1 Samuel, глава 19

Saul a vorbit fiului său Ionatan, şi tuturor slujitorilor lui, să omoare pe David.

Dar Ionatan, fiul lui Saul, care iubea mult pe David, i-a dat de ştire, şi i-a zis: ÑTatăl meu Saul caută să te omoare. Păzeşte-te dar m‚ine dimineaţă, stai Óntr-un loc tăinuit, şi ascunde-te.

Eu voi ieşi şi voi sta l‚ngă tatăl meu Ón c‚mpul Ón care vei fi; voi vorbi tatălui mei despre tine, voi vedea ce va zice, şi-ţi voi spune.î Ionatan a vorbit bine de David tatălui său Saul: ÑSă nu facă Ómpăratulî, a zis el, Ñun păcat faţă de robul său David, căci el n-a făcut nici un păcat faţă de tine. Dimpotrivă, a lucrat pentru binele tău; şi-a pus Ón joc viaţa, a ucis pe Filistean, şi Domnul a dat o mare izbăvire pentru tot Israelul. Tu ai văzut, şi te-ai bucurat. Pentru ce să păcătuieşti Ómpotriva unui s‚nge nevinovat, şi să omori fără pricină pe David?î Saul a ascultat glasul lui Ionatan, şi a jurat, zic‚nd: ÑViu este Domnul, că David nu va muri!î Ionatan a chemat pe David, şi i-a spus toate cuvintele acestea; apoi l-a adus la Saul; şi David a fost Ónaintea lui ca mai Ónainte.

Războiul urma Ónainte. David a mers Ómpotriva Filistenilor, şi s-a bătut cu ei, le-a pricinuit o mare Ónfr‚ngere, şi au fugit dinaintea lui.

Atunci duhul cel rău, trimis de Domnul, a venit peste Saul, care şedea Ón casă, cu suliţa Ón m‚nă. David c‚nta, şi Saul a vrut să-l pironească cu suliţa de perete. Dar David s-a ferit de el, şi Saul a lovit cu suliţa Ón perete. David a fugit, şi a scăpat noaptea.

Saul a trimis nişte oameni acasă la David, ca să-l p‚ndească şi să-l omoare dimineaţa. Dar Mical, nevasta lui David, i-a dat de ştire şi i-a zis: ÑDacă nu fugi Ón noaptea aceasta, m‚ine vei fi omor‚t.î Ea l-a pogor‚t pe fereastră, şi David a plecat şi a fugit. Aşa a scăpat.

Œn urmă Mical a luat terafimul şi l-a pus Ón pat; i-a pus o piele de capră Ón jurul capului, şi l-a Ónvelit cu o haină.

C‚nd a trimis Saul oamenii să ia pe David, ea a zis: ÑEste bolnav.î Saul i-a trimis Ónapoi să-l vadă, şi a zis: ÑAduceţi-l la mine Ón patul lui, ca să-l omor.î Oamenii aceia s-au Óntors, şi iată că terafimul era Ón pat, şi Ón jurul capului era o piele de capră.

Saul a zis către Mical: ÑPentru ce m-ai Ónşelat Ón felul acesta, şi ai dat drumul vrăjmaşului meu, şi a scăpat?î Mical a răspuns lui Saul: ÑEl mi-a zis: ,Lasă-mă să plec, ori te omor!î Aşa a fugit şi a scăpat David. El s-a dus la Samuel la Rama, şi i-a istorisit tot ce-i făcuse Saul. Apoi s-a dus cu Samuel şi a locuit Ón Naiot.

Au spus lucrul acesta lui Saul şi au zis: ÑIată că David este Ón Naiot, l‚ngă Rama.î Saul a trimis nişte oameni să ia pe David. Ei au văzut o adunare de prooroci care proroceau, cu Samuel Ón frunte. Duhul lui Dumnezeu a venit peste trimişii lui Saul, şi au Ónceput şi ei să prorocească.

Au spus lui Saul lucrul acesta; el a trimis alţi oameni, şi au prorocit şi ei. A mai trimis alţii a treia oară, şi au prorocit şi ei.

Atunci Saul s-a dus el Ónsuşi la Rama. Ajung‚nd la f‚nt‚na cea mare fără apă, care este la Secu, a Óntrebat: ÑUnde este Samuel şi David?î I s-a răspuns: ÑSunt Ón Naiot, l‚ngă Rama.î Şi s-a Óndreptat spre Naiot, l‚ngă Rama. Duhul lui Dumnezeu a venit şi peste el; şi Saul şi-a văzut de drum prorocind p‚nă la sosirea lui Ón Naiot, l‚ngă Rama.

S-a dezbrăcat de haine şi a prorocit şi el Ónaintea lui Samuel; şi s-a aruncat dezbrăcat la păm‚nt toată ziua aceea şi toată noaptea. De aceea se zice: ÑOare şi Saul este Óntre prooroci?î