Book of Joshua, глава 15

Yahudaoğulları'na Verilen Topraklar

Boy sayısına göre Yahuda oymağına verilen bölge, güneyde Edom sınırına, en güneyde de Zin Çölü'ne kadar uzanıyordu. Güney sınırları, Lut Gölü'nün güney ucundaki körfezden başlayıp Akrep Geçidi'nin güneyine, oradan da Zin Çölü'ne geçiyor, Kadeş-Barnea'nın güneyinden Hesron'a ve Addar'a çıkıyor, oradan da Karka'ya kıvrılıyor, \v 4 Asmon'u aşıp Mısır Vadisi'ne uzanıyor ve Akdeniz'de son buluyordu. Güney sınırları buydu. Doğu sınırı, Lut Gölü kıyısı boyunca Şeria Irmağı'nın ağzına kadar uzanıyordu. Kuzey sınırı, Şeria Irmağı'nın göl ağzındaki körfezden başlıyor, Beythogla'ya ulaşıp Beytarava'nın kuzeyinden geçiyor, Ruben oğlu Bohan'ın taşına varıyordu. Sınır, Akor Vadisi'nden Devir'e çıkıyor, vadinin güneyinde Adummim Yokuşu karşısındaki Gilgal'a doğru kuzeye yöneliyor, buradan Eyn-Şemeş sularına uzanarak Eyn-Rogel'e dayanıyordu. Sonra Ben-Hinnom Vadisi'nden geçerek Yevus Kenti'nin –Yeruşalim'in– güney sırtlarına çıkıyor, buradan Refaim Vadisi'nin kuzey ucunda bulunan Hinnom Vadisi'nin batısındaki dağın doruğuna yükseliyor, oradan da Neftoah sularının kaynağına kıvrılıyor, Efron Dağı'ndaki kentlere uzanarak Baala'ya –Kiryat-Yearim'e– dönüyordu. Baala'dan batıya, Seir Dağı'na yönelen sınır, Yearim –Kesalon– Dağı'nın kuzey sırtları boyunca uzanarak Beytşemeş'e iniyor, Timna'ya varıyordu. Sonra Ekron'un kuzey sırtlarına uzanıyor, Şikeron'a doğru kıvrılarak Baala Dağı'na ulaştıktan sonra Yavneel'e çıkıyor, Akdeniz'de son buluyordu.

Batı sınırı Akdeniz'in kıyılarıydı. Yahudaoğulları'ndan gelen boyların çepeçevre sınırları buydu.

Yeşu, RAB'den aldığı buyruk uyarınca, Yahuda bölgesindeki Kiryat-Arba'yı –Hevron'u– Yefunne oğlu Kalev'e miras olarak verdi. Arba, Anaklılar'ın atasıydı. \v 14 Kalev, Anak'ın üç torununu, onun soyundan gelen Şeşay, Ahiman ve Talmay'ı oradan sürdü. Oradan eski adı Kiryat-Sefer olan Devir Kenti halkının üzerine yürüdü. Kalev, “Kiryat-Sefer halkını yenip orayı ele geçirene kızım Aksa'yı eş olarak vereceğim” dedi.

Kenti Kalev'in kardeşi Kenaz'ın oğlu Otniel ele geçirdi. Bunun üzerine Kalev kızı Aksa'yı ona eş olarak verdi. Kız Otniel'in yanına varınca, onu babasından bir tarla istemeye zorladı. Kalev, eşeğinden inen kızına, “Bir isteğin mi var?” diye sordu. Kız, “Bana bir armağan ver” dedi, “Madem Negev'deki toprakları bana verdin, su kaynaklarını da ver.” Böylece Kalev yukarı ve aşağı su kaynaklarını ona verdi.

Boy sayısına göre Yahudaoğulları oymağının payı buydu.

Yahudaoğulları oymağının Edom sınırlarına doğru en güneyde kalan kentleri şunlardı:

Kavseel, Eder, Yagur, Kina, Dimona, Adada, Kedeş, Hasor, Yitnan, Zif, Telem, Bealot, Hasor-Hadatta, Keriyot-Hesron –Hasor– Amam, Şema, Molada, Hasar-Gadda, Heşmon, Beytpelet, Hasar-Şual, Beer-Şeva, Bizyotya, Baala, İyim, Esem, Eltolat, Kesil, Horma, Ziklak, Madmanna, Sansanna, Levaot, Şilhim, Ayin ve Rimmon; köyleriyle birlikte yirmi dokuz kent.

Şefela'dakiler, Eştaol, Sora, Aşna, Zanoah, Eyn-Gannim, Tappuah, Enam, Yarmut, Adullam, Soko, Azeka, Şaarayim, Aditayim, Gedera ve Gederotayim; köyleriyle birlikte on dört kent.

Senan, Hadaşa, Migdal-Gad, Dilan, Mispe, Yokteel, Lakiş, Boskat, Eglon, Kabbon, Lahmas, Kitliş, Gederot, Beytdagon, Naama ve Makkeda; köyleriyle birlikte on altı kent.

Livna, Eter, Aşan, Yiftah, Aşna, Nesiv, Keila, Akziv ve Mareşa; köyleriyle birlikte dokuz kent.

Kasaba ve köyleriyle birlikte Ekron; Ekron'un batısı, Aşdot'un çevresindeki bütün köyler; kasaba ve köyleriyle birlikte Aşdot; Mısır Vadisi'ne ve Akdeniz'in kıyısına kadar kasaba ve köyleriyle birlikte Gazze.

Dağlık bölgede Şamir, Yattir, Soko, Danna, Kiryat-Sanna –Devir– Anav, Eştemo, Anim, Goşen, Holon ve Gilo; köyleriyle birlikte on bir kent.

Arav, Duma, Eşan, Yanum, Beyttappuah, Afeka, Humta, Kiryat-Arba –Hevron– ve Sior; köyleriyle birlikte dokuz kent.

Maon, Karmel, Zif, Yutta, Yizreel, Yokdeam, Zanoah, Kayin, Giva ve Timna; köyleriyle birlikte on kent.

Halhul, Beytsur, Gedor, Maarat, Beytanot ve Eltekon; köyleriyle birlikte altı kent.

Kiryat-Baal –Kiryat-Yearim– ve Rabba; köyleriyle birlikte iki kent.

Çölde Beytarava, Middin, Sekaka, Nivşan, Tuz Kenti ve Eyn-Gedi; köyleriyle birlikte altı kent.

\v 63 Yahudaoğulları Yeruşalim'de yaşayan Yevuslular'ı oradan çıkartamadılar. Yevuslular bugün de Yeruşalim'de Yahudaoğulları'yla birlikte yaşıyorlar.