1 Chronicles, глава 3

Oto synowie Dawida, którzy urodzili mu się w Hebronie: pierworodny Amnon z Achinoam, Jizreelitki, drugi Daniel z Abigail, pochodzącej z Karmelu, trzeci Absalom, syn Maaki, córki Talmaja, króla Geszuru, czwarty Adoniasz, syn Chaggity, piąty Szefatiasz z Abitali, szósty Jitream z jego żony Egli.

Sześciu mu się urodziło w Hebronie, gdzie królował siedem lat i sześć miesięcy. Potem królował on trzydzieści trzy lata w Jerozolimie.

A synowie, którzy urodzili mu się w Jerozolimie: Szimea, Szobab, Natan, Salomon, czterej z Batszeby, córki Ammiela.

Potem Jibchar, Eliszua, Elifelet.

Nogah, Nefeg, Jafia, Eliszama, Eliada, Elpalet, dziewięciu.

Wszyscy ci byli synami Dawida, nie licząc synów żon drugorzędnych. A siostrą ich była Tamar.

Synem Salomona był Roboam; synem Roboama - Abiasz, synem Abiasza - Asa, synem Asy - Jozafat, synem Jozafata - Joram, synem Jorama - Ochozjasz, synem Ochozjasza - Joasz, synem Joasza - Amazjasz, synem Amazjasza - Azariasz, synem Azariasza - Jotam, synem Jotama - Achaz, synem Achaza - Ezechiasz, synem Ezechiasza - Manasses, synem Manassesa - Amon, synem Amona - Jozjasz.

Synowie Jozjasza: pierworodny Jochanan, drugi Jojakim, trzeci Sedecjasz, czwarty Szallum.

Synowie Jojakima: jego syn Jechoniasz, jego syn Sedecjasz.

Synowie Jechoniasza uprowadzonego do niewoli: jego syn Szealtiel, Malkiram, Pedajasz, Szeneassar, Jekamiasz, Hoszama i Nedabiasz.

Synowie Pedajasza: Zorobabel i Szimei. Synami Zorobabela: Meszullam i Chananiasz oraz ich siostra Szelomit.

[Synowie Meszullama]: Chaszuba, Ohel, Berekiasz, Chasadiasz i Juszab-Chesed, pięciu.

Synowie Chananiasza: Pelatiasz i Izajasz; syn jego Refajasz, syn jego Arnan, syn jego Obadiasz, syn jego Szekaniasz.

Synowie Szekaniasza: Szemajasz, Chattusz, Jigeal, Bariach, Neariasz i Szafat, sześciu.

Synowie Neariasza: Elioenaj, Ezechiasz i Azrikam, trzej.

Synowie Elioenaja: Hodawiasz, Eliaszib, Pelajasz, Akkub, Jochanan, Delajasz i Anani, siedmiu.