómpreună, cu o inimă şi cu o gură, să slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos.

Aşadar, primiţi-vă unii pe alţii, cum v-a primit şi pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu.

Hristos a fost, Ón adevăr, un slujitor al tăierii Ómprejur, ca să dovedească credincioşia lui Dumnezeu, şi să Óntărească făgăduinţele date părinţilor; şi ca Neamurile să slăvească pe Dumnezeu, pentru Óndurarea Lui, după cum este scris: ÑDe aceea Te voi lăuda printre Neamuri, şi voi c‚nta Numelui Tău.î Este zis iarăşi: ÑŒnveseliţi-vă, Neamuri, Ómpreună cu poporul Lui.î Şi iarăşi: ÑLăudaţi pe Domnul, toate Neamurile; slăviţi-L, toate noroadele.î Tot astfel şi Isaia zice: ÑDin Iese va ieşi o Rădăcină, care se va scula să domnească peste Neamuri; şi Neamurile vor nădăjdui Ón El.î Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea, pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sf‚nt, să fiţi tari Ón nădejde!

Œn ce vă priveşte pe voi, fraţilor, eu Ónsumi sunt Óncredinţat că sunteţi plini de bunătate, plini şi de orice fel de cunoştinţă, şi astfel sunteţi Ón stare să vă sfătuiţi unii pe alţii.

Totuşi, ici colea v-am scris mai cu Óndrăzneală, ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea, Ón puterea harului, pe care mi l-a dat Dumnezeu, ca să fiu slujitorul lui Isus Hristos Óntre Neamuri. Eu Ómi Ómplinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca Neamurile să-I fie o jertfă bine primită, sfinţită de Duhul Sf‚nt.

Eu dar mă pot lăuda Ón Isus Hristos, Ón slujirea lui Dumnezeu.

Căci n-aş Óndrăzni să pomenesc nici un lucru, pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă Neamurile la ascultarea de El: fie prin cuv‚ntul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor şi a minunilor, fie prin puterea Duhului Sf‚nt. Aşa că, de la Ierusalim şi ţările de primprejur, p‚nă la Iliric, am răsp‚ndit cu prisosinţă Evanghelia lui Hristos.

Şi am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul, după cum este scris: ÑAceia, cărora nu li se propovăduise despre El, Œl vor vedea, şi cei ce n-auziseră de El, Œl vor cunoaşte.î Iată ce m-a Ómpiedicat de multe ori să vin la voi.

Dar acum, fiindcă nu mai am nimic care să mă ţină pe aceste meleaguri, şi fiindcă de ani de zile doresc fierbinte să vin la voi, nădăjduiesc să vă văd Ón treacăt, c‚nd mă voi duce Ón Spania, şi să fiu Ónsoţit de voi p‚nă acolo, după ce Ómi voi Ómplini, măcar Ón parte, dorinţa de a fi stat la voi.

Acum mă duc la Ierusalim să duc nişte ajutoare sfinţilor.

Căci cei din Macedonia şi Ahaia au avut bunătatea să facă o str‚ngere de ajutoare pentru săracii dintre sfinţii, care sunt Ón Ierusalim.

Negreşit, au avut bunătatea; dar era şi o datorie faţă de ei; pentru că, dacă Neamurile au avut parte de binecuv‚ntările lor duhovniceşti, este de datoria lor să-i ajute şi ele cu bunurile lor păm‚nteşti.

După ce-mi voi Ómplini dar Ónsărcinarea aceasta, şi le voi Óncredinţa aceste daruri, voi pleca Ón Spania, şi voi trece pe la voi.

Ştiu că dacă vin la voi, voi veni cu o deplină binecuv‚ntare de la Hristos.

Vă Óndemn dar, fraţilor, pentru Domnul nostru Isus Hristos, şi pentru dragostea Duhului, să vă luptaţi Ómpreună cu mine, Ón rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine, ca să fiu izbăvit de răzvrătiţii din Iudea, şi pentru ca slujba, pe care o am pentru Ierusalim, să fie bine primită de sfinţi; şi astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu, şi să mă răcoresc puţin Ón mijlocul vostru.

Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toţi! Amin.