Song of Solomon, глава 3

Am căutat noaptea, Ón aşternutul meu, am căutat pe iubitul inimii mele; l-am căutat, dar nu l-am găsitÖ M-am sculat, atunci, şi am cutreierat cetatea, uliţele şi pieţele; şi am căutat pe iubitul inimii meleÖ L-am căutat, dar nu l-am găsit!

M-au Ónt‚lnit păzitorii care dau ocol cetăţii; şi i-am Óntrebat: ÑN-aţi văzut pe iubitul inimii mele?î Abia trecusem de ei, şi am găsit pe iubitul inimii mele. L-am apucat, şi nu l-am mai lăsat p‚nă nu l-am adus Ón casa mamei mele, Ón odaia celei ce m-a zămislit. ñ Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele şi cerboaicele de pe c‚mp, nu st‚rniţi, nu treziţi dragostea, p‚nă nu vine ea. ñ Ce se vede suindu-se din pustie, ca nişte st‚lpi de fum, Ón mijlocul aburilor de mir şi de tăm‚ie, Ónconjurată de toate miresmele negustorilor de mir? ñ Iată, este pataşca lui Solomon, cu şaizeci de viteji, de jur Ómprejur, cei mai viteji din Israel.

Toţi sunt Ónarmaţi cu săbii, şi toţi sunt deprinşi la luptă, fiecare cu sabia la coapsă, ca să n-aibă nimic de temut Ón timpul nopţii.

Œmpăratul Solomon şi-a făcut această pataşcă din lemn din Liban.

St‚lpii i-a făcut de argint, rezemătoarea de aur, scaunul de purpură; iar mijlocul Ómpodobit cu o ţesătură aleasă, lucrată de dragostea fiicelor Ierusalimului.

Ieşiţi, fetele Sionului, şi priviţi pe Ómpăratul Solomon, cu cununa cu care l-a Óncununat mama sa Ón ziua cununiei lui, Ón ziua veseliei inimii lui. ñ