Second Epistle of Paul to Timothy, глава 1

Pavel, apostol al lui Hristos Isus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduinţa vieţii care este Ón Hristos Isus, către Timotei, copilul meu preaiubit: Har, Óndurare şi pace de la Dumnezeu Tatăl, şi de la Hristos Isus, Domnul nostru!

Mulţumesc lui Dumnezeu, căruia Œi slujesc cu un cuget curat, din moşi strămoşi, că neÓntrerupt te pomenesc Ón rugăciunile mele, zi şi noapte.

Căci mi-aduc aminte de lacrimile tale, şi doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie.

Œmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit Ónt‚i Ón bunica ta Lois şi Ón mama ta Eunice, şi sunt Óncredinţat că şi Ón tine.

De aceea Óţi aduc aminte să Ónflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este Ón tine prin punerea m‚inilor mele.

Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.

Să nu-ţi fie ruşine dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, Óntemniţatul Lui. Ci suferă Ómpreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu.

El ne-a m‚ntuit şi ne-a dat o chemare sf‚ntă, nu pentru faptele noastre, ci după hotăr‚rea Lui şi după harul care ne-a fost dat Ón Hristos Isus, Ónainte de veşnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea M‚ntuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie.

Propovăduitorul şi apostolul ei am fost pus eu şi Ónvăţător al Neamurilor.

Şi din pricina aceasta sufăr aceste lucruri; dar nu mi-e ruşine, căci ştiu Ón cine am crezut. Şi sunt Óncredinţat că El are putere să păzească ce I-am Óncredinţat p‚nă Ón ziua aceea.

Dreptarul Ónvăţăturilor sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine, ţine-l cu credinţa şi dragostea care este Ón Hristos Isus.

Lucrul acela bun care ţi s-a Óncredinţat, păzeşte-l prin Duhul Sf‚nt, care locuieşte Ón noi.

Ştii că cei ce sunt Ón Asia toţi m-au părăsit; Óntre alţii şi Figel şi Ermogen.

Domnul să-şi verse Óndurarea peste casa lui Onisifor; căci de multe ori m-a m‚ng‚iat, şi nu i-a fost ruşine de lanţul meu.

Nu numai at‚t, dar, c‚nd a fost Ón Roma, m-a căutat cu multă grijă şi m-a găsit.

Dea Domnul să capete Óndurare de la Domnul ÑÓn ziua aceeaî. Tu ştii foarte bine c‚t ajutor mi-a dat el Ón Efes.