1 Kings, глава 8

Atunci Ómpăratul Solomon a adunat la el la Ierusalim pe bătr‚nii lui Israel şi pe toate căpeteniile seminţiilor, pe căpeteniile familiilor copiilor lui Israel, ca să mute din cetatea lui David, adică Sionul, chivotul legăm‚ntului Domnului.

Toţi bărbaţii lui Israel s-au str‚ns la Ómpăratul Solomon, Ón luna lui Etanim, care este a şaptea lună, Ón timpul praznicului.

C‚nd au venit toţi bătr‚nii lui Israel, preoţii au ridicat chivotul.

Au adus chivotul Domnului, cortul Ónt‚lnirii, şi toate uneltele sfinte, care erau Ón cort: preoţii şi Leviţii le-au adus.

Œmpăratul Solomon şi toată adunarea lui Israel chemată la el au stat Ónaintea chivotului. Au jertfit oi şi boi, care n-au putut fi nici număraţi, nici socotiţi, din pricina mulţimii lor.

Preoţii au dus chivotul legăm‚ntului Domnului la locul lui, Ón Locul prea sf‚nt al casei, Ón Sf‚nta Sfintelor, sub aripile heruvimilor.

Căci heruvimii aveau aripile Óntinse peste Locul chivotului, şi acopereau chivotul şi drugii lui pe deasupra.

Se dăduse drugilor o aşa lungime Ónc‚t capetele lor se vedeau din Locul sf‚nt dinaintea Locului prea sf‚nt, dar nu se vedeau de afară. Ei au fost acolo p‚nă Ón ziua de azi.

Œn chivot nu erau dec‚t cele două table de piatră, pe care le-a pus Moise Ón el la Horeb, c‚nd a făcut Domnul legăm‚nt cu copiii lui Israel, la ieşirea lor din ţara Egiptului.

Œn clipa c‚nd au ieşit preoţii din Locul sf‚nt, norul a umplut casa Domnului.

Preoţii n-au putut să răm‚nă acolo să facă slujba, din pricina norului; căci slava Domnului umpluse Casa Domnului.

Atunci Solomon a zis: ÑDomnul a zis că vrea să locuiască Ón Óntuneric!

Eu am zidit o casă care va fi locuinţa Ta, un loc unde vei locui pe vecie!î Œmpăratul şi-a Óntors faţa, şi a binecuv‚ntat pe toată adunarea lui Israel. Toată adunarea lui Israel era Ón picioare.

Şi el a zis: ÑBinecuv‚ntat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, care a vorbit cu gura Lui tatălui meu David, şi care Ómplineşte, prin puterea Lui, ce spusese, c‚nd a zis: ,Din ziua c‚nd am scos din Egipt pe poporul Meu Israel, n-am ales nici o cetate dintre toate seminţiile lui Israel ca să Mi se zidească Ón ea o casă unde să locuiască Numele Meu, ci am ales pe David să Ómpărăţească peste poporul Meu Israel!í Tatăl meu David avea de g‚nd să zidească o casă Numelui Domnului, Dumnezeului lui Israel.

Şi Domnul a zis tatălui meu David: ,Fiindcă ai avut de g‚nd să zideşti o casă Numelui Meu, bine ai făcut că ai avut acest g‚nd.

Numai că nu tu vei zidi casa; ci fiul tău ieşit din trupul tău, va zidi casa Numelui Meu.î Domnul a Ómplinit cuvintele pe care le rostise. Eu m-am ridicat Ón locul tatălui meu David, şi am şezut pe scaunul de domnie al lui Israel, cum vestise Domnul, şi am zidit casa Numelui Domnului, Dumnezeul lui Israel.

Am r‚nduit un loc pentru chivot, unde este legăm‚ntul Domnului, legăm‚ntul pe care l-a făcut El cu părinţii noştri, c‚nd i-a scos din ţara Egiptului.

Solomon s-a aşezat Ónaintea altarului Domnului, Ón faţa Óntregii adunări a lui Israel. Şi-a Óntins m‚inile spre cer, şi a zis: ÑDoamne, Dumnezeul lui Israel! Nu este Dumnezeu ca Tine, nici sus Ón ceruri, nici jos pe păm‚nt: Tu ţii legăm‚ntul şi Óndurarea faţă de robii Tăi, care umblă Ónaintea Ta din toată inima lor!

Astfel, ai ţinut cuv‚ntul dat robului tău David, tatăl meu; şi ce ai spus cu gura Ta, Ómplineşti Ón ziua aceasta cu puterea Ta.

Acum, Doamne, Dumnezeul lui Israel, ţine făgăduinţa pe care ai făcut-o tatălui meu David, c‚nd ai zis: ,Nu vei fi lipsit niciodată Ónaintea Mea de un urmaş care să şadă pe scaunul de domnie al lui Israel, numai fiii tăi să ia seamă la calea lor, şi să umble Ónaintea Mea cum ai umblat tu Ónaintea Mea.

