1 Samuel, глава 29

Filistenii Óşi str‚nseseră toate oştile la Afec, şi Israel tăbăr‚se la f‚nt‚na lui Izreel.

Domnii Filistenilor au Ónaintat cu sutele şi miile lor; şi David şi oamenii lui mergeau mai la coadă cu Achiş.

Domnii Filistenilor au zis: ÑCe caută Evreii aceştia aici?î Şi Achiş a răspuns domnitorilor Filistenilor: ÑAcesta este David, slujitorul lui Saul, Ómpăratul lui Israel. De mult este cu mine, şi n-am găsit nici cel mai mic lucru de care să-l Ónvinuiesc, de la venirea lui şi p‚nă Ón ziua de azi.î Dar domnitorii Filistenilor s-au m‚niat pe Achiş, şi i-au zis: ÑTrimite Ónapoi pe omul acesta, ca să se Óntoarcă Ón locul unde l-ai aşezat; să nu se pogoare cu noi pe c‚mpul de bătaie, ca să nu ne fie vrăjmaş Ón timpul luptei. Şi cum ar putea să se facă omul acesta plăcut stăp‚nului său, dec‚t cu capetele oamenilor noştri?

Nu este acesta David pentru care c‚ntau juc‚nd: ,Saul şi-a bătut miile lui, Iar David zecile lui de mii?î Achiş a chemat pe David, şi i-a zis: ÑViu este Domnul că eşti un om curat la suflet, şi-mi place să te văd merg‚nd şi venind cu mine Ón tabără, căci n-am găsit nimic rău Ón tine, de la venirea ta la mine p‚nă Ón ziua de azi; dar nu eşti pe placul domnitorilor.

Œntoarce-te dar şi mergi Ón pace, ca să nu faci nimic neplăcut Ónaintea domnitorilor Filistenilor.î David a zis lui Achiş: ÑDar ce am făcut, şi cei ai găsit Ón robul tău, de c‚nd sunt la tine p‚nă Ón ziua de azi, ca să nu merg să lupt Ómpotriva vrăjmaşilor domnului meu, Ómpăratul?î Achiş a răspuns lui David: ÑŞtiu că eşti plăcut Ónaintea mea ca un Ónger al lui Dumnezeu; dar domnitorii Filistenilor au zis: ÑSă nu se suie cu noi la luptă.î Astfel, scoală-te dis-de-dimineaţă, tu şi slujitorii stăp‚nului tău, care au venit cu tine; sculaţi-vă dis-de-dimineaţă, şi plecaţi de Óndată ce se va lumina.î David şi oamenii lui s-au sculat de noapte de tot, ca să plece dimineaţa, şi să se Óntoarcă Ón ţara Filistenilor. Şi Filistenii s-au suit la Izreel.