1 Kings, глава 4

Król Salomon był królem nad całym Izraelem.

A oto jego dostojnicy na najwyższych urzędach: Azariasz, syn Sadoka, kapłan.

Elichoref i Achiasz, synowie Sziszy, pisarze; Joszafat, syn Achiluda, pełnomocnik.

Benajasz, syn Jojady, wódz wojska; Sadok oraz Abiatar, kapłani.

Azariasz, syn Natana, przełożony nadzorców, i Zabud, syn kapłana Natana, zaufany króla.

Achiszar, zarządca pałacu, i Adoniram, syn Abdy, przełożony robotników pracujących przymusowo.

Ponadto Salomon miał nad całym Izraelem dwunastu nadzorców do zaopatrywania w żywność króla i jego dworu. Każdy z nich miał dostarczać żywność przez miesiąc w roku.

A oto ich imiona: Ben-Chur na górze Efraima.

Ben-Deker w Makas, Szaalbim, Bet-Szemesz, Elon, Bet-Chanan.

Ben-Chesed w Arubot, do którego należało Soko i cała ziemia Chefer.

Ben-Abinadab miał wszystkie wzgórza koło Dor, a za żonę miał Tafat, córkę Salomona.

Baana, syn Achiluda - Tanak, Megiddo aż poza Jokmeam i całe Bet-Szean za Jizreel aż do Abel-Mechola koło Sartany.

Be-Geber w Ramot w Gileadzie miał Osiedla Jaira, syna Manassesa. W Gileadzie miał również obszar Argob w Baszanie, obejmujący sześćdziesiąt dużych osiedli obmurowanych, o brązowych zaworach u bram.

Achinadab, syn Iddo - Machanaim.

Achimaas - u Neftalego; on również wziął za żonę córkę Salomona Basmat.

Baana, syn Chuszaja u Asera, łącznie ze wzgórzami.

Joszafat, syn Paruacha, u Issachara.

Szimei, syn Eli, u Beniamina.

Geber, syn Uriego, w kraju Gilead - ziemię Sichona, króla amoryckiego, i Oga, króla Baszanu. I był jeden nadzorcą w kraju...

Juda oraz Izrael byli liczni jak piasek nadmorski. Jedli, pili i weselili się.