1 Kings, глава 9

C‚nd a isprăvit Solomon de zidit Casa Domnului, casa Ómpăratului şi tot ce a găsit cu cale să facă, Domnul S-a arătat a doua oară lui Solomon, cum i Se arătase la Gabaon.

Şi Domnul i-a zis: ÑŒţi ascult rugăciunea şi cererea pe care Mi-ai făcut-o, sfinţesc casa aceasta pe care ai zidit-o ca să pui Ón ea pentru totdeauna Numele Meu, şi ochii Mei şi inima Mea vor fi acolo pe vecie.

Şi tu, dacă vei umbla Ónaintea Mea, cum a umblat tatăl tău David, cu inimă curată şi cu neprihănire, făc‚nd tot ce ţi-am poruncit, dacă vei păzi legile şi poruncile Mele, voi Óntări pe vecie scaunul de domnie al Ómpărăţiei tale Ón Israel, cum am spus tatălui tău David, c‚nd am zis: ,Nu vei fi lipsit niciodată de un urmaş pe scaunul de domnie al lui Israel.í Dar dacă vă veţi abate de la Mine, voi şi fiii voştri, dacă nu veţi păzi poruncile Mele şi legile Mele pe care vi le-am dat, şi dacă vă veţi duce să slujiţi altor dumnezei şi să vă Ónchinaţi Ónaintea lor, voi nimici pe Israel din ţara pe care i-am dat-o, voi lepăda de la Mine casa pe care am sfinţit-o Numelui Meu, şi Israel va ajunge de r‚s şi de pomină printre toate popoarele.

Şi oric‚t de Ónaltă este casa aceasta, oricine va trece pe l‚ngă ea, va răm‚ne Óncremenit şi va fluiera. Şi va zice: ,Pentru ce a făcut Domnul aşa ţării acesteia şi casei acesteia?í Şi i se va răspunde: ,Pentru că au părăsit pe Domnul, Dumnezeul lor, care a scos pe părinţii lor din ţara Egiptului, pentru că s-au alipit de alţi dumnezei, s-au Ónchinat Ónaintea lor şi le-au slujit; de aceea a făcut Domnul să vină peste ei toate aceste rele.î După douăzeci de ani Solomon zidise cele două case, Casa Domnului şi casa Ómpăratului.

Atunci, fiindcă Hiram, Ómpăratul Tirului, dăduse lui Solomon lemne de cedru şi lemne de chiparos, şi aur, c‚t a voit, Ómpăratul Solomon a dat lui Hiram douăzeci de cetăţi Ón ţara Galileii.

Hiram a ieşit din Tir, să vadă cetăţile pe care i le dădea Solomon. Dar nu i-au plăcut, şi a zis: ÑCe cetăţi mi-ai dat, frate?î Şi le-a numit ţara Cabul, nume pe care l-au păstrat p‚nă Ón ziua de azi.

Hiram trimisese Ómpăratului o sută douăzeci de talanţi de aur.

Iată cum stau lucrurile cu privire la oamenii de corvoadă pe care i-a luat Ómpăratul Solomon pentru zidirea Casei Domnului şi a casei sale Milo, şi a zidului Ierusalimului, Haţorului, Meghidoului şi Ghezerului.

Faraon, Ómpăratul Egiptului, venise şi cucerise Ghezerul, Ói dăduse foc, şi omor‚se pe Canaaniţii care locuiau Ón cetate. Apoi Ól dăduse de zestre fetei lui, nevasta lui Solomon.

Şi Solomon a zidit Ghezerul, Bet-Horonul de jos, Baalatul şi Tadmorul, Ón pustia ţării, toate cetăţile slujindu-i ca magazii şi fiind ale lui, cetăţile pentru care, cetăţile pentru călărime, şi tot ce a găsit cu cale Solomon să zidească la Ierusalim, la Liban, şi Ón toată ţara peste care Ómpărăţea.

Iar pe tot poporul care mai rămăsese din Amoriţi, Hetiţi, Fereziţi, Heviţi şi Iebusiţi, ne făc‚nd parte din copiii lui Israel, pe urmaşii lor, care mai rămăseseră după ei Ón ţară şi pe care copiii lui Israel nu-i putuseră nimici cu desăv‚rşire, Solomon i-a luat ca robi de corvoadă, şi aşa au fost p‚nă Ón ziua de astăzi.

Dar Solomon n-a Óntrebuinţat ca robi de corvoadă pe copiii lui Israel; căci ei erau oameni de război, slujitorii lui, căpeteniile lui, căpitanii lui, c‚rmuitorii carelor şi călărimii lui.

Căpeteniile puse de Solomon peste lucrări erau Ón număr de cinci sute cincizeci, Ónsărcinaţi să privegheze pe lucrători.

Fata lui Faraon s-a suit din cetatea lui David Ón casa ei, pe care i-o zidise Solomon. Atunci a zidit el Milo.

Solomon aducea de trei ori pe an arderi de tot şi jertfe de mulţumire pe altarul pe care-l zidise Domnului, şi ardea tăm‚ie pe cel care era Ónaintea Domnului. Şi a isprăvit astfel casa.

Œmpăratul Solomon a mai făcut şi corăbii la Eţion-Gheber, l‚ngă Elot, pe ţărmurile mării Roşii, Ón ţara Edomului.

Şi Hiram a trimis cu aceste corăbii, la slujitorii lui Solomon, pe Ónşişi slujitorii lui, marinari care cunoşteau marea.

S-au dus la Ofir, şi au luat de acolo aur, patru sute douăzeci de talanţi, pe care i-au adus Ómpăratului Solomon.