Кніга Псальмаў, псальм 65

Клікніце Богу, уся зямля.

Сьпявайце славу імю Ягонаму; гонар славе Ягонай, хвала Яму.

Скажэце Богу: грозны Ты ў дзеях Тваіх! У вялікай сіле Тваёй упакорацца Табе ворагі Твае.

Хай паклоніцца Табе ўся зямля і сьпявае Табе, хай сьпявае імю Твайму, Усявышні!

Прыйдзеце і гляньце на дзеі Бога, грознага ў дзеях супроць сыноў чалавечых.

Ён мора ў сушу ператварыў: раку перайшлі нагамі; там радасьць была нам у Ім.

Магутнасьцю Сваёю ўладарыць Ён вечна; вочы Ягоныя глядзяць на народы, хай ня ўзносяцца бунтаўшчыкі.

Дабраславеце, народы, Бога нашага і ўзнясеце славу Яму.

Ён жыцьцё захаваў душы нашай, і назе нашай ня даў пахіснуцца.

Ты нас выпрабаваў, Божа, ператапіў нас, як топяць срэбра.

Ты ўвёў нас у сетку, аковы паклаў нам на сьцёгны нашыя,

пасадзіў чалавека на галаву нам. Мы ўвайшлі ў вагонь і ў ваду, і Ты вывеў нас на волю.

Увайду ў дом Твой з цэласпаленьнямі, аддам Табе зарукі мае,

якія вымавілі вусны мае і сказаў язык мой у скрусе маёй.

Цэласпаленьні тлустыя прынясу я Табе, з дымам ахвярным з авечага лою; ахвярую валоў і казлоў.

Прыйдзеце, паслухайце ўсе, богабаязныя, і я абвяшчу вам, што стварыў Ён душы маёй.

Я паклікаў Яго вуснамі маімі і ўславіў Яго языком маім.

Калі б угледзеў я беззаконьне ў сэрцы маім, дык не пачуў бы мяне Гасподзь.

Але Бог пачуў, уважыў голасу маленьня майго.

Дабраславёны Бог, Які не адкінуў малітвы маёй і не адвярнуў ад мяне ласкі Свае.