1 Chronicles, глава 6

Levi Soyu

Levi'nin oğulları: Gerşon, Kehat, Merari.

Kehat'ın oğulları: Amram, Yishar, Hevron, Uzziel.

Amram'ın çocukları: Harun, Musa, Miryam.

Harun'un oğulları: Nadav, Avihu, Elazar, İtamar. Pinehas Elazar'ın oğluydu. Avişua Pinehas'ın, Bukki Avişua'nın, Uzzi Bukki'nin, Zerahya Uzzi'nin, Merayot Zerahya'nın, Amarya Merayot'un, Ahituv Amarya'nın, Sadok Ahituv'un, Ahimaas Sadok'un, Azarya Ahimaas'ın, Yohanan Azarya'nın, Azarya Yohanan'ın oğluydu. –Süleyman'ın Yeruşalim'de yaptığı tapınakta kâhinlik eden oydu.– Amarya Azarya'nın, Ahituv Amarya'nın, Sadok Ahituv'un, Şallum Sadok'un, Hilkiya Şallum'un, Azarya Hilkiya'nın, Seraya Azarya'nın, Yehosadak Seraya'nın oğluydu. RAB Nebukadnessar aracılığıyla Yahuda ve Yeruşalim halkını sürdüğünde Yehosadak da sürgüne gitmişti.

\v 16 Levi'nin oğulları: Gerşon, Kehat, Merari.

Gerşon'un oğulları: Livni, Şimi.

Kehat'ın oğulları: Amram, Yishar, Hevron, Uzziel.

Merari'nin oğulları: Mahli, Muşi.

Soylarına göre yazılan Levi oymağının boyları şunlardır:

Gerşon'un soyu: Livni Gerşon'un, Yahat Livni'nin, Zimma Yahat'ın, Yoah Zimma'nın, İddo Yoah'ın, Zerah İddo'nun, Yeateray Zerah'ın oğluydu.

Kehat'ın soyu: Amminadav Kehat'ın, Korah Amminadav'ın, Assir Korah'ın, Elkana Assir'in, Evyasaf Elkana'nın, Assir Evyasaf'ın, Tahat Assir'in, Uriel Tahat'ın, Uzziya Uriel'in, Şaul Uzziya'nın oğluydu.

Elkana'nın öbür oğulları: Amasay, Ahimot. Elkana Ahimot'un, Sofay Elkana'nın, Nahat Sofay'ın, Eliav Nahat'ın, Yeroham Eliav'ın, Elkana Yeroham'ın, Samuel6:27 Bazı Septuaginta elyazmaları “Samuel”. Bu ad Masoretik metinde geçmemektedir. Elkana'nın oğluydu.

Samuel'in oğulları: İlk oğlu Yoel6:28 Bazı Septuaginta elyazmaları ve Süryanice “Yoel”. Bu ad Masoretik metinde geçmemektedir., ikincisi Aviya.

Merari'nin soyu: Mahli Merari'nin, Livni Mahli'nin, Şimi Livni'nin, Uzza Şimi'nin, Şima Uzza'nın, Hagiya Şima'nın, Asaya Hagiya'nın oğluydu.

Tapınağın Ezgicileri

Antlaşma Sandığı RAB'bin Tapınağı'na taşındıktan sonra Davut'un orada görevlendirdiği ezgiciler şunlardır. Bunlar Süleyman Yeruşalim'de RAB'bin Tapınağı'nı kurana dek Buluşma Çadırı'nda ezgi okuyarak hizmet eder, belirlenmiş kurallar uyarınca görevlerini yerine getirirlerdi.

Oğullarıyla birlikte görev yapan kişiler şunlardır: Kehatoğulları'ndan: Ezgici Heman. Heman, İsrail oğlu Levi oğlu Kehat oğlu Yishar oğlu Korah oğlu Evyasaf oğlu Assir oğlu Tahat oğlu Sefanya oğlu Azarya oğlu Yoel oğlu Elkana oğlu Amasay oğlu Mahat oğlu Elkana oğlu Suf oğlu Toah oğlu Eliel oğlu Yeroham oğlu Elkana oğlu Samuel oğlu Yoel'in oğluydu. Heman'ın sağ yanında görev yapan akrabası Asaf. Asaf, Levi oğlu Gerşon oğlu Yahat oğlu Şimi oğlu Zimma oğlu Etan oğlu Adaya oğlu Zerah oğlu Etni oğlu Malkiya oğlu Baaseya oğlu Mikael oğlu Şima oğlu Berekya'nın oğluydu. Heman'ın solunda görev yapan kardeşleri Merarioğulları'ndan: Etan. Etan, Levi oğlu Merari oğlu Muşi oğlu Mahli oğlu Şemer oğlu Bani oğlu Amsi oğlu Hilkiya oğlu Amatsya oğlu Haşavya oğlu Malluk oğlu Avdi oğlu Kiyşi'nin oğluydu.

