First Epistle of Paul to the Corinthians, глава 6

Cum! C‚nd vreunul din voi are vreo neÓnţelegere cu altul, Óndrăzneşte el să se judece cu el la cei nelegiuiţi şi nu la sfinţi?

Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? Şi dacă lumea va fi judecată de voi, sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucruri de foarte mică Ónsemnătate?

Nu ştiţi că noi vom judeca pe Óngeri? Cu c‚t mai mult lucrurile vieţii acesteia?

Deci, c‚nd aveţi neÓnţelegeri pentru lucrurile vieţii acesteia, voi puneţi judecători pe aceia pe care Biserica nu-i bagă Ón seamă?

Spre ruşinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este Óntre voi nici măcar un singur om Ónţelept, care să fie Ón stare să judece Óntre frate şi frate?

Dar un frate se duce la judecată cu alt frate, şi Óncă Ónaintea necredincioşilor!

Chiar faptul că aveţi judecăţi Óntre voi, este un cusur pe care-l aveţi. Pentru ce nu suferiţi mai bine să fiţi nedreptăţiţi? De ce nu răbdaţi mai bine paguba?

Dar voi singuri sunteţi aceia care nedreptăţiţi şi păgubiţi, şi Óncă pe fraţi!

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Œmpărăţia lui Dumnezeu? Nu vă Ónşelaţi Ón privinţa aceasta: nici curvarii, nici Ónchinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Œmpărăţia lui Dumnezeu.

Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, Ón Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru.

Toate lucrurile Ómi sunt Óngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile Ómi sunt Óngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăp‚nire pe mine.

M‚ncărurile sunt pentru p‚ntece, şi p‚ntecele este pentru m‚ncăruri. Şi Dumnezeu va nimici şi pe unul şi pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie: el este pentru Domnul, şi Domnul este pentru trup.

Şi Dumnezeu, care a Ónviat pe Domnul, ne va Ónvia şi pe noi cu puterea Sa.

Nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos, şi voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum!

Nu ştiţi că cine se lipeşte de o curvă, este un singur trup cu ea? Căci este zis: ÑCei doi se vor face un singur trupî.

Dar cine se lipeşte de Domnul, este un singur duh cu El.

Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săv‚rşit afară din trup; dar cine curveşte, păcătuieşte Ómpotriva trupului său.

Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sf‚nt, care locuieşte Ón voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?

Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu Ón trupul şi Ón duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.