Кніга Псальмаў, псальм 117

Алілуя.

Слаўце Госпада, бо Ён добры, бо вечная ласка Ягоная.

Хай скажа сёньня дом Ізраілеў: Ён добры, бо вечная ласка Ягоная.

Хай скажа сёньня дом Ааронаў: Ён добры, бо вечная ласка Ягоная.

Хай скажуць сёньня, хто баіцца Госпада: Ён добры, бо вечная ласка Ягоная.

З уціску паклікаў я Госпада, і пачуў мяне, і на шырокае месца вывеў мяне Гасподзь.

Гасподзь за мяне - не збаюся: што зробіць мне чалавек?

Гасподзь мне памочнік: буду глядзець на ворагаў маіх.

Лепей спадзявацца на Госпада, чым спадзявацца на чалавека.

Лепей спадзявацца на Госпада, чым спадзявацца на князёў.

Усе народы абступілі мяне, але імем Гасподнім я іх скінуў;

Абступілі мяне, атачылі мяне; але імем Гасподнім я іх скінуў.

Абселі мяне, як пчолы соты, і пагасьлі, як вагонь у цёрне; імем Гасподнім я іх скінуў.

Моцна штурхнулі мяне, каб я ўпаў; але Гасподзь падтрымаў мяне.

Гасподзь сіла мая і песьня; Ён зрабіўся выратаваньнем маім.

Голас радасьці і выратаваньня ў жытлішчах праведнікаў; правіца Гасподняя творыць сілу!

Правіца Гасподняя высока, правіца Гасподняя творыць сілу!

Не памру, а жыць буду і абвяшчацьму дзеі Гасподнія.

Строга пакараў мяне Гасподзь, але сьмерцю мяне не скараў.

Адчынеце мне браму праўды: увайду ў яе, праслаўлю Госпада,

вось брама Госпада, праведныя ўвойдуць у яе.

Слаўлю Цябе, што Ты пачуў мяне і зрабіўся ратункам маім.

Камень, які адкінулі будаўнікі, зрабіўся галавою вугла.

Гэта - ад Госпада, і гэта дзівосна ў нашых вачах.

Гэты дзень стварыў Гасподзь: парадуемся і ўзьвесялімся ў дзень гэты!

О, Госпадзе, выратуй! О, Госпадзе, пашчасьці!

Дабраславёны, хто ідзе ў імя Гасподняе! Дабраслаўляем вас з дома Гасподняга.

Бог - Гасподзь, і апраменіў нас; зьвяжэце шнурамі ахвяру, вядзеце да нарожнікаў ахвярніка.

Ты - Бог мой: славіць буду Цябе; Ты - Бог мой: славіць буду Цябе, (славіць буду Цябе, бо Ты пачуў мяне і зрабіўся маім ратаваньнем).

Слаўце Госпада, бо Ён добры, бо вечная ласка Ягоная.