1 Samuel, глава 17

Filistenii şi-au str‚ns oştile ca să facă război, şi s-au adunat la Soco, o cetate a lui Iuda; au tăbăr‚t Óntre Soco şi Azeca, la Efes-Damim.

Saul şi bărbaţii lui Israel s-au str‚ns şi ei; au tăbăr‚t Ón Valea terebinţilor, şi s-au aşezat Ón linie de bătaie Ómpotriva Filistenilor.

Filistenii se aşezaseră pe un munte deoparte, şi Israel pe un munte de cealaltă parte: doar valea Ói despărţea.

Atunci a ieşit un om din tabăra Filistenilor şi a Ónaintat Óntre cele două oştiri. El se numea Goliat, era din Gat, şi avea o Ónălţime de şase coţi şi o palmă.

Pe cap avea un coif de aramă, şi purta nişte zale de solzi Ón greutate de cinci mii de sicli de aramă.

Avea nişte turetci de aramă peste fluierele picioarelor, şi o pavăză de aramă Óntre umeri.

Coada suliţei lui era ca un sul de ţesut, şi fierul suliţei c‚ntărea şase sute de sicli de fier. Cel ce-i purta scutul mergea Ónaintea lui.

Filisteanul s-a oprit; şi, vorbind oştilor lui Israel aşezate Ón şiruri de bătaie, le-a strigat: ÑPentru ce ieşiţi să vă aşezaţi Ón şiruri de bătaie? Nu sunt eu Filistean, şi nu sunteţi voi slujitorii lui Saul? Alegeţi un om care să se pogoare Ómpotriva mea!

Dacă va putea să se bată cu mine şi să mă omoare, noi vom fi robii voştri; dar dacă-l voi birui şi-l voi omorÓ eu, voi ne veţi fi robi nouă şi ne veţi sluji.î Filisteanul a mai zis: ÑArunc astăzi o ocară asupra oştirii lui Israel! Daţi-mi un om, ca să mă lupt cu el.î Saul şi tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale Filisteanului, şi s-au Ónspăim‚ntat şi au fost cuprinşi de o mare frică.

Şi David era fiul Efratitului aceluia din Betleemul lui Iuda, numit Isai, care avea opt fii. Pe vremea lui Saul el era bătr‚n Ónaintat Ón v‚rstă.

Cei trei fii mai mari ai lui Isai urmaseră pe Saul la război; Ónt‚iul născut din cei trei fii ai lui, care porniseră la război, se numea Eliab, al doilea Abinadab, şi al treilea Şama.

David era cel mai t‚năr. Şi c‚nd cei trei mai mari au urmat pe Saul, David a plecat de la Saul şi s-a Óntors la Betleem ca să pască oile tatălui său.

Filisteanul Ónainta dimineaţa şi seara, şi s-a Ónfăţişat astfel timp de patruzeci de zile.

Isai a zis fiului său David: ÑIa pentru fraţii tăi efa aceasta de gr‚u prăjit şi aceste zece p‚ini, şi aleargă Ón tabără la fraţii tăi; du şi aceste zece caşuri de br‚nză căpeteniei care este peste mia lor. Să vezi dacă fraţii tăi sunt bine, şi să-mi aduci veşti temeinice.

Ei sunt cu Saul şi cu toţi bărbaţii lui Israel Ón valea terebinţilor, Ón război cu Filistenii.î David s-a sculat dis-de-dimineaţă. A lăsat oile Ón seama unui paznic, şi-a luat lucrurile, şi a plecat, cum Ói poruncise Isai. C‚nd a ajuns Ón tabără, oştirea pornise să se aşeze Ón şiruri de bătaie şi scotea strigăte de război.

Israel şi Filistenii s-au aşezat Ón şiruri de bătaie, oştire către oştire.

David a dat lucrurile pe care le avea Ón m‚inile celui ce păzea calabal‚curile, şi a alergat la şirurile de bătaie. Cum a ajuns, a Óntrebat pe fraţii săi de sănătate.

Pe c‚nd vorbea cu ei, iată că Filisteanul din Gat, numit Goliat, a Ónaintat Óntre cele două oştiri, ieşind afară din şirurile Filistenilor. A rostit aceleaşi cuvinte ca mai Ónainte, şi David le-a auzit.

La vederea acestui om toţi cei din Israel au fugit dinaintea lui, şi i-a apucat o mare frică.

Fiecare zicea: ÑAţi văzut pe omul acesta Ónaint‚nd? A Ónaintat ca să arunce ocara asupra lui Israel! Dacă-l va omorÓ cineva, Ómpăratul Ól va umple de bogăţii, Ói va da de nevastă pe fiica sa, şi va scuti de dări casa tatălui său Ón Israel.î David a zis oamenilor de l‚ngă el: ÑCe se va face aceluia care va omorÓ pe Filisteanul acesta, şi va lua ocara deasupra lui Israel? Cine este Filisteanul acesta, acest netăiat Ómprejur, ca să ocărască oştirea Dumnezeului celui viu?î Poporul, spun‚nd din nou aceleaşi lucruri, i-a zis: ÑAşa şi aşa se va face aceluia care-l va omorÓ.î Eliab, fratele lui cel mai mare, care-l auzise vorbind cu oamenii aceştia, s-a aprins de m‚nie Ómpotriva lui David. Şi a zis: ÑPentru ce te-ai pogor‚t tu, şi cui ai lăsat acele puţine oi Ón pustie? Œţi cunosc eu m‚ndria şi răutatea inimii. Te-ai pogor‚t ca să vezi lupta.î David a răspuns: ÑCe-am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel?î Şi s-a Óntors de la el ca să vorbească cu altul, şi i-a pus aceleaşi Óntrebări. Poporul i-a răspuns ca şi Ónt‚iaşi dată.

