Letter of Paul to the Romans, глава 16

Vă dau Ón grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiţă (Sau: slujitoare.) a Bisericii din Chencrea; s-o primiţi Ón Domnul, Óntr-un chip vrednic de sfinţi, şi s-o ajutaţi Ón orice ar avea trebuinţă de voi; căci şi ea s-a arătat de ajutor multora şi Óndeosebi mie.

Spuneţi sănătate Priscilei şi lui Acuila, tovarăşii mei de lucru Ón Hristos Isus, care şi-au pus capul Ón joc, ca să-mi scape viaţa. Le mulţumesc nu numai eu, dar şi toate Bisericile ieşite dintre Neamuri. ñ Spuneţi sănătate şi Bisericii care se adună Ón casa lor. ñ Spuneţi sănătate lui Epenet, preaiubitul meu, care a fost cel dint‚i rod al Asiei pentru Hristos.

Spuneţi sănătate Mariei, care s-a ostenit mult pentru voi. ñ Spuneţi sănătate lui Andronic şi lui Iunia, rudele mele şi tovarăşii mei de temniţă, care sunt cu vază Óntre apostoli. Ei au venit la Hristos mai Ónainte de mine chiar. ñ Spuneţi sănătate lui Ampliat, preaiubitul meu Ón Domnul. ñ Spuneţi sănătate lui Urban, tovarăşul nostru de lucru Ón Hristos, şi lui Stache, preaiubitul meu. ñ Spuneţi sănătate lui Apele, Óncercatul slujitor al lui Hristos. ñ Spuneţi sănătate celor din casa lui Aristobul. ñ Spuneţi sănătate lui Ierodion, ruda mea. ñ Spuneţi sănătate celor din casa lui Narcis, care sunt ai Domnului. ñ Spuneţi sănătate Trifenei şi Trifosei, care se ostenesc pentru Domnul. ñ Spuneţi sănătate Persidei preaiubite, care s-a ostenit mult pentru Domnul. ñ Spuneţi sănătate lui Ruf, cel ales Ón Domnul, şi mamei lui, care s-a arătat şi mama mea. ñ Spuneţi sănătate lui Asincrit, lui Flegon, lui Hermes, lui Patroba, lui Herma, şi fraţilor care sunt Ómpreună cu ei. ñ Spuneţi sănătate lui Filolog şi Iuliei, lui Nereu şi surorii lui, lui Olimpa, şi tuturor sfinţilor care sunt Ómpreună cu ei. ñ Spuneţi-vă sănătate unii altora cu o sărutare sf‚ntă. Toate Bisericile lui Hristos vă trimit Sănătate.

Vă Óndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce fac dezbinări şi tulburare Ómpotriva Ónvăţăturii, pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei.

Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci p‚ntecelui lor; şi, prin vorbiri dulci şi amăgitoare, ei Ónşeală inimile celor lesne crezători.

C‚t despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toţi. Mă bucur dar de voi, şi doresc să fiţi Ónţelepţi Ón ce priveşte binele, şi proşti Ón ce priveşte răul.

Dumnezeul păcii va zdrobi Ón cur‚nd pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi! Amin.

Timotei, tovarăşul meu de lucru, vă trimite sănătate; tot aşa şi Luciu, Iason şi Sosipater, rudele mele. ñ Vă trimit sănătate Ón Domnul eu, Terţiu, care am scris epistola aceasta. ñ Gaiu, gazda mea şi a Óntregii Biserici, vă trimite sănătate. ñ Erast, vistiernicul cetăţii, vă trimite sănătate; tot aşa şi fratele Cuart.

Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.

Iar Aceluia care poate să vă Óntărească, după Evanghelia mea şi propovăduirea lui Isus Hristos, ñ potrivit cu descoperirea tainei, care a fost ţinută ascunsă timp de veacuri, dar a fost arătată acum prin scrierile proorocilor, şi, prin porunca Dumnezeului celui veşnic, a fost adusă la cunoştinţa tuturor Neamurilor, ca să asculte de credinţă, ñ a lui Dumnezeu, care singur este Ónţelept, să fie slava, prin Isus Hristos, Ón vecii vecilor! Amin.