Book of Ezra, глава 2

A oto mieszkańcy tego okręgu, którzy przybyli z niewoli na obczyźnie; uprowadził ich do Babilonii Nabuchodonozor, król babiloński, lecz powrócili oni do Jerozolimy i Judy - każdy do swego miasta.

Przyszli oni z Zorobabelem, Jozuem, Nehemiaszem, Serajaszem, Reelajaszem, Nachamanim, Mardocheuszem, Bilszanem, Misparem, Bigwajem, Rechumem, Baaną. Liczba mężów ludu izraelskiego: synów Pareosza - dwa tysiące stu siedemdziesięciu dwu; synów Szefatiasza - trzystu siedemdziesięciu dwu: synów Aracha - siedemset siedemdziesięciu pięciu; synów Pachat-Moaba z linii synów Jozuego i Joaba - dwa tysiące osiemset dwunastu; synów Elama - tysiąc dwieście pięćdziesięciu czterech; synów Zattu - dziewięćset czterdziestu pięciu; synów Zacheusza - siedemset sześćdziesięciu; synów Baniego - sześćset czterdziestu dwu; synów Bebaja - sześćset dwudziestu trzech; synów Azgada - tysiąc dwieście dwudziestu dwu; synów Adonikama - sześćset sześćdziesięciu sześciu; synów Bigwaja - dwa tysiące pięćdziesięciu sześciu; synów Adina - czterystu pięćdziesięciu czterech; synów Atera z linii Ezechaisza - dziewięćdziesięciu ośmiu; synów Azzura - czterystu trzydziestu dwu; synów Hodiasza - stu jeden; synów Besaja - trzystu dwudziestu trzech; synów Charifa - stu dwunastu; synów Chaszuma - dwustu dwudziestu trzech; synów Gibbara - dziewięćdziesięciu pięciu; mężów z Betlejem - stu dwudziestu trzech; mężów z Netofy - pięćdziesięciu sześciu; mężów z Anatot - stu dwudziestu ośmiu; mężów z Bet-Azmawet - czterdziestu dwu; mężów z Kiriat-Jearim, Kefiry i Beerot - siedemset czterdziestu trzech; mężów z Rama i Geba - sześćset dwudziestu jeden; mężów z Mikmas - stu dwudziestu dwu; mężów z Betel i Aj - dwustu dwudziestu trzech; synów Nebo - pięćdziesięciu dwu; synów Magbisza - stu pięćdziesięciu sześciu; synów drugiego Elama - tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech; synów Charima - trzystu dwudziestu; mężów z Lod, Chadid i Ono - siedemset dwudziestu pięciu; mężów z Jerycha - trzystu czterdziestu pięciu; synów Senai - trzy tysiące sześciuset trzydziestu.

Kapłani: synów Jedajasza z domu Jozuego - dziewięćset siedemdziesięciu trzech; synów Immera - tysiąc pięćdziesięciu dwu; synów Paszchura - tysiąc dwustu czterdziestu siedmiu; synów Charima - tysiąc siedemnastu.

Lewici: synów Jozuego z linii Kadmiela, Binnuja, Hodawiasza - siedemdziesięciu czterech. - Śpiewacy: synów Asafa - stu dwudziestu ośmiu.

Odźwierni: synów Szalluma, synów Atera, synów Talmona, synów Akkuba, synów Chatity, synów Szobaja - wszystkich razem stu trzydziestu dziewięciu.

Niewolnicy świątyni: synowie Sichy, synowie Chasufy, synowie Tabbaota, synowie Kerosa, synowie Sii, synowie Padona, synowie Lebany, synowie Chagaby, synowie Akkuba, synowie Chagaba, synowie Szamlaja, synowie Chanana, synowie Giddela, synowie Gachara, synowie Reajasza, synowie Resina, synowie Nekody, synowie Gazzama, synowie Uzzy, synowie Paseacha, synowie Besaja, synowie Asny, synowie Meunitów, synowie Nefisytów, synowie Bakbuka, synowie Chakufy, synowie Charchura, synowie Basluta, synowie Mechidy, synowie Charszy, synowie Barkosa, synowie Sisery, synowie Temacha, synowie Nesjacha, synowie Chatify. - Synowie niewolników Salomona: synowie Sotaja, synowie Hassofereta, synowie Perudy, synowie Jaali, synowie Darkona, synowie Giddela, synowie Szefatiasza, synowie Chattila, synowie Pocheret-Hassebajima, synowie Amiego.

Wszystkich niewolników świątyni i synów niewolników Salomona - trzystu dziewięćdziesięciu dwu.

A oto ci, którzy wyszli z Tel-Melach, Tel-Charsza, Kerub, Addan, Immer, lecz nie mogli udowodnić, że ród ich i pochodzenie wywodzi się z Izraela: synów Delajasza, synów Tobiasza, synów Nekody - sześciuset pięćdziesięciu dwu.

A z kapłanów: synowie Chobajasza, synowie Hakkosa, synowie Barzillaja, który wziął za żonę jedną z córek Barzillaja Gileadyty i przybrał jego imię.

Ci szukali swego rodowodu, lecz go nie odnaleziono; toteż zostali oni jako nieczyści wykluczeni z kapłaństwa, a namiestnik zakazał im spożywać z pokarmów najświętszych, aż się zjawi kapłan dla urim i tummim.

Cała ta wyprawa razem liczyła czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osób, oprócz ich niewolników i niewolnic; tych było siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem; mieli oni też dwustu śpiewaków i śpiewaczek.

Koni mieli oni siedemset trzydzieści sześć, mułów - dwieście czterdzieści pięć, wielbłądów - czterysta trzydzieści pięć, osłów - sześć tysięcy siedemset dwadzieścia.

A niektórzy z naczelników rodów - przy wejściu swym do domu Pańskiego w Jerozolimie - złożyli dary dla domu Bożego, aby odbudowano go na dawnym miejscu.

Według zamożności swej dali do skarbca na dzieło kultu: sześćdziesiąt jeden tysięcy drachm złota, pięć tysięcy min srebra oraz sto szat kapłańskich.

Kapłani, lewici i część ludu osiedlili się w Jerozolimie, a śpiewacy, odźwierni i niewolnicy świątyni - w miastach swoich; również cała reszta Izraela osiedliła się w swoich miastach.