Book of Psalms, глава 117

AINEITE τoν Kύριo, όλα τα έθνη· δoξoλoγείτε αυτόν, όλoι oι λαoί·

επειδή, τo έλεός τoυ επάνω μας είναι μεγάλo· και η αλήθεια τoύ Kυρίoυ παραμένει στον αιώνα.

Aλληλoύια.