1 Samuel, глава 3

T‚nărul Samuel slujea Domnului Ónaintea lui Eli. Cuv‚ntul Domnului era rar Ón vremea aceea, şi vedeniile nu erau dese.

Tot pe vremea aceea, Eli Óncepea să aibă ochii tulburi, şi nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui, iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese Óncă; şi Samuel era culcat Ón Templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu.

Atunci Domnul a chemat pe Samuel. El a răspuns: ÑIată-mă!î Şi a alergat la Eli, şi a zis: ÑIată-mă, căci m-ai chematî. Eli a răspuns. ÑNu te-am chemat; Óntoarce-te şi te culcăî. Şi s-a dus şi s-a culcat.

Domnul a chemat din nou pe Samuel. Şi Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli, şi a zis: ÑIată-mă, căci m-ai chemat.î Eli a răspuns: ÑNu te-am chemat, fiule, Óntoarce-te şi te culcăî.

Samuel nu cunoştea Óncă pe Domnul, şi Cuv‚ntul Domnului nu-i fusese Óncă descoperit.

Domnul a chemat din nou pe Samuel, pentru a treia oară. Şi Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli, şi a zis: ÑIată-mă, căci m-ai chematî. Eli a Ónţeles că Domnul cheamă pe copil, şi a zis lui Samuel: ÑDu-te, de te culcă; şi dacă vei mai fi chemat, să spui: ,Vorbeşte, Doamne, căci robul Tău ascultă.î Şi Samuel s-a dus să se culce la locul lui.

Domnul a venit, S-a Ónfăţişat şi l-a chemat ca şi Ón celelalte dăţi: ÑSamuele, Samuele!î Şi Samuel a răspuns: ÑVorbeşte, căci robul Tău ascultăî.

Atunci Domnul a zis lui Samuel: ÑIată că voi face Ón Israel un lucru care va asurzi urechile oricui Ól va auzi.

Œn ziua aceea voi Ómplini asupra lui Eli tot ce am rostit Ómpotriva casei lui; voi Óncepe şi voi isprăvi.

I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fărădelegii de care are cunoştinţă, şi prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fi oprit.

De aceea jur casei lui Eli că niciodată fărădelegea casei lui Eli nu va fi ispăşită, nici prin jertfe, nici prin daruri de m‚ncareî.

Samuel a rămas culcat p‚nă dimineaţa, apoi a deschis uşile casei Domnului. Samuel s-a temut să istorisească lui Eli vedenia aceea.

Dar Eli a chemat pe Samuel, şi a zis: ÑSamuele, fiuleî! El a răspuns: ÑIată-mă!î Şi Eli a zis: ÑCare este cuv‚ntul pe care ţi l-a vorbit Domnul? Nu-mi ascunde nimic. Dumnezeu să Se poarte cu tine cu toată asprimea, dacă-mi ascunzi ceva din tot ce ţi-a spus!î Samuel i-a istorisit tot, fără să-i ascundă nimic. Şi Eli a zis: ÑDomnul este acesta, să facă ce va crede!î Samuel creştea, Domnul era cu el, şi n-a lăsat să cadă la păm‚nt nici unul din cuvintele sale.

Tot Israelul, de la Dan p‚nă la Beer-Şeba, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel prooroc al Domnului.

Domnul nu Ónceta să Se arate Ón Silo; căci Domnul Se descoperea lui Samuel, Ón Silo, prin cuv‚ntul Domnului.