1 Chronicles, глава 3

Iată fiii lui David, care i s-au născut la Hebron: Œnt‚iul născut, Amnon, cu Ahinoam din Izreel; al doilea, Daniel, cu Abigail din Carmel; al treilea: Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, Ómpăratul Gheşurului; al patrulea: Adonia, fiul Haghitei, al cincilea Şefatia, cu Abital; al şaselea, Itream cu nevasta sa Egla.

Aceşti şase i s-au născut la Hebron. El a domnit acolo şapte ani şi şase luni, iar la Ierusalim a domnit treizeci şi trei de ani.

Iată cei ce i s-au născut la Ierusalim: Şimea, Şobab, Natan şi Solomon, patru, cu Bat-Şua, fata lui Amiel; Ibhar, Elişama, Elifelet, Noga, Nefeg, Iafia, Elişama, Eliada şi Elifelet, nouă.

Aceştia sunt toţi fiii lui David, afară de fiii ţiitoarelor. Şi Tamar era sora lor.

Fiul lui Solomon: Roboam. Abia, fiul său; Asa, fiul său; Iosafat, fiul său; Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său; Amaţia, fiul său; Azaria, fiul său; Iotam, fiul său; Ahaz, fiul său; Ezechia, fiul său; Manase, fiul său; Amon, fiul său; Iosia, fiul său.

Fiii lui Iosia: Ónt‚iul născut, Iohanan: al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Şalum.

Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său.

Fiii lui Ieconia: Asir, al cărui fiu a fost Şealtiel; Malchiram, Pedaia, Şenaţar, Iecamia, Hoşama şi Nedabia.

Fiii lui Pedaia: Zorobabel şi Şimei. Fiii lui Zorobabel: Meşulam şi Hanania; Şelomit, sora lor; şi Haşuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iuşab-Hesed, cinci.

Fiii lui Hanania: Pelatia şi Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui Şecania.

Fiul lui Şecania: Şemaia. Fiii lui Şemaia: Hatuş, Igheal, Bariah, Nearia şi Şafat, şase.

Fiii lui Nearia: Elioenai, Ezechia şi Azricam, trei.

Fiii lui Elioenai: Hodavia, Eliaşib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia şi Anani, şapte.