1 Chronicles, глава 23

David, fiind bătr‚n şi sătul de zile, a pus pe fiul său Solomon Ómpărat peste Israel.

El a str‚ns pe toate căpeteniile lui Israel, pe preoţi şi pe Leviţi.

Au făcut numărătoarea Leviţilor, de la v‚rsta de treizeci de ani Ón sus; socotiţi pe cap şi pe bărbaţi, s-au găsit Ón număr de treizeci şi opt de mii.

Şi David a zis: ÑDouăzeci şi patru de mii dintre ei să vegheze asupra slujbelor din Casa Domnului, şase mii să fie dregători şi judecători, patru mii să fie portari, şi patru mii să fie Ónsărcinaţi să laude pe Domnul cu instrumentele pe care le-am făcut ca să-L prea mărim.î David i-a Ómpărţit Ón cete după fiii lui Levi: Gherşon, Chehat şi Merari.

Din Gherşoniţi: Laedan şi Şimei. ñ Fiii lui Laedan: căpetenia Iehiel, Zetam şi Ioel, trei.

Fiii lui Şimei: Şelomit, Haziel şi Haran, trei. Aceştia erau capii caselor părinteşti ale familiei lui Laedan. ñ Fiii lui Şimei: Iahat, Zina, Ieuş şi Beria. Aceştia sunt cei patru fii ai lui Şimei.

Iahat era căpetenia, şi Zina al doilea; Ieuş şi Beria n-au avut mulţi fii, şi au alcătuit o singură casă părintească la numărătoare.

Fiii lui Chehat: Amram, Iţehar, Hebron şi Uziel, patru. ñ Fiii lui Amram: Aaron şi Moise. Aaron a fost pus deoparte să fie sfinţit ca prea sf‚nt, el şi fiii lui pe vecie, ca să aducă tăm‚ie Ónaintea Domnului, să-I facă slujba, şi să binecuv‚nteze pe vecie Ón Numele Lui.

Dar fiii lui Moise, omul lui Dumnezeu, au fost număraţi Ón seminţia lui Levi.

Fiii lui Moise: Gherşom şi Eliezer.

Fiul lui Gherşom: Şebuel, căpetenia.

Şi fiii lui Eliezer au fost: Rehabia, căpetenia; Eliezer n-a avut alt fiu, dar fiii lui Rehabia au fost foarte mulţi la număr. ñ Fiul lui Iţehar: Şelomit, căpetenia. ñ Fiii lui Hebron: Ieria, căpetenia; Amaria, al doilea: Iahaziel, al treilea; şi Iecameam, al patrulea. ñ Fiii lui Uziel: Mica, căpetenia; şi Işia, al doilea.

Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi. ñ Fiii lui Mahli: Eleazar şi Chis.

Eleazar a murit fără să aibă fii; dar a avut fete pe care le-au luat de neveste fiii lui Chis, fraţii lor. ñ Fiii lui Muşi: Mahli, Eder şi Ieremot, trei.

Aceştia sunt fiii lui Levi, după casele lor părinteşti, capii caselor părinteşti, după numărătoarea făcută număr‚nd numele pe cap. Ei erau Óntrebuinţaţi Ón slujba Casei Domnului, de la v‚rsta de douăzeci de ani Ón sus.

Căci David a zis: ÑDomnul, Dumnezeul lui Israel, a dat odihnă poporului Său, şi va locui pe vecie la Ierusalim; şi Leviţii nu vor mai avea să poarte cortul şi toate uneltele pentru slujba lui.î După cele din urmă porunci ale lui David, numărătoarea fiilor lui Levi s-a făcut de la v‚rsta de douăzeci de ani Ón sus.

Puşi l‚ngă fiii lui Aaron pentru slujba Casei Domnului, ei aveau să Óngrijească de curţi şi de odăi, de curăţirea tuturor lucrurilor sfinte, de Ómplinirea slujbei Ón Casa lui Dumnezeu, de p‚inile pentru punerea Ónaintea Domnului, de floarea de făină pentru darurile de m‚ncare, de plăcintele fără aluat, de turtele coapte Ón tigaie şi de turtele prăjite, de toate măsurile de Óncăpere şi de lungime; ei aveau să stea Ón fiecare dimineaţă şi Ón fiecare seară, ca să laude şi să mărească pe Domnul, şi să aducă neÓncetat Ónaintea Domnului toate arderile de tot Domnului, Ón zilele de Sabat, de lună nouă şi de sărbători, după numărul şi obiceiurile r‚nduite.

Œngrijeau de cortul Ónt‚lnirii, de sf‚ntul locaş şi de fiii lui Aaron, fraţii lor, pentru slujba Casei Domnului.