1 Chronicles, глава 22

Şi David a zis: ÑAici să fie Casa Domnului Dumnezeu, şi aici să fie altarul arderilor de tot pentru Israel.î David a str‚ns pe străinii din ţara lui Israel, şi a Ónsărcinat pe cioplitorii de piatră să pregătească pietre cioplite pentru zidirea Casei lui Dumnezeu.

A pregătit şi fier din belşug pentru cuiele de la aripile uşilor şi pentru scoabe, aramă at‚t de multă Ónc‚t nu puteau s-o numere, şi lemne de cedru fără număr, căci Sidonienii şi Tirienii aduseseră lui David lemne de cedru din belşug.

David zicea: ÑFiul meu Solomon este t‚năr şi plăp‚nd, şi casa care va fi zidită Domnului trebuie să fie de mare faimă şi slavă Ón toate ţările; de aceea vreau să-i pregătesc cele de trebuinţă pentru zidirea ei.î Şi David a făcut mari pregătiri Ónainte de moarte.

David a chemat pe fiul său Solomon, şi i-a poruncit să zidească o casă Domnului, Dumnezeul lui Israel.

David a zis lui Solomon: ÑFiul meu, aveam de g‚nd să zidesc o casă Numelui Domnului, Dumnezeului meu.

Dar cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ,Tu ai vărsat mult s‚nge, şi ai făcut mari războaie; de aceea nu vei zidi o casă Numelui Meu, căci ai vărsat Ónaintea Mea mult s‚nge pe păm‚nt.

Iată că ţi se va naşte un fiu, care va fi un om al odihnei, şi căruia Ói voi da odihnă, izbăvindu-l din m‚na tuturor vrăjmaşilor lui de jur Ómprejur; căci numele lui va fi Solomon (Pace), şi voi aduce peste Israel pacea şi liniştea Ón timpul vieţii lui.

El va zidi o casă Numelui Meu. El Œmi va fi fiu, şi Eu Ói voi fi Tată; şi voi Óntări pe vecie scaunul de domnie al Ómpărăţiei lui Ón Israel.í Acum, fiule, Domnul să fie cu tine, ca să propăşeşti şi să zideşti Casa Domnului, Dumnezeului tău, cum a spus El despre tine!

Numai să-ţi dea Domnul Ónţelepciune şi pricepere, şi să te facă să domneşti peste Israel Ón păzirea legii Domnului, Dumnezeului tău!

Atunci vei propăşi, dacă vei căuta să Ómplineşti legile şi poruncile pe care le-a dat lui Moise Domnul pentru Israel. Œntăreşte-te şi Ómbărbătează-te, nu te teme şi nu te Ónspăim‚nta.

Iată, prin străduinţele mele, am pregătit pentru Casa Domnului o sută de mii de talanţi de aur, un milion de talanţi de argint, şi o mulţime de aramă şi de fier, care nu se poate c‚ntări, căci este foarte mult; am pregătit de asemenea lemne şi pietre, şi vei mai adăuga şi tu.

Tu ai la tine un mare număr de lucrători, cioplitori de piatră, şi t‚mplari, şi oameni Óndem‚natici Ón tot felul de lucrări.

Aurul, argintul, arama şi fierul sunt fără număr. Scoală-te dar şi lucrează, şi Domnul să fie cu tine.î David a poruncit tuturor căpeteniilor lui Israel să vină Ón ajutor fiului său Solomon, zic‚nd: ÑDomnul, Dumnezeul vostru, nu este oare cu voi, şi nu v-a dat El odihnă din toate părţile? Căci a dat Ón m‚inile mele pe locuitorii ţării, şi ţara este supusă Ónaintea Domnului şi Ónaintea poporului Său.

Puneţi-vă acum inima şi sufletul să caute pe Domnul, Dumnezeul vostru; sculaţi-vă, şi zidiţi sf‚ntul locaş al Domnului Dumnezeu, ca să aduceţi chivotul legăm‚ntului Domnului şi uneltele Ónchinate lui Dumnezeu Ón casa care va fi zidită Numelui Domnului.î