Bunların Levili akrabaları, çadırın, Tanrı'nın Tapınağı'nın bütün görevlerini yerine getirmek üzere atandılar. Ancak, Tanrı kulu Musa'nın buyruğu uyarınca, yakmalık sunu sunağında ve buhur sunağında sunu sunanlar Harun'la oğullarıydı. En Kutsal Yer'de* yapılan hizmetlerden ve İsrailliler'in bağışlanması için sunulan kurbanlardan onlar sorumluydu.

Harun'un Soyu

Harunoğulları şunlardır: Harun'un oğlu Elazar, onun oğlu Pinehas, onun oğlu Avişua, onun oğlu Bukki, onun oğlu Uzzi, onun oğlu Zerahya, onun oğlu Merayot, onun oğlu Amarya, onun oğlu Ahituv, onun oğlu Sadok, onun oğlu Ahimaas.

Levililer'in Yaşadığı Kentler

(Yşu.21:4-39)

İlk kurayı çeken Kehat boyundan Harunoğulları'nın sınırlarına göre yerleşim yerleri şunlardır: Yahuda topraklarındaki Hevron'la çevresindeki otlaklar onlara verildi. Kentin tarlalarıyla köyleri ise Yefunne oğlu Kalev'e verildi.

Sığınak kent seçilen Hevron, Livna, Yattir, Eştemoa, Hilen, Devir, Aşan, Yutta6:57-59 Süryanice “Yutta”. Bu ad Masoretik metinde geçmemektedir (bkz. Yşu.21:16)., Beytşemeş kentleriyle bunların otlakları Harunoğulları'na verildi. Benyamin oymağından da Givon6:60 “Givon” Masoretik metinde geçmemektedir (bkz. Yşu.21:17)., Geva, Alemet, Anatot ve bunların otlakları verildi. Kehat boylarına verilen bu kentlerin toplam sayısı on üçtü.

Geri kalan Kehatoğulları'na Manaşşe oymağının yarısına ait boylardan alınan on kent kurayla verildi.

Gerşonoğulları'na boy sayısına göre İssakar, Aşer, Naftali ve Başan'daki Manaşşe oymağından alınan on üç kent verildi.

Merarioğulları'na boy sayısına göre Ruben, Gad ve Zevulun oymaklarından alınan on iki kent kurayla verildi.

İsrailliler bu kentleri otlaklarıyla birlikte Levililer'e verdiler. Yahuda, Şimon, Benyamin oymaklarından alınan ve yukarıda adları sayılan kentler kurayla verildi.

Kehat boyundan bazı ailelere Efrayim oymağından alınan kentler verildi. Efrayim dağlık bölgesinde sığınak kent seçilen Şekem, Gezer, Yokmoam, Beythoron, Ayalon, Gat-Rimmon ve bunların otlakları verildi.

İsrailliler Manaşşe oymağının yarısından alınan Aner, Bilam ve bunların otlaklarını Kehat boyunun öbür ailelerine verdiler.

Aşağıdaki kentler Gerşonoğulları'na verildi: Manaşşe oymağının yarısına ait Başan'daki Golan, Aştarot ve bunların otlakları.

İssakar oymağından Kedeş, Daverat, Ramot, Anem ve bunların otlakları.

Aşer oymağından Maşal, Avdon, Hukok, Rehov ve bunların otlakları.

Naftali oymağından Celile'deki Kedeş, Hammon, Kiryatayim ve bunların otlakları.

Merarioğulları'na –geri kalan Levililer'e– aşağıdaki kentler verildi:

Zevulun oymağından Rimmono, Tavor ve bunların otlakları.

Ruben oymağından Eriha'nın ötesinde, Şeria Irmağı'nın doğusundaki kırda bulunan Beser, Yahsa, Kedemot, Mefaat ve bunların otlakları.

Gad oymağından Gilat'taki Ramot, Mahanayim, Heşbon, Yazer ve bunların otlakları.