1 Samuel, глава 22

David a plecat de acolo, şi a scăpat Ón peştera Adulam. Fraţii lui şi toată casa tatălui său au aflat, şi s-au pogor‚t la el.

Toţi cei ce se aflau Ón nevoie, care aveau datorii, sau care era nemulţumiţi, s-au str‚ns la el, şi el a ajuns căpetenia lor. Astfel, s-au unit cu el aproape patru sute de oameni.

De acolo David s-a dus la Miţpe Ón ţara Moabului. El a zis Ómpăratului Moabului: ÑDă voie, te rog, tatălui meu şi mamei mele să vină la voi, p‚nă voi şti ce va face Dumnezeu cu mine.î Şi i-a adus Ónaintea Ómpăratului Moabului, şi au locuit cu el Ón tot timpul c‚t a stat David Ón cetăţuie.

Proorocul Gad a zis lui David: ÑNu şedea Ón cetăţuie, ci du-te, şi intră Ón ţara lui Iuda.î Şi David a plecat şi a ajuns la pădurea Heret.

Saul a aflat că David şi oamenii lui au fost descoperiţi. Saul şedea sub tamarisc, la Ghibea, pe Ónălţime; avea suliţa Ón m‚nă, şi toţi slujitorii lui stăteau l‚ngă el.

Şi Saul a zis slujitorilor săi de l‚ngă el: ÑAscultaţi, Beniamiţi! Vă va da fiul lui Isai la toţi ogoare şi vii? Va face el din voi toţi căpetenii peste o mie şi căpetenii peste o sută?

Dacă nu, de ce v-aţi unit toţi Ómpotriva mea, şi nimeni nu mi-a dat de ştire despre legăm‚ntul fiului meu cu fiul lui Isai? Pentru ce n-a fost nimeni dintre voi pe care să-l doară inima pentru mine, şi să mă Ónştiinţeze că fiul meu a răsculat pe robul meu Ómpotriva mea, ca să-mi Óntindă curse, cum face astăzi?î Doeg, Edomitul, care era şi el printre slujitorii lui Saul, a răspuns: Eu am văzut pe fiul lui Isai venind la Nob, la Ahimelec, fiul lui Ahitub.

Ahimelec a Óntrebat pe Domnul pentru el, i-a dat merinde şi i-a dat sabia lui Goliat, Filisteanul.î Œmpăratul a trimis după Ahimelec, fiul lui Ahitub, preotul, şi după toată casa tatălui său, după preoţii care erau la Nob. Ei au venit toţi la Ómpărat.

Saul a zis: ÑAscultă, fiul lui Ahitub!î El a răspuns: ÑIată-mă, domnul meu!î Saul i-a zis: ÑPentru ce v-aţi unit Ómpotriva mea, tu şi fiul lui Isai? Pentru ce i-ai dat p‚ine şi o sabie, şi ai Óntrebat pe Dumnezeu pentru el, ca să se ridice Ómpotriva mea şi să-mi Óntindă curse, cum face astăzi?î Ahimelec a răspuns Ómpăratului: ÑCare dintre slujitorii tăi poate fi pus alături cu credinciosul David, ginerele Ómpăratului, gata la poruncile lui, şi Ónconjurat cu cinste Ón casa ta?

Oare de astăzi am Ónceput eu să Óntreb pe Dumnezeu pentru el? Departe de mine aşa ceva! Să nu arunce Ómpăratul nici o vină asupra robului său, nici asupra nimănui din casa tatălui meu, căci robul tău nu ştie nimic din toate acestea, nici lucru mic nici lucru mare.î Œmpăratul a zis: ÑTrebuie să mori, Ahimelec, tu şi toată casa tatălui tău.î Şi Ómpăratul a zis alergătorilor care stăteau l‚ngă el: ÑŒntoarceţi-vă, şi omor‚ţi pe preoţii Domnului; căci s-au Ónvoit cu David: au ştiut bine că fuge, şi nu mi-au dat de veste.î Dar slujitorii Ómpăratului n-au voit să Óntindă m‚na ca să lovească pe preoţii Domnului.

Atunci Ómpăratul a zis lui Doeg: ÑŒntoarce-te, şi loveşte pe preoţi.î Şi Doeg, Edomitul, s-a Óntors, şi a lovit pe preoţi; a omor‚t Ón ziua aceea optzeci şi cinci de oameni, care purtau efodul de in.

Saul a mai trecut prin ascuţişul sabiei cetatea preoţească Nob; bărbaţi şi femei, copii şi prunci, boi, măgari şi oi: toţi au căzut sub ascuţişul sabiei.

Un fiu al lui Ahimelec, fiul lui Ahitub, a scăpat. Numele lui era Abiatar. A fugit la David, şi i-a spus că Saul a ucis pe preoţii Domnului.

David a zis lui Abiatar: ÑM-am g‚ndit chiar Ón ziua aceea că Doeg, Edomitul, fiind acolo, nu se putea să nu spună lui Saul. Eu sunt pricina morţii tuturor sufletelor din casa tatălui tău.

Răm‚i cu mine, nu te teme de nimic, căci cel ce caută să ia viaţa mea, caută s-o ia şi pe a ta; l‚ngă mine vei fi bine păzit.î