1 Chronicles, глава 2

Oto synowie Izraela: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Józef, Beniamin, Neftali, Gad i Aser.

Synowie Judy: Er, Onan i Szela. Ci trzej urodzili się mu z Bat-Szuy, Kananejki. Lecz Er, pierworodny Judy, okazał się złym w oczach Pana i spotkała go śmierć.

Także synowa jego, Tamar, urodziła mu Peresa i Zeracha. Wszystkich synów Judy było pięciu.

Synowie Peresa: Chesron i Chamul.

Synowie Zeracha: Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara, wszystkich ich pięciu.

Synowie Karmiego: Akar, który zatrwożył Izraela z powodu kradzieży rzeczy obłożonych klątwą.

Syn Etana: Azariasz.

Synowie Chesrona, którzy mu się urodzili: Jerachmeel, Ram i Kelubaj.

Ram był ojcem Amminadaba. Amminadab zaś - Nachszona, naczelnika potomków Judy.

Nachszon był ojcem Szalmy, a Szalma - Booza.

Booz był ojcem Obeda, a Obed - Jessego.

Jesse był ojcem: pierworodnego Eliaba, drugiego Abinadaba, trzeciego Szimei, czwartego Netaneela, piątego Raddaja, szóstego Osema, siódmego Dawida.

A siostrami ich były: Seruja i Abigail. Synowie Serui: Abiszaj, Joab i Asahel, trzej; Abigail zaś urodziła Amasę; ojcem Amasy był Jeter, Izmaelita.

Kaleb, syn Chesrona, wziął za żonę Azubę, z której miał Jeriota. Oto jeszcze jej synowie: Jeszer, Szobab i Ardon.

A gdy umarła Azuba, Kaleb wziął sobie za żonę Efratę, która mu urodziła Chura.

Chur zaś był ojcem Uriego, a Uri - Besaleela.

Potem zbliżył się Chesron do córki Makira, ojca Gileada, wziął ją za żonę, gdy miał sześćdziesiąt lat, a urodziła mu Seguba.

Segub był ojcem Jaira, który miał dwadzieścia trzy miasta w ziemi Gilead.

Zabrał też Aramowi i krajowi Geszur Osiedla Jaira i Kenat z przynależnymi sześćdziesięcioma miejscowościami; wszystkie one należały do synów Makira, ojca Gileada.

Po śmierci Chesrona w Kaleb-Efrata, żona Chesrona, Abijja, urodziła mu Aszchura, ojca Tekoa.

Synami Jerachmeela, pierworodnego Chesrona, byli: Ram - pierworodny, Buna, Oren, Osem i Achiasz.

Miał też Jerachmeel inną żonę, imieniem Atara; ta była matką Onama.

Synowie Rama, pierworodnego Jerachmeela: Maas, Jamin i Eker.

Synami Onama byli: Szammaj i Jada. Synami Szammaja: Nadab i Abiszur.

Żonie Abiszura, która mu urodziła Achbana i Molida, było na imię Abichajil.

Synami Nadaba: Seled i Appaim. Seled umarł bezdzietny.

Synem Appaima: Jiszi. Synem Jisziego: Szeszan. Synem Szeszana: Achlaj.

Synami Jady, brata Szammaja: Jeter i Jonatan. Jeter umarł bezdzietny.

Synami Jonatana: Pelet i Zara. Ci byli synami Jerachmeela.

Szeszan nie miał synów, tylko córki, ale miał sługę Egipcjanina imieniem Jarcha.

Dał przeto Szeszan słudze swemu, Jarsze, córkę swą za żonę i urodziła mu Attaja.

Attaj zaś był ojcem Natana, a Natan - Zabada.

Zabad był ojcem Eflala, a Eflal - Obeda.

Obed był ojcem Jehu, a Jehu - Azariasza.

Azariasz był ojcem Chelesa, a Cheles - Eleasy.

Eleasa był ojcem Sismaja, a Sismaj - Szalluma.

Szallum był ojcem Jekamiasza, a Jekamiasz - Eliszamy.

Synowie Kaleba, brata Jerachmeela: Mesza, jego pierworodny, który był ojcem Zifa i Mareszy, ojca Chebrona.

Synowie Chebrona: Korach, Tappuach, Rekem i Szema.

Szema był ojcem Rachama, ojca Jorkeama, a Rekem był ojcem Szammaja.

Synem Szammaja był Maon, a Maon był ojcem Bet-Sura.

Efa, drugorzędna żona Kaleba, urodziła Charana, Mosę i Gazera. Charan był ojcem Gazera.

Synowie Jahdaja: Regem, Jotam, Geszan, Pelet, Efa i Szaaf.

Drugorzędna żona Kaleba, Maaka, urodziła Szebera i Tirchanę.

Urodziła ona także Szaafa, ojca Madmanny, Szewę, ojca Makbeny i ojca Gibea. Córką Kaleba była Aksa.

Ci byli synami Kaleba. Synami Chura, pierworodnego Efraty: Szobal, ojciec Kiriat-Jearim, Salma, ojciec Bet-Lechem, Charef, ojciec Bet-Gader.

Szobal, ojciec Kiriat-Jearim, miał synów: Reajasza, Chasriego i Manachata, i rody Kiriat-Jearim, Jitrytów, Putytów, Szumatytów i Miszraitów; od nich wyszli Soreatyci i Esztaulici.

Synowie Salmy: Bet-Lechem, Netofatyci, Atrot Bet-Joab, połowa Manachtytów, Soreici, rody pisarzy, mieszkających w Jabbes, Tireatyci, Szimeatyci, Sukatyci. Ci są zatem Kenitami, pochodzącymi z Chammat, od ojca domu Rekaba.