Oh, Dumnezeul lui Israel, Ómplinească-se făgăduinţa pe care ai făcut-o robului tău David, tatăl meu!

Dar ce! Va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe păm‚nt? Iată că cerurile şi cerurile cerurilor nu pot să Te cuprindă: cu c‚t mai puţin casa aceasta pe care Ţi-am zidit-o eu!

Totuşi, Doamne, Dumnezeul meu, ia aminte la rugăciunea robului Tău şi la cererea lui; ascultă strigătul şi rugăciunea pe care Ţi-o face astăzi robul Tău.

Ochii tăi să fie zi şi noapte deschişi asupra casei acesteia, asupra locului despre care ai zis: ,Acolo va fi Numele Meu!í Ascultă rugăciunea pe care Ţi-o face robul Tău Ón locul acesta.

Binevoieşte şi ascultă cererea robului Tău şi a poporului Tău Israel, c‚nd se vor ruga Ón locul acesta! Ascultă-i din locul locuinţei Tale, din ceruri, ascultă-i şi iartă-i!

Dacă va păcătui cineva Ómpotriva aproapelui său şi va fi silit să facă un jurăm‚nt, şi va veni să jure Ónaintea altarului Tău, Ón casa aceasta, ñ ascultă-l din ceruri, lucrează, şi fă dreptate robilor Tăi; os‚ndeşte pe cel vinovat, şi Óntoarce vina purtării lui asupra capului lui; dă dreptate celui nevinovat, şi fă-i după nevinovăţia lui!

C‚nd poporul Tău Israel va fi bătut de vrăjmaş, pentru că a păcătuit Ómpotriva Ta: dacă se vor Óntoarce la Tine şi vor da slavă Numelui Tău, dacă-ţi vor face rugăciuni şi cereri Ón casa aceasta, ñ ascultă-i din ceruri, iartă păcatul poporului Tău Israel, şi Óntoarce-i Ón ţara pe care ai dat-o părinţilor lor!

C‚nd se va Ónchide cerul, şi nu va fi ploaie, din pricina păcatelor făcute de ei Ómpotriva Ta: dacă se vor ruga Ón locul acesta şi vor da slavă Numelui tău, şi dacă se vor abate de la păcatele lor, pentru că-i vei pedepsi ñ ascultă-i din ceruri, iartă păcatul robilor Tăi şi al poporului Tău Israel, Ónvaţă-l calea cea bună pe care trebuie să umble, şi să trimiţi ploaie pe păm‚ntul pe care l-ai dat de moştenire poporului Tău!

C‚nd foametea, ciuma, rugina, tăciunele, lăcustele, de un fel sau altul, vor fi Ón ţară, c‚nd vrăjmaşul va Ómpresura pe poporul Tău Ón ţara lui, Ón cetăţile lui, c‚nd vor fi urgii sau boli de orice fel: dacă un om, dacă tot poporul Tău Israel va face rugăciuni şi cereri, şi fiecare Óşi va cunoaşte mustrarea cugetului lui şi va Óntinde m‚inile spre casa aceasta, ñ ascultă-l din ceruri, din locul locuinţei Tale, şi iartă-l; lucrează, şi răsplăteşte fiecăruia după căile lui, Tu care cunoşti inima fiecăruia, căci numai Tu cunoşti inima tuturor copiilor oamenilor, ca să se teamă de Tine Ón tot timpul c‚t vor trăi Ón ţara pe care ai dat-o părinţilor noştri!

C‚nd străinul, care nu este din poporul Tău Israel, va veni dintr-o ţară depărtată, pentru Numele Tău, căci se va şti că Numele Tău este mare, m‚na Ta este tare, şi braţul Tău este Óntins, c‚nd va veni să se roage Ón casa aceasta, ñ ascultă-l din ceruri, din locul locuinţei Tale, şi dă străinului aceluia tot ce-Ţi va cere, pentru ca toate popoarele păm‚ntului să cunoască Numele Tău, să se teamă de Tine, ca şi poporul Tău Israel, şi să ştie că Numele Tău este chemat peste casa aceasta pe care am zidit-o eu!

C‚nd poporul Tău va ieşi la luptă Ómpotriva vrăjmaşului său, urm‚nd calea pe care i-o vei porunci Tu: dacă vor face rugăciuni Domnului, cu privirile Óntoarse spre cetatea pe care ai ales-o Tu, şi spre casa pe care am zidit-o eu Numelui Tău, ñ ascultă din ceruri rugăciunile şi cererile lor, şi fă-le dreptate!

