First Epistle of Paul to Timothy, глава 6

Toţi cei ce sunt sub jugul robiei, să socotească pe stăp‚nii lor vrednici de toată cinstea, ca Numele lui Dumnezeu şi Ónvăţătura să nu fie vorbite de rău.

Iar cei ce au stăp‚ni credincioşi, să nu-i dispreţuiască, sub cuv‚nt că sunt Ñfraţiî, ci să le slujească şi mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor, sunt credincioşi şi preaiubiţi. Œnvaţă pe oameni aceste lucruri, şi spune-le apăsat.

Dacă Ónvaţă cineva pe oameni Ónvăţătură deosebită, şi nu se ţine de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos şi de Ónvăţătura care duce la evlavie, este plin de m‚ndrie, şi nu ştie nimic: ba Óncă are boala cercetărilor fără rost şi a certurilor de cuvinte, din care se naşte pizma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicele ciocniri de vorbe ale oamenilor stricaţi la minte, lipsiţi de adevăr şi care cred că evlavia este un izvor de c‚ştig. Fereşte-te de astfel de oameni.

Negreşit, evlavia Ónsoţită de mulţumire este un mare c‚ştig.

Căci noi n-am adus nimic Ón lume, şi nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea.

Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne Ómbrăcăm, ne va fi de ajuns.

Cei ce vor să se Ómbogăţească, dimpotrivă, cad Ón ispită, Ón laţ şi Ón multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni Ón prăpăd, şi pierzare.

Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă, şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri.

Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, bl‚ndeţea.

Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică la care ai fost chemat, şi pentru care ai făcut aceea frumoasă mărturisire Ónaintea multor martori.

Te Óndemn, Ónaintea lui Dumnezeu, care dă viaţă tuturor lucrurilor, şi Ónaintea lui Hristos Isus, care a făcut acea frumoasă mărturisire Ónaintea lui Pilat din Pont, să păzeşti porunca, fără prihană şi fără vină p‚nă la arătarea Domnului nostru Isus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul şi singurul Stăp‚nitor, Œmpăratul Ómpăraţilor şi Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuieşte Óntr-o lumină, de care nu poţi să te apropii, pe care nici un om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea, şi care are cinstea şi puterea veşnică! Amin.

Œndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se Óng‚mfe, şi să nu-şi pună nădejdea Ón nişte bogăţii nestatornice, ci Ón Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele.

Œndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi Ón fapte bune, să fie darnici, gata să simtă Ómpreună cu alţii, aşa ca să-şi str‚ngă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viaţă.

Timotee, păzeşte ce ţi s-a Óncredinţat; fereşte-te de flecăriile lumeşti şi de Ómpotrivirile ştiinţei, pe nedrept numite astfel, pe care au mărturisit-o unii şi au rătăcit cu privire la credinţă. Harul să fie cu voi! Amin.