1 Chronicles, глава 27

Aceştia sunt copiii lui Israel, după numărul lor, capii caselor părinteşti, căpeteniile peste mii şi peste sute, şi slujbaşi Ón slujba Ómpăratului pentru tot ce privea şirul cetelor, sosirea şi plecarea lor, lună după lună, Ón toate lunile anului; fiecare ceată era de douăzeci şi patru de mii de oameni.

Œn fruntea celei dint‚i cete, pentru luna Ónt‚i, era Iaşobeam, fiul lui Zabdiel: şi avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

El era din fiii lui Pereţ, şi era capul tuturor căpeteniilor oştirii Ón luna Ónt‚i.

Œn fruntea cetei din luna a doua era Dodai, Ahohitul; Miclot era unul din capii cetei sale. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

Capul cetei a treia, pentru luna a treia, era Benaia, fiul preotului Iehoiada, capul; şi el avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

Acest Benaia era un viteaz dintre cei treizeci şi Ón fruntea celor treizeci. Fiul său Amizadab era una din căpeteniile cetei sale.

Al patrulea, pentru luna a patra, era Asael, fratele lui Ioab; şi, după el, fiul său Zebadia. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

Al cincilea, pentru luna a cincea, era căpetenia Şamehut, Izrahitul. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

Al şaselea, pentru luna a şasea, era Ira, fiul lui Icheş, Tecoitul. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

Al şaptelea, pentru luna a şaptea, era Heleţ, Pelonitul, din fiii lui Efraim. El avea o ceată de douăzeci de mii de oameni.

Al optulea, pentru luna a opta, era Sibecai, Huşatitul, din familia Zerahiţilor. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

Al nouălea, pentru luna a noua, era Abiezer, din Anatot, din Beniamiţi. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

Al zecelea, pentru luna a zecea, era Maharai, din Netofa, din familia Zerahiţilor. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

Al unsprezecelea, pentru luna a unsprezecea, era Benaia, din Piraton, din fiii lui Efraim. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

Al doisprezecelea, pentru luna a douăsprezecea, era Heldai din Netofa, din familia lui Otniel. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

Iată capii seminţiilor lui Israel. Capul Rubeniţilor: Eliezer, fiul lui Zicri; al Simeoniţilor: Şefatia, fiul lui Maaca; al Leviţilor: Haşabia, fiul lui Chemuel; al familiei lui Aaron: Ţadoc; al lui Iuda: Elihu, din fraţii lui David: al lui Isahar: Omri, fiul lui Micael; al lui Zabulon: Işemaia, fiul lui Obadia; al lui Neftali: Ierimot, fiul lui Azriel; al fiilor lui Efraim: Hosea, fiul lui Azazia; al jumătăţii seminţiei lui Manase: Ioel, fiul lui Pedaia; al jumătăţii seminţiei lui Manase din Galaad: Ido, fiul lui Zaharia; al lui Beniamin: Iaasiel, fiul lui Abner: al lui Dan: Azareel, fiul lui Ieroham. Aceştia sunt capii seminţiilor lui Israel.

David n-a făcut numărătoarea celor Ón v‚rstă de la douăzeci de ani Ón jos din Israel, căci Domnul făgăduise că va Ónmulţi pe Israel ca stelele cerului.

Ioab, fiul Ţeruiei, Óncepuse numărătoarea, dar n-a isprăvit-o, căci Domnul Se m‚niase pe Israel, din pricina acestei numărători, care n-a fost trecută Ón Cronicile Ómpăratului David.

Azmavet, fiul lui Adiel, era pus peste vistieriile Ómpăratului; Ionatan, fiul lui Ozia, peste merindele din ogoare, cetăţi, sate şi turnuri; Ezri, fiul lui Chelub, peste lucrătorii de la ţară, care lucrau păm‚ntul; Şimei, din Rama, peste vii: Zabdi, din Şefam, peste pivniţele cu vin din vii; Baal-Hanan, din Gheder, peste măslini şi sicomori Ón c‚mpie; Ioaş, peste magaziile de untdelemn; Şitrai, din Saron, peste boii care păşteau Ón Saron; Şafat, fiul lui Adlai, peste boii din văi; Obil, Ismaelitul, peste cămile; Iehdia, din Meronot, peste măgăriţe; Iaziz, Hagarenitul, peste oi. Toţi aceştia erau Óngrijitori puşi peste averile Ómpăratului David.

Ionatan, unchiul lui David, era sfetnic, om cu minte şi Ónvăţat; Iehiel, fiul lui Hacmoni, era l‚ngă fiii Ómpăratului; Ahitofel era sfetnicul Ómpăratului; Huşai, Architul, era prietenul Ómpăratului; după Ahitofel au fost sfetnici: Iehoiada, fiul lui Benaia, şi Abiatar; Ioab era căpetenia oştirii Ómpăratului.