1 Samuel, глава 13

Saul era Ón v‚rstă de treizeci de ani, c‚nd a ajuns Ómpărat, şi a domnit doi ani peste Israel.

Saul şi-a ales trei mii de bărbaţi din Israel: două mii erau cu el la Micmaş şi pe muntele Betel, iar o mie erau cu Ionatan la Ghibea lui Beniamin. Pe ceilalţi din popor i-a trimis pe fiecare la cortul lui.

Ionatan a bătut tabăra Filistenilor care era la Gheba, şi Filistenii au auzit lucrul acesta. Saul a pus să sune cu tr‚mbiţa prin toată ţara, zic‚nd: ÑSă audă Evreii lucrul acesta!î Tot Israelul a auzit zic‚ndu-se: ÑSaul a bătut tabăra Filistenilor, şi Israel s-a făcut ur‚t Filistenilorî. Şi poporul a fost adunat la Saul Ón Ghilgal.

Filistenii s-au str‚ns să lupte cu Israel. Aveau o mie de care şi şase mii de călăreţi; şi poporul acesta era fără număr: ca nisipul de pe ţărmul mării. Au venit şi au tăbăr‚t la Micmaş, la răsărit de Bet-Aven.

Bărbaţii lui Israel s-au văzut la str‚mtoare, căci erau str‚nşi de aproape şi s-au ascuns Ón peşteri, Ón stufişuri, Ón st‚nci, Ón turnuri şi Ón gropile pentru apă.

Unii Evrei au trecut Iordanul, ca să se ducă Ón ţara lui Gad şi Galaad. Saul era tot la Ghilgal, şi tot poporul de l‚ngă el tremura.

A aşteptat şapte zile, după timpul hotăr‚t de Samuel. Dar Samuel nu venea la Ghilgal, şi poporul se Ómprăştia de l‚ngă Saul.

Atunci Saul a zis: ÑAduceţi-mi arderea de tot şi jertfele de mulţumire.î Şi a jertfit arderea de tot.

Pe c‚nd sf‚rşea de adus arderea de tot, a venit Samuel, şi Saul i-a ieşit Ónainte să-i ureze de bine.

Samuel a zis: ÑCe-ai făcut?î Saul a răspuns: ÑC‚nd am văzut că poporul se Ómprăştie de l‚ngă mine, că nu vii la timpul hotăr‚t, şi că Filistenii sunt str‚nşi la Micmaş, mi-am zis: Filistenii se vor pogorÓ Ómpotriva mea la Ghilgal, şi eu nu m-am rugat Domnului! Atunci am Óndrăznit şi am adus arderea de tot.î Samuel a zis lui Saul: ÑAi lucrat ca un nebun şi n-ai păzit porunca pe care ţi-o dăduse Domnul, Dumnezeul tău. Domnul ar fi Óntărit pe vecie domnia ta peste Israel; dar acum, domnia ta nu va dăinui. Domnul Şi-a ales un om după inima Lui, şi Domnul l-a r‚nduit să fie căpetenia poporului Său, pentru că n-ai păzit ce-ţi poruncise Domnul.î Apoi Samuel s-a sculat, şi s-a suit din Ghilgal la Ghibea lui Beniamin. Saul a făcut numărătoarea poporului care se afla cu el: erau aproape şase sute de oameni.

Saul, fiul său Ionatan, şi poporul care se afla cu ei, se aşezaseră la Gheba lui Beniamin, şi Filistenii tăbărau la Micmaş.

Din tabăra Filistenilor au ieşit trei cete ca să pustiiască: una a luat drumul spre Ofra, spre ţara Şual; alta a luat drumul spre Bet-Horon; şi a treia a luat drumul spre hotarul care caută spre valea Ţeboim, Ónspre pustie.î Œn toată ţara lui Israel nu se găsea nici un fierar; căci Filistenii ziseră: ÑSă Ómpiedicăm pe Evrei să-şi facă săbii sau suliţe.î Şi fiecare om din Israel se pogora la Filisteni ca să-şi ascută fierul plugului, coasa, securea şi sapa, c‚nd se tocea sapa, coasa, furca cu trei coarne şi securea, şi ca să facă v‚rf ţepuşului cu care m‚na boii.

Şi aşa s-a Ónt‚mplat că Ón ziua luptei nu era nici sabie, nici suliţă Ón m‚inile Óntregului popor care era cu Saul şi Ionatan: nu avea dec‚t Saul şi fiul său Ionatan.

O ceată de Filisteni a venit şi s-a aşezat la trecătoarea Micmaşului.