C‚nd vor păcătui Ómpotriva Ta, ñ căci nu este om care să nu păcătuiască, ñ şi Te vei m‚nia Ómpotriva lor şi-i vei da Ón m‚na vrăjmaşului, care-i va duce robi Óntr-o ţară vrăjmaşă, depărtată sau apropiată: dacă se vor coborÓ Ón ei Ónşişi, Ón ţara unde vor fi robi, dacă se vor Óntoarce la Tine, şi-Ţi vor face cereri Ón ţara celor ce-i vor duce Ón robie, şi vor zice: ,Am păcătuit, am săv‚rşit fărădelegi, am făcut rău!í; dacă se vor Óntoarce la Tine din toată inima lor şi din tot sufletul lor, Ón ţara vrăjmaşilor lor care i-au luat robi, dacă-Ţi vor face rugăciuni, cu privirile Óntoarse spre ţara lor, pe care ai dat-o părinţilor lor, spre cetatea pe care ai ales-o, şi spre casa pe care am zidit-o eu Numelui Tău, ñ ascultă din ceruri, din locul locuinţei Tale, rugăciunile şi cererile lor: şi fă-le dreptate; iartă poporului Tău păcatele lui şi toate fărădelegile făcute Ómpotriva Ta; trezeşte mila celor ce-i vor ţine robi, ca să se Óndure de ei, căci sunt poporul Tău şi moştenirea Ta, şi Tu i-ai scos din Egipt, din mijlocul unui cuptor de fier!

Ochii Tăi să fie deschişi la cererea robului Tău şi la cererea poporului Tău Israel, ca să-i asculţi Ón tot ce-Ţi vor cere!

Căci Tu i-ai ales din toate celelalte popoare ale păm‚ntului, ca să faci din ei moştenirea Ta, cum ai spus prin robul Tău Moise, c‚nd ai scos din Egipt pe părinţii noştri, Doamne, Dumnezeule!î C‚nd a isprăvit Solomon de spus Domnului toată rugăciunea aceasta şi cererea aceasta, s-a sculat dinaintea altarului Domnului, unde Óngenunchease, cu m‚inile Óntinse spre cer.

Şi st‚nd Ón picioare, a binecuv‚ntat cu glas tare toată adunarea lui Israel, zic‚nd: ÑBinecuv‚ntat să fie Domnul, care a dat odihnă poporului Său Israel, după toate făgăduinţele Lui! Din toate bunele cuvinte pe care le rostise prin robul Său Moise, nici unul n-a rămas neÓmplinit.

Domnul, Dumnezeul nostru, să fie cu noi, cum a fost cu părinţii noştri; să nu ne părăsească şi să nu ne lase, ci să ne plece inimile spre El, ca să umblăm Ón toate căile Lui, şi să păzim poruncile Lui, legile Lui şi r‚nduielile Lui, pe care le-a poruncit părinţilor noştri!

Cuvintele acestea, cuprinse Ón cererile mele Ónaintea Domnului, să fie zi şi noapte Ónaintea Domnului, Dumnezeului nostru, şi să facă Ón tot timpul dreptate robului Său şi poporului Său Israel, pentru ca toate popoarele păm‚ntului să poată cunoaşte că Domnul este Dumnezeu şi că nu este alt Dumnezeu afară de El!

Inima voastră să fie Ón totul a Domnului, Dumnezeului nostru, cum este astăzi, ca să urmaţi legile Lui şi să păziţi poruncile Lui.î Œmpăratul şi tot Israelul Ómpreună cu el au adus jertfe Ónaintea Domnului.

Solomon a junghiat douăzeci şi două de mii de boi şi o sută douăzeci de mii de oi pentru jertfa de mulţumire, pe care a adus-o Domnului. Aşa a făcut Ómpăratul şi toţi copiii lui Israel sfinţirea Casei Domnului.

Œn ziua aceea, Ómpăratul a sfinţit mijlocul curţii, care este Ónaintea Casei Domnului; căci acolo a adus arderile de tot, darurile de m‚ncare, şi grăsimile jertfelor de mulţumire, pentru că altarul de aramă care este Ónaintea Domnului era prea mic, ca să cuprindă arderile de tot, darurile de m‚ncare, şi grăsimile jertfelor de mulţumire.

Solomon a prăznuit atunci sărbătoarea, şi tot Israelul a prăznuit Ómpreună cu el. O mare mulţime, venită de la Ómprejurimile Hamatului p‚nă la p‚r‚ul Egiptului, s-a str‚ns Ónaintea Domnului, Dumnezeului nostru, timp de şapte zile, şi alte şapte zile, adică patrusprezece zile.

Œn ziua a opta, a dat drumul poporului. Şi ei au binecuv‚ntat pe Ómpărat, şi s-au dus Ón corturile lor, veseli şi cu inima mulţumită pentru tot binele pe care-l făcuse Domnul robului Său David, şi poporului Său Israel.