1 Samuel, глава 12

Samuel a zis Óntregului Israel: ÑIată că v-am ascultat glasul Ón tot ce mi-aţi zis, şi am pus un Ómpărat peste voi.

De acum, iată Ómpăratul care va merge Ónaintea voastră. C‚t despre mine, eu sunt bătr‚n, am albit, aşa că fiii mei sunt cu voi; am umblat Ónaintea voastră, din tinereţe p‚nă Ón ziua de azi.

Iată-mă! Mărturisiţi Ómpotriva mea, Ón faţa Domnului şi Ón faţa unsului Lui: Cui i-am luat boul, sau cui i-am luat măgarul? Pe cine am apăsat, şi pe cine am năpăstuit? De la cine am luat mită ca să Ónchid ochii asupra lui? Mărturisiţi, şi vă voi da Ónapoi.î Ei au răspuns: ÑNu ne-ai apăsat, nu ne-ai năpăstuit, şi nici n-ai primit nimic din m‚na nimănuiî.

El le-a mai zis: ÑDomnul este martor Ómpotriva voastră, şi unsul Lui este martor, Ón ziua aceasta, că n-aţi găsit nimic Ón m‚inile meleî. Şi ei au răspuns: ÑSunt martori!î Atunci Samuel a zis poporului: ÑDomnul a pus pe Moise şi pe Aaron, şi a scos pe părinţii voştri din Egipt.

Acum, Ónfăţişaţi-vă, ca să vă judec Ónaintea Domnului pentru toate binefacerile pe care vi le-a făcut Domnul, vouă şi părinţilor voştri.

După ce a venit Iacov Ón Egipt, părinţii voştri au strigat către Domnul, şi Domnul a trimis pe Moise şi pe Aaron, care au scos pe părinţii voştri din Egipt şi i-au adus să locuiască Ón locul acesta.

Dar ei au uitat pe Domnul Dumnezeul lor; şi El i-a v‚ndut Ón m‚inile lui Sisera, căpetenia oştirii Haţorului, Ón m‚inile Filistenilor, şi Ón m‚inile Ómpăratului Moabului, care au Ónceput lupta Ómpotriva lor.

Au strigat iarăşi către Domnul, şi au zis: ,Am păcătuit, căci am părăsit pe Domnul, şi am slujit Baalilor şi Astarteelor; izbăveşte-ne acum din m‚na vrăjmaşilor noştri, şi-Ţi vom sluji.î Şi Domnul a trimis pe Ierubaal, şi pe Barac şi pe Iefta, şi pe Samuel, şi v-a izbăvit din m‚na vrăjmaşilor voştri care vă Ónconjurau, şi aţi locuit Ón linişte.

Apoi, c‚nd aţi văzut că Nahaş, Ómpăratul fiilor lui Amon, mergea Ómpotriva voastră, mi-aţi zis: ,Nu!í ci un Ómpărat să domnească peste noiî. ÑŞi totuşi Domnul, Dumnezeul vostru, era Œmpăratul vostru.

Iată dar Ómpăratul pe care l-aţi ales, şi pe care l-aţi cerut; iată că Domnul a pus un Ómpărat peste voi.

Dacă vă veţi teme de Domnul, dacă-I veţi sluji, dacă veţi asculta de glasul Lui, şi dacă nu vă veţi Ómpotrivi cuv‚ntului Domnului, vă veţi alipi de Domnul, Dumnezeul vostru, at‚t voi c‚t şi Ómpăratul care domneşte peste voi.

Dar dacă nu veţi asculta de glasul Domnului, şi vă veţi Ómpotrivi cuv‚ntului Domnului, m‚na Domnului va fi Ómpotriva voastră, cum a fost Ómpotriva părinţilor voştri.

Acum mai aşteptaţi aici, ca să vedeţi minunea pe care o va face Domnul sub ochii voştri.

Nu suntem noi la seceratul gr‚nelor? Voi striga către Domnul, şi va trimite tunete şi ploaie. Să ştiţi atunci şi să vedeţi c‚t de rău aţi făcut Ónaintea Domnului c‚nd aţi cerut un Ómpărat pentru voiî.

Samuel a strigat către Domnul, şi Domnul a trimis chiar Ón ziua aceea tunete şi ploaie. Tot poporul a avut o mare frică de Domnul şi de Samuel.

Şi tot poporul a zis lui Samuel: ÑRoagă-te Domnului, Dumnezeului tău, pentru robii tăi, ca să nu murim; căci la toate păcatele noastre am mai adăugat şi pe acela de a cere un Ómpărat pentru noiî.

Samuel a zis poporului: ÑNu vă temeţi! Aţi făcut tot răul acesta; dar nu vă abateţi de la Domnul, şi slujiţi Domnului din toată inima voastră.

Nu vă abateţi de la El; altfel, aţi merge după lucruri de nimic, care n-aduc nici folos nici izbăvire, pentru că sunt lucruri de nimic.

Domnul nu va părăsi pe poporul Lui, din pricina Numelui Lui celui mare, căci Domnul a hotăr‚t să facă din voi poporul Lui.

Departe iarăşi de mine să păcătuiesc Ómpotriva Domnului, Óncet‚nd să mă rog pentru voi! Vă voi Ónvăţa calea cea bună şi cea dreaptă.

Temeţi-vă numai de Domnul, şi slujiţi-I cu credincioşie din toată inima voastră; căci vedeţi ce putere desfăşoară El printre voi.

Dar dacă veţi face răul, veţi pieri, voi şi Ómpăratul vostruî.