Book of Genesis, глава 36

Oto potomkowie Ezawa, czyli Edomu.

Ezaw wziął sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu: Adę, córkę Elona Chetyty, Oholibamę, córkę Chiwwity imieniem Ana, wnuczkę Sibeona, i Basmat Izmaelitkę, siostrę Nebajota.

Ada urodziła Ezawowi Elifaza, Basmat - Reuela, a Oholibama urodziła Jeusza, Jalama i Koracha. Są to synowie Ezawa, którzy mu się urodzili w kraju Kanaan.

Ezaw, zabrawszy swoje żony, synów i córki, całą czeladź swego domu, swoją trzodę i wszystkie zwierzęta oraz całe mienie, które sobie nabył w Kanaanie, udał się do ziemi [Seir] daleko od swego brata Jakuba, gdyż zbyt liczne mieli stada, aby mogli być razem: kraj, w którym przebywali, nie mógł im wystarczyć ze względu na ich mienie.

Ezaw osiedlił się na wyżynie Seir. - Ezaw to Edom.

Oto potomkowie Ezawa, praojca Edomitów, na wyżynie Seir.

Oto imiona synów Ezawa: Elifaz, syn Ady, żony Ezawa, i Reuel, syn Basmat, żony Ezawa.

Synami Elifaza byli: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz.

A Timna, która była drugorzędną żoną Elifaza, syna Ezawa, urodziła mu Amaleka. To są potomkowie Ady, żony Ezawa.

Oto synowie Reuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. Byli to potomkowie Basmat, żony Ezawa.

A oto ci byli synami żony Ezawa, Oholibamy, córki Any, wnuczki Sibeona: urodziła ona Ezawowi Jeusza, Jalama i Koracha.

Oto potomkowie Ezawa, czyli synowie Elifaza, pierworodnego syna Ezawa, naczelnicy szczepów: Teman, Omar, Sefo, Kenaz, Korach, Gatam i Amalek. Są to naczelnicy szczepów w kraju Edom, synowie Elifaza, potomkowie Ady.

Oto synowie Reuela, syna Ezawa, naczelnicy szczepów: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. Są to naczelnicy w kraju Edom, synowie Reuela, potomkowie Basmat, żony Ezawa.

Oto synowie Oholibamy, żony Ezawa, naczelnicy szczepów: Jeusz, Jalam i Korach. Są to naczelnicy szczepów, potomkowie Oholibamy, żony Ezawa, a córki Any. - Są to potomkowie Ezawa, a zarazem naczelnicy ich, czyli Edomitów.

Oto synowie Seira, Choryty, mieszkańcy [pierwotni] tego kraju: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan. Ci są naczelnikami szczepów, Choryci, synowie Seira, w kraju Edom.

Synami Lotana byli: Chori i Hemam, siostrą zaś Lotana - Timna.

Oto synowie Szobala: Alwan, Manachat, Ebal, Szefo i Onam.

Synowie Sibeona: Ajja i Ana. Ten to Ana znalazł gorące źródła na stepie, gdy pasł osły Sibeona, swego ojca.

A oto dzieci Any: Diszon i Oholibama, córka Any.

Synowie Diszona: Chemdan, Eszban, Jitran i Cheran.

Synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Akan.

Synowie Diszana: Us i Aran.

Oto naczelnicy szczepów, Choryci: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser, Diszan. Są to Choryci, naczelnicy szczepów choryckich w kraju Seir.

Oto królowie, którzy panowali w kraju Edom, zanim Izraelici mieli króla.

W Edomie był królem Bela, syn Beora; nazwa jego miasta - Dinhaba.

A gdy umarł Bela, królem był po nim Jobab, syn Zeracha, z Bosry.

Gdy zaś umarł Jobab, po nim królem był Chuszam z ziemi Temanitów.

Gdy umarł Chuszam, po nim królem był syn Bedada, Hadad, który zadał klęskę Madianitom na równinie Moabu; nazwa jego miasta - Awit.

Po śmierci Hadada, po nim królem był Samla z Masreki.

A gdy umarł Samla, po nim królem był Szaul z Rechobot nad rzeką.

Gdy umarł Szaul, po nim królem był Baal-Chanan, syn Akbora.

A po śmierci Baal-Chanana po nim królem był Hadar; nazwa zaś jego miasta Pau, a imię żony jego Mehetabeel, córka Matredy z Me-Zahab.

Oto imiona naczelników szczepów Ezawa według ich szczepów i miejscowości, nazwanych ich imionami: Timna, Alwa, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Mibsar, Magdiel i Iram. Są to naczelnicy szczepów Edomu według obszarów przez nich posiadanych. Ezaw - praojciec Edomitów.