Book of Ruth, глава 4

Boaz s-a suit la poarta cetăţii, şi s-a oprit acolo. Şi iată că cel ce avea drept de răscumpărare, şi despre care vorbise Boaz, trecea. Boaz i-a zis: ÑHei, cutare, apropie-te, stai aici.î Şi el s-a apropiat, şi s-a oprit.

Boaz a luat atunci zece oameni dintre bătr‚nii cetăţii, şi a zis: ÑŞedeţi aici.î Şi ei au şezut jos.

Apoi a zis celui ce avea drept de răscumpărare: ÑNaomi, Óntorc‚ndu-se din ţara Moabului, a v‚ndut bucata de păm‚nt care era a fratelui nostru Elimelec.

Am crezut de datoria mea să te Ónştiinţez despre aceasta, şi să-ţi spun: ,Cumpără-o, Ón faţa locuitorilor şi Ón faţa bătr‚nilor poporului meu. Dacă vrei s-o răscumperi, răscumpără-o; dar dacă nu vrei, spune-mi, ca să ştiu. Căci nu este nimeni Ónaintea ta care să aibă dreptul de răscumpărare, şi după tine eu am dreptul acesta.î Şi el a răspuns: ÑO voi răscumpăra.î Boaz a zis: ÑŒn ziua Ón care vei cumpăra ţarina din m‚na Naomei, o vei cumpăra Ón acelaşi timp şi de la Rut, Moabita, nevasta celui mort, ca să ridici numele mortului Ón moştenirea lui.î Şi cel ce avea drept de răscumpărare a răspuns: ÑNu pot s-o răscumpăr pe socoteala mea, de frică să nu-mi stric moştenirea mea; ia tu dreptul de răscumpărare, căci eu nu pot s-o răscumpăr.î Odinioară Ón Israel, pentru Óntărirea unei răscumpărări sau unui schimb, omul Óşi scotea Óncălţămintea şi o dădea celuilalt: aceasta slujea ca mărturie Ón Israel.

Cel ce avea drept de răscumpărare a zis dar lui Boaz: ÑCumpără-o pe socoteala ta!î Şi şi-a scos Óncălţămintea.

Atunci Boaz a zis bătr‚nilor şi Óntregului popor: ÑVoi sunteţi martori azi că am cumpărat din m‚na Naomei tot ce era al lui Elimelec, al lui Chilion şi al lui Mahlon, şi că mi-am cumpărat de asemenea de nevastă pe Rut, Moabita, nevasta lui Mahlon, ca să ridic numele mortului Ón moştenirea lui, şi pentru ca numele mortului să nu fie şters dintre fraţii lui şi din poarta locului lui. Voi sunteţi martori azi despre aceasta!î Tot poporul care era la poartă şi bătr‚nii au zis: ÑSuntem martori! Domnul să facă pe femeia care intră Ón casa ta ca Rahela şi ca Lea, care am‚ndouă au zidit casa lui Israel! Arată-ţi puterea Ón Efrata, şi fă-ţi un nume Ón Betleem!

Săm‚nţa pe care ţi-o va da Domnul, prin această t‚nără femeie, să-ţi facă o casă asemenea casei lui Pereţ, care s-a născut lui Iuda din Tamar!î Boaz a luat pe Rut, care i-a fost nevastă, şi el a intrat la ea. Domnul a făcut-o să zămislească, şi ea a născut un fiu.

Femeile au zis Naomei: ÑBinecuv‚ntat să fie Domnul, care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare, şi al cărui nume va fi lăudat Ón Israel!

Copilul acesta Óţi va Ónviora sufletul, şi va fi sprijinul bătr‚neţelor tale; căci l-a născut nora ta, care te iubeşte, şi care face pentru tine mai mult dec‚t şapte fii.î Naomi a luat copilul, l-a ţinut Ón braţe, şi a văzut de el.

Vecinele i-au pus nume, zic‚nd: ÑUn fiu s-a născut Naomei!î Şi l-au numit Obed. Acesta a fost tatăl lui Isai, tatăl lui David.

Iată săm‚nţa lui Pereţ. Pereţ a fost tatăl lui Heţron; Heţron a fost tatăl lui Ram; Ram a fost tatăl lui Aminadab; Aminadab a fost tatăl lui Nahşon: Nahşon a fost tatăl lui Salmon; Salmon a fost tatăl lui Boaz; Boaz a fost tatăl lui Obed; Obed a fost tatăl lui Isai; şi Isai a fost tatăl lui David.