1 Samuel, глава 24

C‚nd s-a Óntors Saul de la urmărirea Filistenilor, au venit şi i-au spus: ÑIată că David este Ón pustia En-Ghedi.î Saul a luat trei mii de oameni aleşi din tot Israelul, şi s-a dus să caute pe David şi pe oamenii lui p‚nă pe st‚ncile ţapilor sălbatici.

A ajuns la nişte st‚ne de oi, care erau l‚ngă drum; şi acolo era o peşteră, Ón care a intrat să doarmă. David şi oamenii lui erau Ón fundul peşterii.

Oamenii lui David i-au zis: ÑIată ziua Ón care Domnul Óţi zice: ,Dau pe vrăjmaşul tău Ón m‚inile tale; fă-i ce-ţi va plăcea.î David s-a sculat, şi a tăiat Óncet colţul hainei lui Saul.

După aceea, inima Ói bătea, pentru că tăiase colţul hainei lui Saul.

Şi a zis oamenilor săi: ÑSă mă ferească Domnul să fac Ómpotriva domnului meu, care este unsul Domnului, o aşa faptă ca să pun m‚na pe el! Căci el este unsul Domnului.î Cu aceste cuvinte David a oprit pe oamenii săi, şi i-a Ómpiedicat să se arunce asupra lui Saul. Apoi Saul s-a sculat să iasă din peşteră, şi şi-a văzut Ónainte de drum.

După aceea, David s-a sculat şi a ieşit din peşteră. El a Ónceput să strige atunci după Saul: ÑŒmpărate, domnul meu!î Saul s-a suit Ónapoi, şi David s-a plecat cu faţa la păm‚nt şi s-a Ónchinat.

David a zis lui Saul: ÑDe ce asculţi tu de vorbele oamenilor care zic: ,David Óţi vrea răul?í Vezi acum cu ochii tăi că Domnul te dăduse astăzi Ón m‚inile mele Ón peşteră. Oamenii mei mă Óndemnau să te omor; dar te-am cruţat, şi am zis: ,Nu voi pune m‚na pe domnul meu, căci este unsul Domnului.í Uite, părintele meu, uite colţul hainei tale Ón m‚na mea. Fiindcă ţi-am tăiat colţul hainei, şi nu te-am ucis, să ştii şi să vezi că Ón purtarea mea nu este nici răutate nici răzvrătire, şi că n-am păcătuit Ómpotriva ta. Totuşi tu Ómi Óntinzi curse, ca să-mi iei viaţa.

Judece Domnul Óntre mine şi tine, şi Domnul să mă răzbune pe tine; dar eu nu voi pune m‚na pe tine.

Răul de la cei răi vine, zice vechea zicală. De aceea eu nu voi pune m‚na pe tine.

Œmpotriva cui a pornit Ómpăratul lui Israel? Pe cine urmăreşti tu? Un c‚ine mort, un purice.

Domnul va judeca şi va hotărÓ Óntre mine şi tine, El va vedea, El Ómi va apăra pricina şi El Ómi va face dreptate, izbăvindu-mă din m‚na ta.î C‚nd a sf‚rşit David de spus aceste vorbe lui Saul, Saul a zis: ÑGlasul tău este, fiule David?î Şi Saul a ridicat glasul şi a pl‚ns.

Şi a zis lui David: ÑTu eşti mai bun dec‚t mine; căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ţi-am făcut rău.

Tu Óţi arăţi azi bunătatea cu care te porţi faţă de mine, căci Domnul mă dăduse Ón m‚inile tale, şi nu m-ai omor‚t.

Dacă Ónt‚lneşte cineva pe vrăjmaşul lui, Ól lasă oare să-şi urmeze drumul Ón linişte? Domnul să-ţi răsplătească pentru ce mi-ai făcut Ón ziua aceasta!

Acum iată, ştiu că tu vei domni, şi că Ómpărăţia lui Israel va răm‚ne Ón m‚inile tale.

Jură-mi dar pe Domnul că nu-mi vei nimici săm‚nţa mea după mine, şi că nu-mi vei şterge numele din casa tatălui meu.î David a jurat lui Saul. Apoi Saul a plecat acasă, iar David şi oamenii lui s-au suit Ón locul Óntărit.