1 Samuel, глава 23

Au venit şi au spus lui David: ÑIată că Filistenii au Ónceput lupta Ómpotriva Cheilei, şi au jefuit ariile.î David a Óntrebat pe Domnul, şi a zis: ÑSă mă duc, şi să bat pe Filistenii aceştia?î Şi Domnul i-a răspuns: ÑDu-te, bate pe Filisteni, şi izbăveşte Cheila.î Dar oamenii lui David i-au zis: ÑIată că noi ne temem chiar aici Ón Iuda; ce va fi c‚nd vom merge la Cheila, Ómpotriva oştilor Filistenilor?î David a Óntrebat iarăşi pe Domnul. Şi Domnul i-a răspuns: ÑScoală-te şi pogoară-te la Cheila, căci dau pe Filisteni Ón m‚inile tale.î David s-a dus dar cu oamenii lui la Cheila, şi s-a bătut Ómpotriva Filistenilor; le-a luat vitele, şi le-a pricinuit o mare Ónfr‚ngere. Astfel a izbăvit David pe locuitorii din Cheila.

C‚nd a fugit Abiatar, fiul lui Ahimelec, la David Ón Cheila, s-a pogor‚t cu efodul Ón m‚nă.

Saul a fost Ónştiinţat de sosirea lui David la Cheila, şi a zis: ÑDumnezeu Ól dă Ón m‚inile mele, căci a venit şi s-a Ónchis Óntr-o cetate cu porţi şi zăvoare.î Şi Saul a chemat tot poporul la război ca să se pogoare la Cheila şi să Ómpresoare pe David şi pe oamenii lui.

David, lu‚nd cunoştinţă de acest plan rău pe care-l punea la cale Saul Ómpotriva lui, a zis preotului Abiatar: ÑAdu efodul!î Şi David a zis: ÑDoamne, Dumnezeul lui Israel, robul Tău a aflat că Saul vrea să vină la Cheila ca să nimicească cetatea din pricina mea.

Mă vor da Ón m‚inile lui locuitorii din Cheila? Se va pogorÓ Saul aici, cum a aflat robul Tău? Doamne, Dumnezeul lui Israel binevoieşte şi descoperă lucrul acesta robului Tău!î Şi Domnul a răspuns: ÑSe va pogorÓ.î David a mai zis: ÑMă vor da locuitorii din Cheila pe mine şi pe oamenii mei, Ón m‚inile lui Saul?î Şi Domnul a răspuns: ÑTe vor da.î Atunci David s-a sculat cu oamenii lui Ón număr de aproape şase sute de inşi; au ieşit din Cheila, şi s-au dus unde au putut. Saul, afl‚nd că David a scăpat din Cheila, s-a oprit din mers.

David a locuit Ón pustie, Ón locuri Óntărite, şi a rămas pe muntele din pustia Zif. Saul Ól căuta mereu, dar Dumnezeu nu l-a dat Ón m‚inile lui.

David, văz‚nd că Saul a pornit să-i ia viaţa, a stat Ón pustia Zif, Ón pădure.

Atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat şi s-a dus la David Ón pădure. El i-a Óntărit Óncrederea Ón Dumnezeu, şi i-a zis: ÑNu te teme de nimic, căci m‚na tatălui meu Saul nu te va atinge. Tu vei domni peste Israel, şi eu voi fi al doilea după tine; tatăl meu Saul ştie şi el bine lucrul acesta.î Au făcut iarăşi am‚ndoi legăm‚nt Ónaintea Domnului, şi David a rămas Ón pădure, iar Ionatan s-a dus acasă.

Zifiţii s-au suit la Saul la Ghibea, şi au zis: ÑNu-i David ascuns Óntre noi Ón locuri Óntărite, Ón pădure, pe dealul Hachila, care este la miazăzi de pustie?

Pogoară-te dar, Ómpărate, fiindcă aceasta este toată dorinţa sufletului tău; lasă pe noi dacă e vorba să-l dăm Ón m‚inile Ómpăratului.î Saul a zis: ÑDomnul să vă binecuv‚nteze că aveţi milă de mine!

Duceţi-vă, vă rog, de mai cercetaţi, ca să ştiţi şi să descoperiţi Ón ce loc şi-a Óndreptat paşii, şi cine l-a văzut, căci mi s-a spus că este foarte şiret.

Cercetaţi şi vedeţi toate locurile unde se ascunde, veniţi apoi la mine cu ceva temeinic, şi voi porni cu voi. Dacă este Ón ţară, Ól voi căuta printre toate miile lui Iuda.î S-au sculat dar şi s-au dus la Zif Ónaintea lui Saul. David şi oamenii lui erau Ón pustia Maon, şi anume Ón c‚mpia dinspre miazăzi de pustie.

Saul a plecat cu oamenii săi Ón căutarea lui David. Despre lucrul acesta s-a dat de veste lui David, care s-a pogor‚t la st‚ncă şi a rămas Ón pustia Maon. Saul, c‚nd a auzit, a urmărit pe David Ón pustia Maon.

Saul mergea pe o parte a muntelui, şi David cu oamenii lui pe cealaltă parte a muntelui. David fugea repede ca să scape de Saul. Dar Saul şi oamenii lui chiar Ónconjuraseră pe David şi pe ai lui, ca să pună m‚na pe ei, c‚nd un sol a venit şi a spus lui Saul: ÑGrăbeşte-te să vii, căci au năvălit Filistenii Ón ţară.î Saul a Óncetat să urmărească pe David, şi s-a Óntors să iasă Ónaintea Filistenilor. De aceea locul acela s-a numit Sela-Hamahlecot (St‚nca Ómpărţirii).

De acolo David s-a suit spre locurile Óntărite din En-Ghedi, şi a locuit acolo.