Letter of Paul to Titus, глава 3

Adu-le aminte să fie supuşi stăp‚nirilor şi dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătaţi, plini de bl‚ndeţe faţă de toţi oamenii.

Căci şi noi eram altă dată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de pofte şi de plăceri, trăind Ón răutate şi Ón pizmă, vrednici să fim ur‚ţi şi ur‚ndu-ne unii pe alţii.

Dar, c‚nd s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, M‚ntuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni, El ne-a m‚ntuit, nu pentru faptele, făcute de noi Ón neprihănire, ci pentru Óndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin Ónnoirea făcută de Duhul Sf‚nt, pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, M‚ntuitorul nostru; pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, Ón nădejde, moştenitori ai vieţii veşnice.

Adevărat este cuv‚ntul acesta, şi vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut Ón Dumnezeu, să caute să fie cei dint‚i Ón fapte bune. Iată ce este bine şi de folos pentru oameni!

Dar de Óntrebările nebune, de Ónşirările de neamuri, de certuri şi ciorovăieli privitoare la Lege, fereşte-te, căci sunt nefolositoare şi zadarnice.

După Ónt‚ia şi a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, căci ştim că un astfel de om este un stricat şi păcătuieşte, de la sine fiind os‚ndit.

C‚nd voi trimite la tine pe Artema sau pe Tihic, grăbeşte-te să vii la mine Ón Nicopoli, căci acolo m-am hotăr‚t să iernez.

Ai grijă de legiuitorul Zena şi Apolo să nu ducă lipsă de nimic din ce le trebuie pentru călătoria lor.

Trebuie ca şi ai noştri să se deprindă să fie cei dint‚i Ón fapte bune, pentru nevoile grabnice, şi să nu stea neroditori.

Toţi cei ce sunt cu mine Óţi trimit sănătate. Spune sănătate celor ce ne iubesc Ón credinţă. Harul să fie cu voi cu toţi! Amin.