1 Samuel, глава 15

Samuel a zis lui Saul: ÑPe mine m-a trimis Domnul să te ung Ómpărat peste poporul Lui, peste Israel: Ascultă dar ce zice Domnul.

Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ,Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalec lui Israel, c‚nd i-a astupat drumul la ieşirea lui din Egipt.

Du-te acum, bate pe Amalec, şi nimiceşte cu desăv‚rşire tot ce-i al lui; să nu-i cruţi, şi să omori bărbaţii şi femeile, copiii şi pruncii, cămilele şi măgarii, boii şi oile.î Saul a adunat poporul, şi l-a numărat la Telaim: erau două sute de mii de oameni pedeştri, şi zece mii de oameni din Iuda.

Saul a mers p‚nă la cetatea lui Amalec, şi a pus nişte oameni la p‚ndă Ón vale.

Şi a zis Cheniţilor: ÑDuceţi-vă, plecaţi şi ieşiţi din mijlocul lui Amalec, ca să nu vă prăpădesc Ómpreună cu el; căci voi v-aţi purtat cu bunăvoinţă faţă de copiii lui Israel, c‚nd s-au suit din Egiptî. Şi Cheniţii au plecat din mijlocul lui Amalec.

Saul a bătut pe Amalec, de la Havila p‚nă la Şur, care este Ón faţa Egiptului.

A prins viu pe Agag, Ómpăratul lui Amalec, şi a nimicit cu desăv‚rşire tot poporul, trec‚ndu-l prin ascuţişul sabiei.

Dar Saul şi poporul au cruţat pe Agag, şi oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, mieii graşi, şi tot ce era mai bun; n-a vrut să le nimicească cu desăv‚rşire şi au nimicit numai tot ce era prost şi nebăgat Ón seamă.

Domnul a vorbit lui Samuel, şi i-a zis: ÑŒmi pare rău că am pus pe Saul Ómpărat, căci se abate de la Mine şi nu păzeşte cuvintele Meleî. Samuel s-a m‚hnit, şi toată noaptea a strigat către Domnul.

S-a sculat dis-de-dimineaţă, ca să se ducă Ónaintea lui Saul. Şi au venit şi i-au spus: ÑSaul s-a dus la Carmel, şi iată că şi-a Ónălţat un semn de biruinţă, apoi s-a Óntors, şi, trec‚nd mai departe, s-a pogor‚t la Ghilgalî.

Samuel s-a dus la Saul, şi Saul i-a zis: ÑFii binecuv‚ntat de Domnul! Am păzit cuv‚ntul Domnuluiî.

Samuel a zis: ÑCe Ónseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele, şi mugetul acesta de boi pe care-l aud?î Saul a răspuns: ÑLe-au adus de la Amaleciţi, pentru că poporul a cruţat oile cele mai bune şi boii cei mai buni, ca să-i jertfească Domnului, Dumnezeului tău; iar pe celelalte, le-am nimicit cu desăv‚rşireî.

Samuel a zis lui Saul: ÑStai, şi-ţi voi spune ce mi-a zis Domnul astă noapteî. Şi Saul i-a zis: ÑVorbeşteî.

Samuel a zis: ÑC‚nd erai mic Ón ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminţiilor lui Israel, şi nu te-a uns Domnul ca să fii Ómpărat peste Israel?

Domnul te trimisese, zic‚nd: ,Du-te, şi nimiceşte cu desăv‚rşire pe păcătoşii aceia, pe Amaleciţi; războieşte-te cu ei p‚nă Ói vei nimicií.

Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii, şi ai făcut ce este rău Ónaintea Domnului?î Saul a răspuns lui Samuel: ÑAm ascultat glasul Domnului, şi m-am dus Ón calea pe care mă trimitea Domnul. Am adus pe Agag, Ómpăratul lui Amalec, şi am nimicit cu desăv‚rşire pe Amaleciţi; dar poporul a luat din pradă oi şi boi, ca p‚rgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăv‚rşire, ca să le jertfească Domnului, Dumnezeului tău, la Ghilgalî.

Samuel a zis: ÑŒi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele dec‚t ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult dec‚t jertfele, şi păzirea cuv‚ntului Său face mai mult dec‚t grăsimea berbecilor.

Căci neascultarea este tot at‚t de vinovată ca ghicirea, şi Ómpotrivirea nu este mai puţin vinovată dec‚t Ónchinarea la idoli şi terafimii. Fiindcă ai lepădat cuv‚ntul Domnului, te leapădă şi El ca Ómpăratî.

Atunci Saul a zis lui Samuel: ÑAm păcătuit, căci am călcat porunca Domnului, şi n-am ascultat cuvintele tale; mă temeam de popor, şi i-am ascultat glasul.

Acum, te rog, iartă-mi păcatul, Óntoarce-te cu mine, ca să mă Ónchin p‚nă la păm‚nt Ónaintea Domnului.î Samuel a zis lui Saul: ÑNu mă voi Óntoarce cu tine: fiindcă ai lepădat cuv‚ntul Domnului, şi Domnul te leapădă, ca să nu mai fii Ómpărat peste Israelî.

Şi pe c‚nd se Óntorcea Samuel să plece, Saul l-a apucat de pulpana hainei, şi s-a rupt.

Samuel i-a zis: ÑDomnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta, şi o dă altuia mai bun dec‚t tine.

Cel ce este tăria lui Israel nu minte şi nu Se căieşte, căci nu este un om ca să-I pară rău.î Saul a zis iarăşi: ÑAm păcătuit! Acum, te rog, cinsteşte-mă Ón faţa bătr‚nilor poporului meu, şi Ón faţa lui Israel; Óntoarce-te cu mine, ca să mă Ónchin Ónaintea Domnului, Dumnezeului tău.î Samuel s-a Óntors şi a mers după Saul, şi Saul s-a Ónchinat Ónaintea Domnului.

Apoi Samuel a zis: ÑAdu-mi pe Agag, Ómpăratul lui Amalec.î Şi Agag a Ónaintat vesel spre el, căci zicea: ÑNegreşit, a trecut amărăciunea morţii!î Samuel a zis: ÑDupă cum sabia ta a lăsat femei fără copii, tot aşa şi mama ta va fi lăsată fără copii Óntre femei.î Şi Samuel a tăiat pe Agag Ón bucăţi Ónaintea Domnului, la Ghilgal.

Samuel a plecat la Rama, şi Saul s-a suit acasă la Ghibea lui Saul.

Samuel nu s-a mai dus să vadă pe Saul p‚nă Ón ziua morţii sale. Dar Samuel pl‚ngea pe Saul, pentru că Domnul Se căise că pusese pe Saul Ómpărat peste Israel.