1 Kings, глава 4

Œmpăratul Solomon era Ómpărat peste tot Israelul.

Iată căpeteniile pe care le avea Ón slujba lui: Azaria, fiul preotului Ţadoc, Elihoref şi Ahia, fiii lui Şişa, erau logofeţi; Iosafat, fiul lui Ahilud, era scriitor; Benala, fiul lui Iehoiada, era peste oştire; Ţadoc şi Abiatar erau preoţi.

Azaria, fiul lui Natan, era mai mare peste Óngrijitori. Zabud, fiul lui Natan era slujbaş de stat, cirac al Ómpăratului; Ahişar era mai mare peste casa Ómpăratului; şi Adoniram, fiul lui Abda, era mai mare peste dări.

Solomon avea doisprezece Óngrijitori peste tot Israelul. Ei Óngrijeau de hrana Ómpăratului şi a casei lui, fiecare timp de o lună din an.

Iată-le numele: Fiul lui Hur, Ón muntele lui Efraim.

Fiul lui Decher, la Macaţ, la Saalbim, la Bet-Şemeş, la Elon şi la Bet-Hanan.

Fiul lui Hesed, la Arubot; el avea Soco şi toată ţara Hefer.

Fiul lui Abinadab avea tot ţinutul Dorului. Tafat, fata lui Solomon, era nevasta lui.

Baana, fiul lui Ahilud, avea Taanac şi Meghido, şi tot Bet-Şeanul de l‚ngă Ţartan sub Izreel, de la Bet-Şean p‚nă la Abel-Mehola, p‚nă dincolo de Iocmeam.

Fiul lui Gheber, la Ramot din Galaad; el avea t‚rgurile lui Iair, fiul lui Manase, Ón Galaad; mai avea şi ţinutul Argob Ón Basan, şaizeci cetăţi mari cu ziduri şi zăvoare de aramă.

Ahinadab, fiul lui Ido, la Mahanaim.

Ahimaaţ, Ón Neftali. El luase de nevastă pe Basmat, fata lui Solomon.

Baana, fiul lui Huşai, Ón Aşer şi la Bealot.

Iosafat, fiul lui Paruah, Ón Isahar.

Şimei, fiul lui Ela, Ón Beniamin.

Gheber, fiul lui Uri, Ón ţara Galaadului; el avea ţinutul lui Sihon, Ómpăratul Amoriţilor şi al lui Og, Ómpăratul Basanului. Era un singur Óngrijitor Ón ţara aceasta.

Iuda şi Israel erau Ón număr foarte mare, ca nisipul de pe ţărmul mării. Ei m‚ncau, beau şi se Ónveseleau.

Solomon mai stăp‚nea şi toate Ómpărăţiile de la R‚u p‚nă Ón ţara Filistenilor şi p‚nă la hotarul Egiptului. Ei Ói aduceau daruri, şi au fost supuşi lui Solomon tot timpul vieţii lui.

Œn fiecare zi Solomon m‚nca: treizeci de cori de floare de făină, şi şaizeci de cori de altă făină, zece boi graşi, douăzeci de boi de păscut, şi o sută de oi, afară de cerbi, căprioare, ciute şi păsări Óngrăşate.

Stăp‚nea peste toată ţara de dincoace de R‚u, de la Tifsah p‚nă la Gaza, peste toţi Ómpărăţii de dincoace de R‚u. Şi avea pace pretutindeni de jur Ómprejur.

Iuda şi Israel, de la Dan p‚nă la Beer-Şeba, au locuit Ón linişte fiecare sub via lui şi sub smochinul lui, Ón tot timpul lui Solomon.

Solomon avea patruzeci de mii de iesle pentru caii de la carele lui, şi douăsprezece mii de călăreţi.

Œngrijitorii Óngrijeau de hrana Ómpăratului Solomon şi a tuturor celor ce se apropiau de masa lui, fiecare Ón luna lui; şi nu lăsau să fie vreo lipsă.

Aduceau şi orz şi paie pentru armăsari şi fugari, Ón locul unde se afla Ómpăratul, fiecare după poruncile pe care le primise.

Dumnezeu a dat lui Solomon Ónţelepciune, foarte mare pricepere, şi cunoştinţe multe ca nisipul de pe ţărmul mării.

Œnţelepciunea lui Solomon Óntrecea Ónţelepciunea tuturor fiilor Răsăritului şi toată Ónţelepciunea Egiptenilor.

El era mai Ónţelept dec‚t orice om, mai mult dec‚t Etan, Ezrahitul, mai mult dec‚t Heman, Calcol şi Darda, fiii lui Mahol; şi faima lui se răsp‚ndise printre toate neamurile, dimprejur.

A rostit trei mii de pilde, şi a alcătuit o mie cinci c‚ntări.

A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban p‚nă la isopul care creşte pe zid, a vorbit de asemenea despre dobitoace, despre pasări, despre t‚r‚toare şi despre peşti.

Veneau oameni din toate popoarele să asculte Ónţelepciunea lui Solomon, din partea tuturor Ómpăraţilor păm‚ntului care auziseră vorbindu-se de Ónţelepciunea lui.