C‚nd s-au auzit cuvintele rostite de David, au fost spuse Ónaintea lui Saul, care a trimis să-l caute.

David a zis lui Saul: ÑNimeni să nu-şi piardă nădejdea din pricina Filisteanului acestuia! Robul tău va merge să se bată cu el.î Saul a zis lui David: ÑNu poţi să te duci să te baţi cu Filisteanul acesta, căci tu eşti un copil, şi el este un om războinic din tinereţea lui.î David a zis lui Saul: ÑRobul tău păştea oile tatălui său. Şi c‚nd un leu sau un urs venea să-i ia o oaie din turmă, alergam după el, Ól loveam, şi-i smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica Ómpotriva mea, Ól apucam de falcă, Ól loveam, şi-l omoram.

Aşa a dobor‚t robul tău leul şi ursul; şi cu Filisteanul acesta, cu acest netăiat Ómprejur, va fi ca şi cu unul din ei, căci a ocăr‚t oştirea Dumnezeului celui viu.î David a mai zis: ÑDomnul, care m-a izbăvit din gheara leului, şi din laba ursului, mă va izbăvi şi din m‚na acestui Filistean.î Şi Saul a zis lui David: ÑDu-te, şi Domnul să fie cu tine!î Saul a Ómbrăcat pe David cu hainele lui, i-a pus pe cap un coif de aramă, şi l-a Ómbrăcat cu o platoşă.

David a Óncins sabia lui Saul peste hainele lui, şi a vrut să meargă, căci nu Óncercase Ónsă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul: ÑNu pot să merg cu armătura aceasta, căci nu sunt obişnuit cu ea.î Şi s-a dezbrăcat de ea.

Şi-a luat toiagul Ón m‚nă, şi-a ales din p‚rău cinci pietre netede, şi le-a pus Ón traista lui de păstor şi Ón buzunarul hainei. Apoi, cu praştia Ón m‚nă, a Ónaintat Ómpotriva Filisteanului.

Filisteanul s-a apropiat puţin c‚te puţin de David, şi omul care-i ducea scutul mergea Ónaintea lui.

Filisteanul s-a uitat, şi c‚nd a zărit pe David, a r‚s de el, căci nu vedea Ón el dec‚t un copil, cu păr bălai şi cu faţa frumoasă.

Filisteanul a zis lui David: Ce! sunt c‚ine, de vii la mine cu toiege?î Şi, după ce l-a blestemat pe dumnezeii lui, a adăugat: ÑVino la mine, şi-ţi voi da carnea ta păsărilor cerului şi fiarelor c‚mpului.î David a zis Filisteanului: ÑTu vii Ómpotriva mea cu sabie, cu suliţă şi cu pavăză; iar eu vin Ómpotriva ta Ón Numele Domnului oştirilor, Ón Numele Dumnezeului oştirii lui Israel, pe care ai ocăr‚t-o.

Astăzi Domnul te va da Ón m‚inile mele, te voi doborÓ, şi-ţi voi tăia capul; astăzi voi da st‚rvurile taberei Filistenilor păsărilor cerului şi fiarelor păm‚ntului. Şi tot păm‚ntul va şti că Israel are un Dumnezeu.

Şi toată mulţimea aceasta va şti că Domnul nu m‚ntuieşte nici prin sabie nici prin suliţă. Căci biruinţa este a Domnului. Şi El vă dă Ón m‚inile noastre.î Œndată ce Filisteanul a pornit să meargă Ónaintea lui David, David a alergat pe c‚mpul de bătaie Ónaintea Filisteanului.

Şi-a v‚r‚t m‚na Ón traistă, a luat o piatră, şi a aruncat-o cu praştia; a lovit pe Filistean Ón frunte, şi piatra a intrat Ón fruntea Filisteanului, care a căzut cu faţa la păm‚nt.

Astfel, cu o praştie şi cu o piatră, David a fost mai tare dec‚t Filisteanul; l-a tr‚ntit la păm‚nt şi l-a omor‚t, fără să aibă sabie Ón m‚nă.

A alergat, s-a oprit l‚ngă Filistean, i-a luat sabia, pe care i-a scos-o din teacă, l-a omor‚t şi i-a tăiat capul. Filistenii, c‚nd au văzut că uriaşul lor a murit, au luat-o la fugă.

Şi bărbaţii lui Israel şi Iuda au dat chiote, şi au pornit Ón urmărirea Filistenilor p‚nă Ón vale şi p‚nă la porţile Ecronului. Filistenii, răniţi de moarte, au căzut pe drumul care duce la Şaaraim p‚nă la Gat şi p‚nă la Ecron.

Şi copiii lui Israel s-au Óntors de la urmărirea Filistenilor, şi le-au jefuit tabăra.

David a luat capul Filisteanului şi l-a dus la Ierusalim, şi a pus armele Filisteanului Ón cortul său.

C‚nd a văzut Saul pe David merg‚nd Ómpotriva Filisteanului, a zis lui Abner, căpetenia oştirii: ÑAl cui fiu este t‚nărul acesta, Abner?î Abner a răspuns: ÑPe sufletul tău, Ómpărate, că nu ştiu.î ÑŒntreabă dar al cui fiu este t‚nărul acestaî, a zis Ómpăratul.

Şi c‚nd s-a Óntors David după ce omor‚se pe Filistean, Abner l-a luat şi l-a adus Ónaintea lui Saul. David avea Ón m‚nă capul Filisteanului.

Saul i-a zis: ÑAl cui fiu eşti, tinere?î Şi David a răspuns: ÑSunt fiul robului tău Isai, Betleemitul.î